Къде има боеприпаси край Ловеч?

Во­ен­ни­ят ми­нис­тър Ни­ко­лай Цо­нев по­со­чи Ло­веч сред гра­до­ве­те, в ко­и­то се съх­ра­ня­ват бо­еп­ри­па­си. Взрив­ни ве­щес­т­ва има в по­де­ле­ни­е­то в Гу­ро­во­то, на 6 км от гра­да. Тук се съх­ра­ня­ва­ха ра­ке­ти­те СС-20 Има още

Съдът реши първите две дела на комисията „Кушлев“

От че­ти­ри ре­ше­ни де­ла на ко­ми­си­я­та “Куш­лев” в Ло­веч две ве­че са ре­ше­ни на пър­ва ин­с­тан­ция, съ­об­щи юрис­тът Ге­ор­ги Пет­ров в чет­вър­тък. На 30 юни е из­ляз­ло ре­ше­ни­е­то на ЛОС за Ад­ри­ан Мла­де­нов Ан­то­нов от Лу­ко­вит. Той се е за­ни­ма­вал с про­даж­ба на кра­де­ни ав­то­час­ти в Се­ве­ро­за­пад­на Бъл­га­рия. В не­го­ва­та ав­то­мор­га са съх­ра­ня­ва­ни кра­де­ни час­ти. Ку­пу­ва­чи от­к­ри­ва­ли там ре­зер­в­ни час­ти от соб­с­т­ве­ни­те си от­к­рад­на­ти ко­ли. По-ра­но Ан­то­нов е съ­ден по чл. 339 от НК за съх­ра­ня­ва­не на бо­еп­ри­па­си без раз­ре­ше­ние Има още

Свирят Ерик Клептън за 4 юли в Ловеч

Пе­сен­та на Ерик Клеп­тън “Съл­зи в рая”, из­пъл­не­на от ки­тар­ния ор­кес­тър при лов­чан­с­ко­то чи­та­ли­ще, проз­ву­ча в Ло­веч на тър­жес­т­во­то по по­вод 4 юли, Ден на не­за­ви­си­мост­та на САЩ.

Пре­ди то­ва Гре­го­ри На­ленч (Gregory Nalencz) от аме­ри­кан­с­ко­то по­сол­с­т­во (на сним­ка­та в цен­тъ­ра) из­не­се лек­ция в КДК за зна­че­ни­е­то на Дек­ла­ра­ци­я­та на не­за­ви­си­мост­та от 1776 г. Сре­ща­та бе ор­га­ни­зи­ра­на от сд­ру­же­ни­е­то “При­я­те­ли на САЩ” с пред­се­да­тел Ген­чо Ла­за­ров. При­със­т­ва­ха мно­го лов­ча­лии, как­то и доб­ро­вол­ци от Кор­пу­са на ми­ра, ко­и­то ра­бо­тят тук. Аме­ри­кан­с­ки­ят гост от­го­во­ри на мно­гоб­рой­ни­те въп­ро­си на при­със­т­ва­щи­те, ко­и­то се ин­те­ре­су­ва­ха как фун­к­ци­о­ни­рат де­мок­ра­ци­я­та и сво­бо­да­та на сло­во­то. Дек­ла­ра­ци­я­та е фун­да­мен­та­лен до­ку­мент за нас, от ко­я­то се пол­з­ва­ха хо­ра от Джон Ке­не­ди до Мар­тин Лу­тър Кинг, ка­за лек­то­рът.


Напусна ни художникът Вальо Давидов

На 3 юли ни на­пус­на ху­дож­ни­кът Ва­лен­тин Да­ви­дов. По­ве­че от 15 го­ди­ни тя­ло­то му бе­ше при­ко­ва­но към ин­ва­лид­на­та ко­лич­ка, но ду­хът му бе­ше си­лен и под­ви­жен. В пос­лед­ни­те го­ди­ни той се от­да­де на биз­нес, но про­дъл­жа­ва­ше да сле­ди чрез вес­т­ни­ци­те и ин­тер­нет как­во ста­ва в Ло­веч. Ро­ден през 1960 г., це­ли­ят му жи­вот е свър­зан с иде­я­та за сво­бо­да­та. С не­го­ва­та кон­чи­на гу­бим един го­лям при­я­тел. Опе­ло­то се със­тоя на 4 юли в цър­к­ва­та “Све­та Бо­го­ро­ди­ца” във кв. “Ва­ро­ша”.
От при­я­те­ли­те