Разрушете къщата и започнете строежа законно

Те­че про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­тел за при­ну­ди­тел­но съ­ба­ря­не на къ­ща в мес­т­ност­та „Ба­ба­ко­вец“ (виж НГ, бр. 53 от 17 юли). Проб­лем­на­та къ­ща е пос­т­ро­е­на без раз­ре­ше­ние за стро­еж. На 10 май 2007 г. ДНСК из­да­ва за­по­вед за пре­мах­ва­не­то й, тъй ка­то се на­ми­ра в бли­зост до на­по­рен во­доп­ро­вод. За­по­вед­та е об­жал­ва­на. Вър­хов­ни­ят ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд я пот­вър­ж­да­ва. След ка­то НГ раз­ка­за за проб­ле­ма, в ре­дак­ци­я­та се оба­ди­ха и жи­ве­е­щи­те в къ­ща­та, под­ле­жа­ща на­ съ­ба­ря­не.
Ко­га­то за­поч­на стро­е­жът, ни­кой ня­ма­ше пред­с­та­ва, че под мяс­то­то ми­на­ва ма­гис­т­ра­лен во­доп­ро­вод, раз­каз­ва Ма­рия Хрис­то­ва. Же­на­та жи­вее с дъ­ще­ря си в къ­ща­та, под­ле­жа­ща на съ­ба­ря­не. В пър­ва­та ски­ца, из­ва­де­на от ба­ща ми, во­доп­ро­во­дът не фи­гу­ри­ра­ше. Раз­б­ра­ха за не­го от „ВиК“, след ка­то го из­ко­пах­ме. То­га­ва вед­на­га пус­на­ха жал­ба сре­щу нас. Има още

Камелия Бончева е жива, нова версия я уличава

Ка­ме­лия Бон­че­ва е жи­ва, за­що­то ос­нов­на­та цел на по­хи­ти­те­ли­те са па­ри­те, ка­за във втор­ник, 22 юли, глав­ни­ят сек­ре­тар на МВР Пав­лин Ди­мит­ров. Ка­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во за ин­с­ти­ту­ци­и­те оп­ре­де­ли той от­в­ли­ча­ни­я­та у нас. По­хи­ще­ни­е­то на Ка­ме­лия е мно­го наг­ло и мно­го доб­ре ор­га­ни­зи­ра­но прес­тъп­ле­ние и са­мо със съв­мес­т­ни уси­лия мо­жем да се пре­бо­рим с не­го, до­пъл­ни той.Пав­лин Ди­мит­ров не по­же­ла да кон­к­ре­ти­зи­ра на ка­къв етап се на­ми­ра слу­чая с Бон­че­ви.В четвъртък изниква нова версия – Ангел Бончев е бил отвлечен от собствената си съпруга. Камелия Бончева играела комбина с бандитите и е организирала собственото си похищение. Следователите трескаво работят по нея, съобщава вестник „Стандарт“, като се позовава на високопоставени източници от МВР, предаде БГНЕС. Те подозират, че Камелия отдавна е напуснала България с парите на мъжа си.

Има още

Случаят „Ангел Бончев“, ако слушахме само властта

Как­во щях­ме да зна­ем, ако слу­шах­ме са­мо офи­ци­ал­ни­те съ­об­ще­ния:

23 май, два дни след из­чез­ва­не­то на Ан­гел Бон­чев: Ня­ма дан­ни за от­в­ли­ча­не, твър­ди по­да­ли­ят ос­тав­ка ди­рек­тор на Сто­лич­на ди­рек­ция „По­ли­ция“ ко­ми­сар Ру­мен Сто­я­нов. То­ва из­каз­ва­не ци­ти­рат кри­ми­на­лис­ти, спо­ред ко­и­то Бон­чев се ук­ри­ва с цел да спе­че­ли вре­ме по ня­как­ва при­чи­на. Има още

„Червените“ щели да пазаруват по-евтино в „Билла“

Как ак­ти­вис­ти­те на БСП да па­за­ру­ват по-ев­ти­но, уму­ват чер­ве­ни­те пар­тий­ни ше­фо­ве. Пар­тий­ци­те ще по­лу­чат де­бит­ни кар­ти, ко­и­то ще им да­ват пра­во на 5% от­с­тъп­ка в ма­га­зи­ни­те. По-то­зи на­чин се тър­сят ди­рек­т­ни пол­зи от то­ва, да ра­бо­тиш за БСП. Има още

Награждават Даниел Пишо за „Мерси, Бяла Анаста“ + коментар на Цветан С. Тодоров

С по­чет­на знач­ка на Ло­веч за из­к­лю­чи­те­лен при­нос за ак­ти­ви­зи­ра­не на френ­с­ко-бъл­гар­с­ки­те кон­так­ти в об­ласт­та на кул­ту­ра­та и по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на об­щи­на­та бе удос­то­ен в по­не­дел­ник фран­цу­зи­нът Да­ни­ел Пи­шо. Има още