Управниците в Ловеч са бедни, според декларациите на Сметната палата

По­ве­че­то от мес­т­ни­те уп­рав­ни­ци са нап­ра­во бед­ни, ако вяр­ва­ме на по­да­де­ни­те дек­ла­ра­ции за ми­на­ла­та го­ди­на в Смет­на­та па­ла­та. Кме­тът на Ло­веч Мин­чо Ка­зан­джи­ев е за­ку­пил за 1570 лв. пар­цел в Сли­век през 2007 г., че­тем в сай­та. Дек­ла­ри­рал е на­лич­ни сред­с­т­ва от 8200 лв. от тру­до­ви въз­наг­раж­де­ния и два бан­ко­ви вло­га от 560 до­ла­ра и 1600 ев­ро. Ня­ма ко­ла Има още