Жалба срещу ареста на държавни служители на ДАИТС

Жал­ба сре­щу арес­ту­ва­не­то на три­ма слу­жи­те­ли на ДА­ИТС (Дър­жав­на аген­ция за ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии и сис­те­ми) бе раз­г­ле­да­на в пе­тък в Ад­ми­нис­т­ра­тив­ния съд в Ло­веч. Как­то съ­об­щи по­ли­ци­я­та ми­на­лия чет­вър­тък, дър­жав­ни­те слу­жи­те­ли Вен­цис­лав К. (52 г.) от Ло­веч, Иво В. (41 г.) от Пле­вен и Ге­на­дий Ц. (48 г.) от Дол­ни Дъб­ник са ули­че­ни в прис­во­я­ва­не на цвет­ни ме­та­ли по тра­се­то край Гор­но Пав­ли­ке­ни. Те оба­че се жал­ват от не­за­кон­но­то за­дър­жа­не за 24 ча­са, тъй ка­то не са спа­зе­ни про­це­ду­ри­те. Има още

Бонка Тасева е българска с висок морал и дух

До­ка­то има та­ки­ва бъл­га­ри ка­то Бон­ка Та­се­ва, стра­на­та ни има бъ­де­ще и въз­ход, пи­ше наш чи­та­тел. Без ни­как­ви лич­ни об­ла­ги те­зи бъл­га­ри пра­вят нуж­но­то за ро­ди­на­та. Те са с ви­сок мо­рал, бла­го­да­ре­ние на тях не заб­ра­вя­ме ми­на­ло­то си и оби­ча­ме Бъл­га­рия.

Бон­ка Та­се­ва (68 г.) е из­вес­т­на в Ло­веч на мно­зи­на ка­то дет­с­ка учи­тел­ка. Обу­ча­ва­ше де­ца в пре­ду­чи­лищ­на въз­раст. Се­га пен­си­о­нер­ка. Оби­ча де­ца­та. Ня­ма ра­вен ка­то ор­га­ни­за­тор-пе­да­гог. Всич­ки ро­ди­те­ли ис­кат де­ца­та им да бъ­дат в ней­на­та гру­па. С тях тя про­веж­да най-раз­но­о­б­раз­ни за­ни­ма­ния, чес­т­ва­ния на ре­ли­ги­о­з­ни и свет­с­ки праз­ни­ци. Ор­га­ни­зи­ра­ла е на сце­на­та до два ча­са прог­ра­ми. Има още

Камелия отвлякла Бончев? Гришата с охрана

Нов аб­сурд пус­на­ха сто­лич­ни­те ме­дии: Ан­гел Бон­чев е бил от­в­ле­чен от соб­с­т­ве­на­та си съп­ру­га. Ка­ме­лия Бон­че­ва иг­ра­е­ла ком­би­на с бан­ди­ти­те и е ор­га­ни­зи­ра­ла соб­с­т­ве­но­то си по­хи­ще­ние. Има още