В Летница ще правят завод за мантинели

Ман­ти­не­ли от нов клас с по-го­лям про­цент на за­дър­жа­не на пре­воз­ни­те сред­с­т­ва, ще бъ­дат про­из­веж­да­ни спо­ред ев­ро­пейс­ки­те нор­ми в за­вод за ме­тал­ни кон­с­т­рук­ции и сту­де­на об­ра­бот­ка на ме­та­ли в об­щи­на Лет­ни­ца, съ­об­щи „Фо­кус“. Има още

Апатия е обхванала ловчалии – коментар след провала на протестното пушене в Ловеч

Ха­рак­тер­на чер­та за лов­ча­лии е апа­тич­ност­та към всич­ко, пи­ше сай­тът Ло­веч­ту­дей. За съ­жа­ле­ние, ко­га­то не ува­жа­ваш се­бе си и не дър­жиш на соб­с­т­ве­но­то си дос­тойн­с­т­во и чест, ня­ма как да изис­к­ваш то­ва от дру­ги­те Има още

Съдът отряза МВР да следи в интернет

Вър­хов­ни­ят ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд от­ме­ни на 11 де­кем­в­ри ре­ше­ние на трич­ле­нен със­тав на съ­да, с ко­е­то бе от­х­вър­ле­на жал­ба­та на Фон­да­ция “Прог­ра­ма за дос­тъп до ин­фор­ма­ция“ за сле­де­не­то в ин­тер­нет. Има още

Раздадоха „Мечове“ в Ловеч, библиотеката бойкотира

В петък вечер об­щи­на Ло­веч раз­да­де го­диш­ни­те си наг­ра­ди за кул­ту­ра, из­кус­т­во и жур­на­лис­ти­ка “Ло­веш­ки меч“. Има още

Ловешките полицаи излизат „да пушат“

По­ли­ца­и­те от Ло­веш­ка об­ласт се под­гот­вят за учас­тие в на­ци­о­нал­ни­те про­тес­ти, на­у­чи НГ. Очак­ва се по­ли­цейс­ки­те слу­жи­те­ли да се съ­бе­рат в съ­бо­та в 11 ч. пред сгра­да­та на Об­лас­т­на­та ди­рек­ция на по­ли­ци­я­та. Не е яс­но оба­че кол­ко от тях ще пос­ме­ят да под­к­ре­пят сто­лич­ни­те си ко­ле­ги Има още

Сергей Станишев говори с китайците за автозавод край Ловеч

Министър-председателят Сергей Станишев разговаря с делегация от най-голямата частна китайска компания „Греат Уол“(Great Wall), водена от вицепрезидентите й Уенлин Синг и Уанбау Чай. Те представиха идеята си да построят, съвместно с български партньори, завод за производство на китайската марка автомобили край Ловеч. Има още

„Кръстиха“ паметника с коня в Ловеч

p41904621Сло­жи­ха обяс­ни­те­лен над­пис на още един па­мет­ник в цен­тъ­ра на гра­да, след ка­то две го­ди­ни кон­ни­кът сто­е­ше бе­зи­ме­нен. От съ­бо­та той има над­пис “ 1187 – на­ча­ло на Вто­ра­та бъл­гар­с­ка дър­жа­ва”. Не­от­дав­на бе пос­та­вен над­пис и на па­мет­ни­ка на По­па и той ве­че е Пат­ри­арх Ек­зарх Вто­ри. Та­ка се из­бяг­ват до­се­гаш­ни­те не­до­ра­зу­ме­ния сред гос­ти­те на Ло­веч.

Художникът Иван Хаджийски грее в изложба на Атанас Атанасов

atanas_atanassov_s_exhibition_in_sofia_press_gallery_2008_042Пор­т­рет на тро­я­нец грее в из­лож­ба­та на ху­дож­ни­ка Ата­нас Ата­на­сов и то­ва е не­го­ви­ят ко­ле­га
Иван Ха­джийс­ки от Тро­ян. Картината се нарича „Влюбената котка“ (на снимката в средата). Из­лож­ба­та бе от­к­ри­та ми­на­ла­та сед­ми­ца в Со­фия прес. Тя е ед­но
от най-стран­ни­те и не­о­би­чай­ни яв­ле­ния в съв­ре­мен­на­та ни плас­ти­чес­ка
кул­ту­ра, ка­за в сло­во­то си Свет­лин
Ру­сев.
Във вре­ме на пъл­на де­вал­ва­ция на се­ри­оз­ни­те кри­те­рии – един ху­дож­ник, из­вън из­ку­ше­ни­я­та на па­за­ра и дик­та­та на арт мо­да­та, си е поз­во­лил лук­са да бъ­де ве­рен на соб­с­т­ве­на­та си твор­чес­ка при­ро­да! Има още

Литекс победи с 2:0 Ботев

Литекс победи с 2:0 Ботев в дежаву на миналогодишния полуфинал на турнира. В сряда ловчалии се класираха за 1/8 – финалите, а двата гола паднаха след грешки на гостите от Пловдив. Има още