Разрешиха на Гриша Ганчев да сече край Каварна

След дъл­ги раз­п­ра­вии меж­ду ми­нис­т­ри­те и 21 дни от­ла­га­не МС ре­ши в чет­вър­тък да из­к­люч­и 560 дка го­ри от гор­с­кия фонд. „Ли­текс ко­мерс“ АД на Гри­ша Ган­чев ще мо­же да се­че край мо­ре­то. 99% от ка­пи­та­ла е на ре­гис­т­ри­ра­на­та на Вир­джин­с­ки­те ос­т­ро­ви „Ми­ми­ко хол­дингс ли­ми­тид“ (виж бр. 40 от 2 юни т. г.). Пло­щи­те се из­ку­пу­ват от дреб­ни соб­с­т­ве­ни­ци. Ще има 500 къ­щич­ки за иг­ра­чи за две­те съ­сед­ни голф иг­ри­ща. Има още