Трифон Попов смени Ангел Бончев, Камелия още в неизвестност

Слу­жи­тел на “Ли­текс” във втор­ник зае мяс­то­то на ле­ку­ва­щия се Ан­гел Бон­чев. Три­фон По­пов (39 г., на снимката най-вдясно) е син на дъл­го­го­диш­на­та жур­на­лис­т­ка от НГ Жа­на По­по­ва. Ба­ща­та Сто­ян По­пов бе­ше из­вес­тен спор­тен де­я­тел, треньор по бас­кет­бол. (Още виж отделно.) Има още

Радиослужител и охранител ще управляват „Еко“ и „Общински пазари“ в Ловеч

Рек­ла­мен шеф на БНР и ох­ра­ни­тел са сред но­во­из­б­ра­ни­те чле­но­ве на уп­ра­ви­тел­ни­те съ­ве­ти на пре­об­ра­зу­ва­ни­те две об­щин­с­ки дру­жес­т­ва „Еко“ и „Об­щин­с­ки па­за­ри“ от ЕО­ОД в ЕАД. То­ва ста­на яс­но на пос­лед­на­та об­щин­с­ка се­сия след пред­ло­же­ни­я­та на Пен­ко Пен­ков и Ни­ко­лай Ни­ко­лов. Без обяс­не­ния и ар­гу­мен­ти бя­ха гла­су­ва­ни ЕАД „Еко“ да се уп­рав­ля­ва от Пла­мен Пет­ров, Ве­лис­лав Ве­лев и Ан­то­а­не­ла Дон­че­ва, а ЕАД „Об­щин­с­ки па­за­ри“ от Све­то­зар Ан­ге­лов, Ти­хо­мир Ма­те­ев и Ва­сил Въл­чев. Има още

Иван Арабаджиев: Падат маските на управляващите

Ста­но­ви­ще­то ми по по­вод ре­ше­ни­е­то от пос­лед­но­то за­се­да­ние на Об­щин­с­кия съ­вет за пре­об­ра­зу­ва­не на две­те об­щин­с­ки фир­ми „ЕКО“ и „Об­щин­с­ки па­за­ри“ е, че с не­го па­дат дос­та мас­ки. Спо­ред уп­рав­ля­ва­щи­те пре­об­ра­зу­ва­не­то от дру­жес­т­ва с ог­ра­ни­че­на от­го­вор­ност в ак­ци­о­нер­ни дру­жес­т­ва има чис­то тех­ни­чес­ки пре­дим­с­т­ва за раз­ви­ти­е­то им. Има още