Бонка Тасева е българска с висок морал и дух

До­ка­то има та­ки­ва бъл­га­ри ка­то Бон­ка Та­се­ва, стра­на­та ни има бъ­де­ще и въз­ход, пи­ше наш чи­та­тел. Без ни­как­ви лич­ни об­ла­ги те­зи бъл­га­ри пра­вят нуж­но­то за ро­ди­на­та. Те са с ви­сок мо­рал, бла­го­да­ре­ние на тях не заб­ра­вя­ме ми­на­ло­то си и оби­ча­ме Бъл­га­рия.

Бон­ка Та­се­ва (68 г.) е из­вес­т­на в Ло­веч на мно­зи­на ка­то дет­с­ка учи­тел­ка. Обу­ча­ва­ше де­ца в пре­ду­чи­лищ­на въз­раст. Се­га пен­си­о­нер­ка. Оби­ча де­ца­та. Ня­ма ра­вен ка­то ор­га­ни­за­тор-пе­да­гог. Всич­ки ро­ди­те­ли ис­кат де­ца­та им да бъ­дат в ней­на­та гру­па. С тях тя про­веж­да най-раз­но­о­б­раз­ни за­ни­ма­ния, чес­т­ва­ния на ре­ли­ги­о­з­ни и свет­с­ки праз­ни­ци. Ор­га­ни­зи­ра­ла е на сце­на­та до два ча­са прог­ра­ми.

Бон­ка е сил­но ре­ли­ги­о­з­на, за­ра­ди ко­е­то в ми­на­ло­то е сле­де­на и ком­п­ро­ме­ти­ра­на от власт­та. Уреж­да най-раз­лич­ни сбир­ки в с. Леш­ни­ца, къ­де­то има къ­ща. По раз­лич­ни по­во­ди ка­то ка­ни на свои раз­нос­ки из­вън­ред­но мно­го гос­ти. На тър­жес­т­ва­та си в Леш­ни­ца ка­ни най-раз­лич­ни ко­леж­ки, при­я­те­ли и др., без да пра­ви ня­как­во де­ле­ние на хо­ра­та по об­ра­зо­ва­ние, въз­г­ле­ди и об­щес­т­ве­но по­ло­же­ние.

Лю­бо­пит­но­то е, че всич­ки гос­ту­ва­ния в Леш­ни­ца са фил­ми­ра­ни.

Участва ак­тив­но в ме­роп­ри­я­ти­я­та на цър­к­ва­та. Уреж­да неп­ре­къс­на­то по­се­ще­ния с граж­да­ни на ма­нас­ти­ри­те в Бъл­га­рия. На ма­нас­ти­ра в “Кръс­то­ва го­ра” по­ма­га, ка­то стои в ма­нас­ти­ра по­ве­че от ме­сец.

Кой въз­пи­та, как се раж­да­т те­зи доб­ро­де­те­ли в ед­на обик­но­ве­на бъл­гар­ка?

В на­ше­то об­щес­т­во на раз­ру­ха и па­де­ние из­г­леж­да все още има хо­ра с ви­сок мо­рал, ко­и­то оби­чат се­мейс­т­во, оте­чес­т­во­то си, пре­да­ни са на вя­ра­та.


Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.