Има 4 досъдебни случая срещу кметове в Ловешко

Че­ти­ри до­съ­деб­ни про­из­вод­с­т­ва сре­щу кме­то­ве са об­ра­зу­ва­ни в Ло­веш­кия съ­де­бен ре­ги­он, со­чи справ­ка, по­ис­ка­на от НГ от Ок­ръж­на­та про­ку­ра­ту­ра по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция. Дан­ни­те са за пе­ри­о­да 2003 – 2007 г., ка­то в до­ку­мен­та про­ку­ра­ту­ра­та не по­соч­ва име­на. Има още