Червените (R.E.D.) събират некадърници в Ловеч

И през Ло­веч ми­на чер­ве­на­та ини­ци­а­ти­ва Music Levak. Ви­дях аги­та­ци­он­ни­те ма­те­ри­а­ли. Из­дър­жа­ни в стил къ­сен со­царт, те при­зо­ва­ват: „Му­зи­кал­ни ле­ва­ци от всич­ки гра­до­ве, изя­вя­вай­те се!“ Още че­тем: „Мю­зик Ле­вак е тво­ят шанс да от­мъс­тиш на всич­ки, ко­и­то каз­ват, че не мо­жеш да пе­еш. Ти пе­еш – ние слу­ша­ме. И мо­жеш да спе­че­лиш 5000 лв.“

По­доб­на глу­пост мо­же да се ро­ди са­мо в гла­ви­те на но­ви­те со­ци­а­лис­ти. Уп­ла­ше­ни от из­чез­ва­щи­я елек­то­рат, със­та­вен глав­но от пен­си­о­не­ри, те атакуват мла­ди­те. И по­не­же иде­и­те за со­ци­ал­но ра­вен­с­т­во и спра­вед­ли­вост не впе­чат­ля­ват никого днес, (а тряб­ва!), пи­а­ри­те наб­ля­гат на вън­ш­ни­те бе­ле­зи на соц­пар­ти­я­та. И ги лан­си­рат предимно чрез ин­тер­нет, конкурси и дис­ко­те­ки­. Защото тар­гет-гру­па­та е мла­дежта.

Но как­во пред­ла­гат чер­ве­ни­те ша­ма­ни на мла­ди­те (и бъ­де­щи) со­ци­а­лис­ти. Мо­жем да го от­к­ри­ем в сай­та на R.E.D., ши­ро­ко рек­ла­ми­ран и в Ло­веч чрез афи­ши и партийния орган. Има още

Местят „Централен Балкан“ от Габрово в Ловеч

Мес­тят уп­ра­ва­та на На­ци­о­нал­ния парк Цен­т­ра­лен Бал­кан от Габ­ро­во в Ло­веч, съ­об­щи Ев­до­кия Ма­не­ва в ин­тер­вю пред е-вес­т­ник. Има още

Защо прекъсват Юлиян Вучков?

Пи­ша Ви с въз­му­ще­ние, за­що­то пре­къс­ват пре­да­ва­не­то на про­фе­сор Юли­ян Вуч­ков. То пре­ди бе­ше по “Скат”, а се­га е в TV 2 ка­то “Вре­ме­на и нра­ви”. Има още

ГЕРБ: Културното ни наследство се игнорира напълно от правителството

Бъ­де­ще­то на кул­тур­но­то нас­лед­с­т­во на Бъл­га­рия бе об­съ­де­но от пред­с­та­ви­те­ли на ГЕРБ във Ве­ли­ко Тър­но­во. Сре­ща­та бе под пат­ро­на­жа на ли­де­ра на ГЕРБ Бой­ко Бо­ри­сов и се про­ве­де на 6 юли в Ин­тер­хо­тел Ве­ли­ко Тър­но­во. Има още

Художникът Валентин Узунов в „Градините на Фердинанд“

Ло­веш­ки­ят ху­дож­ник Ва­лен­тин Узу­нов (го­ре вля­во) и До­ло­рес Ди­ло­ва са сред учас­т­ни­ци­те в из­лож­ба­та “Гра­ди­ни­те на Фер­ди­нанд” по по­вод 100 г. от Не­за­ви­си­мост­та на България. Ек­с­по­зи­ци­я­та от 60 плат­на бе от­к­ри­та във втор­ник във Ве­ли­ко Тър­но­во. Из­лож­ба­та съб­ра раз­но­род­ни по­ли­ти­ци ка­то синия Ев­ге­ний Дай­нов и Ане­лия Ата­на­со­ва (НД­СВ) .През есента картините ще бъдат показани и в София. Те са рисувани по време на пътуващ пленер из резиденциите на цар Фердинанд у нас.