„Атака“ пита в парламента за хотела на „Лиани“

Как­во ще пред­п­ри­е­ме Ми­нис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та след ка­то кме­тът на об­щи­на Ло­веч Мин­чо Ка­зан­джи­ев не по­же­ла да из­пъл­ни раз­по­реж­да­не­то на На­ци­о­нал­ния ин­с­ти­тут за па­мет­ни­ци­те на кул­ту­ра­та за спи­ра­не на стро­и­тел­с­т­во­то на 5-етаж­ния хо­тел на „Ли­а­ни ме­диа“, стро­ящ се в ре­зер­ва­та без не­об­хо­ди­мо­то съг­ла­су­ва­не с НИПК. Въп­ро­сът ще бъ­де от­п­ра­вен към кул­тур­ния ми­нис­тър Сте­фан Да­на­и­лов от де­пу­та­ти­те на „Ата­ка“, съ­об­щи в пе­тък об­щин­с­ки­ят съ­вет­ник и об­лас­тен ли­дер на пар­ти­я­та Ки­рил Гум­не­ров. Има още

Стамен Станчев от Ловеч вече е в Монако

След прек­ра­тя­ва­не на де­ло­то сре­щу Ста­мен Стан­чев той ве­че е в Мо­на­ко, съ­об­щи за в. “24 ча­са” на­шу­ме­ли­ят лов­ча­лия. От 2007 г. сре­щу не­го се во­де­ше де­ло в Ру­мъ­ния. за ико­но­ми­чес­ки шпи­о­наж. От­с­т­ра­нен е бил про­ку­ро­рът Чип­ри­ян Анас­та­сиу от На­ци­о­нал­на­та ди­рек­ция за бор­ба с ко­руп­ци­я­та, кой­то бе­ше пов­диг­нал об­ви­не­ни­е­то. Има още

Ясен Гуев от ЧЕЗ за тримесечното отчитане на електромерите

Ясен Гуев (на снимката), мениджър PR и комуникации на ЧЕЗ България, отговаря на актуални въпроси на потребителите.

Какво пред­с­тав­ля­ва три­ме­сеч­но­то от­чи­та­не на елек­т­ро­ме­ри­те?

–     До­се­га елек­т­ро­ме­ри­те се от­чи­та­ха все­ки ме­сец и все­ки ме­сец се из­п­ра­ща­ха съ­об­ще­ния до кли­ен­ти­те за смет­ки­те, ко­и­то дъл­жат. От май, ко­га­то се въ­ве­де три­ме­сеч­но­то от­чи­та­не в За­пад­на Бъл­га­рия, елек­т­ро­ме­ри­те се за­си­чат един път на три ме­се­ца. То­ва не оз­на­ча­ва, че кли­ен­ти­те ще пла­щат вед­нъж на три ме­се­ца. Нап­ро­тив, те про­дъл­жа­ват да пла­щат все­ки ме­сец, но по­лу­ча­ват из­рав­ни­тел­на фак­ту­ра са­мо вед­нъж на три ме­се­ца. Та­ка два ме­се­ца кли­ен­ти­те пла­щат рав­ни ме­сеч­ни внос­ки, а на тре­тия из­рав­ни­тел­на фак­ту­ра. Има още

НАП запорира и дребни длъжници

Към всич­ки длъж­ни­ци на На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те, не­за­ви­си­мо да­ли дъл­жат 100 ле­ва, 1000 или по­ве­че, ще се прис­тъп­ва към на­ла­га­не на обез­пе­чи­тел­ни мер­ки, за­я­ви ше­фът на те­ри­то­ри­ал­на­та ди­рек­ция Пла­мен Ди­лов. За по-мал­ки су­ми аген­ци­я­та на­пом­ня на длъж­ни­ци­те по те­ле­фо­на. Има още

Венера от Ловеч учи в Ballet Chicago

Ба­ле­ри­на­та Ве­не­ра Хрис­то­ва (16 г.) от Ловеч вече месец е в Чи­ка­го на Меж­ду­на­ро­ден ле­тен се­ми­нар „Тан­цо­ва ра­бо­тил­ни­ца“ към све­тов­но­из­вес­т­ния ба­лет „Чи­ка­го“ (Ballet Chicago). Ве­не­ра е уче­нич­ка в На­ци­о­нал­но учи­ли­ще за тан­цо­во из­кус­т­во в Со­фия, пре­ди то­ва е за­вър­ши­ла ОУ „Хрис­то Ни­ки­фо­ров“ в Ло­веч.

Ве­не­ра, за­ед­но с още пет бъл­гар­че­та, е спе­че­ли­ла пъл­на сти­пен­дия за обу­че­ни­е­то си в Чи­ка­го. Так­са­та за прес­тиж­на­та шко­ла е $1500, но на­шен­ци пол­з­ват или 50% на­ма­ле­ние, или са по­ка­не­ни без­п­лат­но. Пла­ща се са­мо би­ле­тът до САЩ. Се­лек­ци­я­та е из­вър­ше­на в Со­фия от всич­ки пре­по­да­ва­те­ли в „ра­бо­тил­ни­ца­та“.

Об­що 14 бъл­гар­че­та имат къс­мет да се учат от опи­та на аме­ри­кан­с­ка­та шко­ла. До­ма­ки­ни­те са се пог­ри­жи­ли Ве­не­ра да бъ­де нас­та­не­на в бъл­гар­с­ко се­мейс­т­во и ще се за­вър­не в Бъл­га­рия на 12 ав­густ, съ­об­щи­ха близ­ки­те й.

ТАЙМС сочи евентуалните похитители на Ангел Бончев

За първи път  у нас в. ТАЙМС в статия посочи евентуалните похитители на Ангел Бончев и съпругата му. В нея се споменава още, че проваленият МВР-екип е бил арестуван. Предлагаме ви любопитния материал, в който се правят важни обобщения и изводи за България.

Таймс: Калпавата спасителна операция на Ангел Бончев показа силата на мафията

50 дни след отвличането на Ангел Бончев, президентът на българския носител на купата на страната, съпругата му Камелия реши, че няма друг избор, освен да удовлетвори исканията на черноморските гангстери, пише в свой материал британският вестник „Таймс“. Има още

Троянец е на командно дишане сред удар край Лешница

Троянец е на командно дишане след тежка катастрофа край ловешкото село Лешница. Инцидентът стана в събота, на 19 юли, около 17.00 часа. Има още