Случаят с Ангел Бончев се заплете още повече

Слу­ча­ят „Ан­гел и Ка­ме­лия Бон­че­ви“ се зап­ле­те още по­ве­че, след ед­но ос­во­бож­да­ва­не и но­во от­в­ли­ча­не. Ос­та­ва теж­ко със­то­я­ни­е­то на пре­зи­ден­та на ФК „Ли­текс“ Ан­гел Бон­чев. Той бе на­ме­рен от пат­рул на по­ли­ци­я­та в ра­йо­на на кв. „Кня­же­во“ след по­лу­нощ на 10 юли, чет­вър­тък. Слу­ча­ят бе пок­рит бли­зо 24 ча­са и съ­об­щен офи­ци­ал­но ед­ва в пе­тък ве­чер­та.

Бон­чев е нас­та­нен в кри­тич­но със­то­я­ние във ВМА. Ня­ма опас­ност за жи­во­та му. Той обаче е не­а­дек­ва­тен и ня­ма по­ня­тие за вре­ме и са­мо­лич­ност. 1200 ча­са е бил в плен – вър­зан с ко­жен ко­лан вър­ху дър­ве­но труп­че. Спе­ци­а­лис­ти­те до­пус­кат, че по­хи­ти­те­ли­те са бив­ши чен­ге­та от спец­с­луж­би­те. Спо­ред някои са му от­ря­за­ни двата пръс­та, ко­и­то са пра­ща­ни на съп­ру­га­та, за да се де­мон­с­т­ри­ра ре­ши­тел­ност. Би­Ти­Ви твър­ди, че то­ва е чет­вър­ти­ят път на ис­ка­не на от­куп. До­се­га по­ли­ци­я­та отричаше, че та­къв не е ис­кан. Офи­ци­ал­на­та ин­фор­ма­ция е край­но про­ти­во­ре­чи­ва. Има още

ДПС в Ловеч извади томахавка срещу НАП

То­ма­хав­ка от де­сет въп­ро­са, свър­за­ни с ше­фа на НАП Пла­мен Ди­лов, раз­п­рос­т­ра­ни до ме­ди­и­те в чет­вър­тък об­лас­т­ни­ят ли­дер на ДПС Юнал Мъс­тъ­нов преди общинската сесия. Въп­ро­си­те от дос­та вре­ме цир­ку­ли­ра­ли в пуб­лич­но­то прос­т­ран­с­т­во. Ди­лов тряб­ва­ло да оп­ро­вер­гае мне­ни­е­то, че да­нъч­на­та ди­рек­ция в Ло­веч се уп­рав­ля­вала не­ком­пе­тен­т­но и в ли­чен ин­те­рес. Има още

Търсят с изпълнителен лист „Ловеч прес“

На 15 май т. г. Ло­веш­ки­ят ра­йо­нен съд е из­дал из­пъл­ни­те­лен лист, с кой­то осъж­да фир­ма­та „Ло­веч прес“, из­да­тел на ед­но­и­мен­ния вес­т­ник, да зап­ла­ти бли­зо 2107 лв. на съ­се­ди­те си Са­ва Съ­бев и Ра­и­са Ме­ня­ко­ва. Го­ди­на и по­ло­ви­на след при­съ­да­та на Ло­веш­кия ра­йо­нен съд ЕТ „Ло­веч прес“ – Йов­ко Из­вор­с­ки – Ми­рос­лав Или­ев“ не е по­га­сил су­ма­та. Има още