Изписаха Ангел Бончев, чакат го в Ловеч

Ангел Бончев беше изписан от психиатрията в добро физическо и недотам добро психическо състояние, съобщи в петък доц. д-р Евгени Белоконски от ВМА. Ловчалията Бончев беше отвлечен на 22 май и 50 дни по-късно освободен. Има още

„Атака“ срещу хотела на „Лиани“

Хо­те­лът на ра­дио “Ли­а­ни” е не­за­ко­нен. На­ци­о­нал­ни­ят ин­с­ти­тут за па­мет­ни­ци­те на кул­ту­ра­та (НИПК) обя­ви за не­за­кон­но стро­и­тел­с­т­во­то на 5-етаж­на­та сгра­да, стро­я­ща се сре­щу сгра­да­та на Об­щи­на­та. То­ва съ­об­щи във втор­ник ли­де­рът на ПП „Атака“ Ки­рил Гум­не­ров. Има още

ГЕРБ в Ловеч: Дебат има, няма излъчване по тв и радио

Мла­ден Мла­де­нов, ръ­ко­во­ди­тел на гру­па­та об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци от БСП, нап­ра­ви изяв­ле­ние пред мес­т­ни­те ме­дии, в ко­е­то твър­ди, че в ра­бо­та­та на Об­щин­с­кия съ­вет ня­ма де­ба­ти­ра­не (виж бр. 52). “Вто­ра­та по чис­ле­ност гру­па на об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци от ГЕРБ ви­на­ги гла­су­ва без­мъл­в­но и са­мо един-два­ма по прин­цип са дес­т­рук­тив­на опо­зи­ция. И по та­зи при­чи­на об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци от БСП, „во­де­ни от гри­жа за хо­ра­та и от дъл­бо­ко и вро­де­но чув­с­т­во за от­к­ри­тост и от­го­вор­ност“, ве­че ре­дов­но ще да­ват прес­кон­фе­рен­ция по при­е­ти­те ре­ше­ния.” Има още