Художникът Иван Хаджийски грее в изложба на Атанас Атанасов

atanas_atanassov_s_exhibition_in_sofia_press_gallery_2008_042Пор­т­рет на тро­я­нец грее в из­лож­ба­та на ху­дож­ни­ка Ата­нас Ата­на­сов и то­ва е не­го­ви­ят ко­ле­га
Иван Ха­джийс­ки от Тро­ян. Картината се нарича „Влюбената котка“ (на снимката в средата). Из­лож­ба­та бе от­к­ри­та ми­на­ла­та сед­ми­ца в Со­фия прес. Тя е ед­но
от най-стран­ни­те и не­о­би­чай­ни яв­ле­ния в съв­ре­мен­на­та ни плас­ти­чес­ка
кул­ту­ра, ка­за в сло­во­то си Свет­лин
Ру­сев.
Във вре­ме на пъл­на де­вал­ва­ция на се­ри­оз­ни­те кри­те­рии – един ху­дож­ник, из­вън из­ку­ше­ни­я­та на па­за­ра и дик­та­та на арт мо­да­та, си е поз­во­лил лук­са да бъ­де ве­рен на соб­с­т­ве­на­та си твор­чес­ка при­ро­да! Прочетете повече „Художникът Иван Хаджийски грее в изложба на Атанас Атанасов“

Глутница напада ловчалийка

Глут­ни­ца улич­ни псе­та на­пад­на­ха лов­ча­лий­ка на 18 но­ем­в­ри сут­рин­та в кв. “Зд­ра­вец“. Прочетете повече „Глутница напада ловчалийка“

Литекс победи с 2:0 Ботев

Литекс победи с 2:0 Ботев в дежаву на миналогодишния полуфинал на турнира. В сряда ловчалии се класираха за 1/8 – финалите, а двата гола паднаха след грешки на гостите от Пловдив. Прочетете повече „Литекс победи с 2:0 Ботев“

Сметището в Ловеч обгазява региона

 

Сме­ти­ще­то край Ло­веч ди­ми и об­га­зя­ва ра­йо­на. Съ­щев­ре­мен­но хра­ни по­не 50 ци­га­ни, ус­та­но­ви про­вер­ка на НГ. До­ри в не­де­ля над 20 ро­ми ста­ра­тел­но ро­вят в бок­лу­ци­те на Ло­веч. В пе­тък фир­ма из­х­вър­ли ме­со с из­те­къл срок на год­ност и пад­на го­ля­ма ве­сел­ба на сме­ти­ще­то, раз­каз­ва оче­ви­дец. Още то­га­ва лум­на­ли и пла­мъ­ци­те, а в съ­бо­та и не­де­ля ди­мът се виж­да­ше от близ­ки­те си­ла. Ци­га­ни­те са­ми па­лят бок­лу­ци­те, за­що­то ги мър­зи да ро­вят, е ед­на­та вер­сия за пос­то­ян­ни­те по­жа­ри тук. С нав­ли­за­не­то в отоп­ли­тел­ния се­зон за­чис­тя­ват и ог­ни­ща­та от не­за­гас­на­ли въг­ле­ни от печ­ки. Сме­ти­ще­то е еко­ло­гич­на бом­ба в дейс­т­вие, ко­мен­ти­ра Иван Ара­ба­джи­ев от СДС. Част от гра­да и близ­ки­те се­ла неп­ре­къс­на­то се об­га­зя­ват, а хо­ра­та пог­лъ­щат от­ро­ви­те. При го­то­во но­во сме­ти­ще то­ва е прес­тъп­ле­ние, по­чер­та мес­т­ни­ят по­ли­тик.

Англичани аплодират Том след мача Астън Вила -Литекс 1:1

След мача с Астън Вила (1:1) в четвъртък бразилецът от Литекс Том дълго време даваше автографи на английски фенове, съобщи Sportline.bg. Полузащитникът първо изработи дузпата за изравнителния гол на Нифлор, а след като бе сменен, получи бурни овации от изисканите фенове на „Вила Парк“.

Както единствен предположи  НГ, на мача в Англия бе и ловешкият кмет Минчо Казанджиев, който пристигна в дъждовния ден направо от Сингапур. Навярно затова е бил по джапанки, съобщиха наши познати. Прочетете повече „Англичани аплодират Том след мача Астън Вила -Литекс 1:1“

Художникът Николай Добрев от Ловеч на 60 години

Един от най-скром­ни­те и та­лан­т­ли­ви ху­дож­ни­ци на Ло­веч Ни­ко­лай Доб­рев на­вър­ши ти­хомъл­ком 60 го­ди­ни на 23 сеп­тем­в­ри. Из­вес­тен с „раз­лю­ля­ни­те“ си си­ни ва­рош­лийс­ки къ­щи, „кра­че­щи­ят“ Пок­рит мост и мно­жес­т­во дру­ги жи­во­пис­ни ви­де­ния, той ка­то че ли ис­ка по своя си на­чин да вну­ши от­но­си­тел­ност­та на на­шия свят. И аб­со­лют­на­та стой­ност на ху­ма­нните цен­нос­ти.

Доб­рев е лов­ча­лия е от стар род, мно­го пом­ни и знае. Мо­же да те смае с ен­цик­ло­пе­дич­на ши­ро­та и не­о­чак­ва­ни из­во­ди. Ще ти ка­же къ­де да на­ме­риш как­вото тър­сиш. Има на­би­то око­ за най-дреб­ни­те фак­ти от жи­во­та, ко­и­то ние под­ми­на­ва­ме с ле­ка ръ­ка. Но пък ще ги ви­дим в кар­ти­ни­те му, ко­и­то са пръс­на­ти из Бъл­га­рия и це­лия свят.

Ос­вен то­ва оби­ча да пра­ви фо­тос­ним­ки, но не­го са­ми­ят труд­но ще го от­к­ри­еш на сним­ка. Ин­с­т­рук­ти­рал е и съп­ру­га­та си Ка­ме­лия да го „крие“ от жур­на­лис­ти­те. За­то­ва сме из­пол­з­ва­ли не­гов об­лик от гру­пов пор­т­рет на ловеш­ки­те ху­дож­ни­ци, на­ри­су­ва­н от не­го­вия ко­ле­га Ка­мен Ки­си­мов. Да си жив и зд­рав, Кольо!

Цве­танТодоров

Ангел Бончев даде интервю след отвличането

Бив­ши­ят пре­зи­дент на фут­бо­лен клуб „Ли­текс“ Ан­гел Бон­чев да­де пър­во­то си ин­тер­вю, след ка­то бе ос­во­бо­ден от сво­и­те по­хи­ти­те­ли, ко­и­то го дър­жа­ха в плен поч­ти два ме­се­ца. Прочетете повече „Ангел Бончев даде интервю след отвличането“