Крият катастрофа със служител на Следствието в Ловеч

Слу­жи­тел на След­с­т­ве­на­та служ­ба в Ло­веч е учас­т­вал в сред­но­щен ин­ци­дент меж­ду две ко­ли край Ра­дю­ве­не, съ­об­щи пос­т­ра­да­ли­ят Пла­мен Пе­чев, гла­вен юрист в об­щи­на­та. Слу­ча­ят не бе съ­об­щен в бю­ле­ти­на на МВР, на­вяр­но ка­то ма­ло­ва­жен. Има още