Търсят Ангел Бончев чрез ясновидци

Тър­сят ис­ти­на­та за Ан­гел Бон­чев при яс­но­вид­ци, на­у­чи НГ. Близ­ки­те на из­чез­на­лия фут­бо­лен бос на “Ли­текс” са по­тър­си­ли из­вън­ред­ната по­мощ, тъй ка­то ве­че 42 дни ня­ма ин­фор­ма­ция за лов­ча­ли­я­та. Прог­но­за­та за оп­ти­мис­ти­чен фи­нал обаче би­ла ми­ни­мал­на. До днес по­ли­ци­я­та все още не е да­ла офи­ци­ал­но ста­но­ви­ще за то­ва как вър­ви раз­с­лед­ва­не­то.Досега са проверени редица версии, като вече са ограничени до две. Има още

Роже Флюгелс: Дирижираното информиране води до зависима журналистика

Оби­чам аб­со­лют­ни­те ог­ра­ни­че­ния, те пред­по­ла­гат ис­тин­с­ка бит­ка, каз­ва за се­бе си хо­лан­д­с­ки­ят ек­с­перт по сво­бо­да на ин­фор­ма­ци­я­та Ро­же Флю­гелс (на снимката). Препо­да­ва­те­лят на сво­бод­на прак­ти­ка е с 21-го­ди­шен опит в ор­га­ни­зи­ра­не­то и про­веж­да­не­то на соб­с­т­ве­ни кур­со­ве и обу­че­ние на ор­га­ни­за­ции на те­ма раз­с­лед­ва­ща жур­на­лис­ти­ка и сво­бо­да на ин­фор­ма­ция. Над 2000 за­яв­ле­ния за дос­тъп до ин­фор­ма­ция е по­дал ек­с­пер­тът от 1990 г. на­сам за сво­и­те кли­ен­ти – ме­дий­ни ор­га­ни­за­ции, НПО, со­ци­о­ло­зи и час­т­ни ли­ца. Ре­зул­та­тът е над 1000 жал­би в сто­ти­ци ра­йон­ни и вър­хов­ни съ­ди­ли­ща. Има още

Луди гонки на автокроса край Дълбок дол, Троянско

Луди гонки между участниците имаше в събота и неделя край Дъл­бок дол, Троянска община. Тогава се про­ве­де Сед­ми кръг от на­ци­о­нал­ния шам­пи­о­нат по ав­ток­рос, ор­га­ни­зи­ран от СБА – Тро­ян. На пред­ва­ри­тел­ния крък в съ­бо­та най-доб­ро вре­ме пос­тиг­на Алек­сан­дър Ата­на­сов от от “Старт и Кръ­во­дол”. Сред­на­та му ско­рот бе 68 км./ч. Фи­нал­но­то кла­си­ра­не в два­та кла­са ста­на яс­но след прик­люч­ва­не­то на броя в не­де­ля.

Христо Бъжев отпътува за Виена

Му­зи­кан­тът Хрис­то Бъ­жев (1965 г.) от­пъ­ту­ва в не­де­ля за Ви­е­на, къ­де­то ще взе­ме учас­тие в по­ре­ди­ца кон­цер­ти на ор­ган. Хрис­то е ма­гис­тър по му­зи­кал­на пе­да­го­ги­ка, син на из­вес­т­ния му­зи­кант Ми­шо Бъ­жев. В мо­мен­та учи в Ака­де­ния за му­зи­кал­но тан­цо­во и изоб­ра­зи­тел­но из­кус­т­во в Плов­див. Па­ра­лел­но с то­ва изу­ча­ва и ор­ган при Ве­лин Или­ев. Ми­на­ла­та го­ди­на през юли той от­но­во бе­ше в Ав­с­т­рия.

Хрис­то Бъ­жев е ав­тор на ста­тии, пос­ве­те­ни на ис­то­ри­я­та на ор­га­на в Бъл­га­рия.

Двама съдии от Ловешко с досиета в ДС

Двама съдии, родени в Ловешко, са били сътрудници на бившата Държавна сигурност, разкри на 26 юни Комисията по досиетата. Емил Николов Райковски е роден през 1953 г. Старо Стефаново, обл. Ловеч. Вербувал го е о. р. Вълчан Петров през 1971 г., който го е и ръководил. Има още

Иван Костов гледа строежи в Рибарица, спори в Троян

Иван Кос­тов ми­нал през Ри­ба­ри­ца, за да ви­ди на­шу­ме­лия „Ка­за До­ми­ни“ (Къ­ща­та на бо­го­ве­те), съ­об­щи той на сре­ща със сим­па­ти­зан­ти в Тро­ян във втор­ник ве­чер­та. Спо­ред пуб­ли­ка­ции в пре­са­та зад лук­соз­на­та пос­т­рой­ка сто­ял ли­де­рът на ДПС. Офи­ци­а­лен соб­с­т­ве­ник оба­че е 36-го­диш­ни­ят Ар­бен Ха­вальов (36 г.), жи­тел от съ­сед­ни­те се­ла. Има още

Искат отчет за Индустриалния парк в Летница

Да вне­се в Об­щин­с­кия съ­вет от­чет за дей­ност­та на „Лет­ни­ца-Ин­дус­т­ри­а­лен парк“ АД, пре­по­ръч­ва Смет­на­та па­ла­та на кме­та на Лет­ни­ца. То­ва со­чи оди­тът на фи­нан­со­во­то уп­рав­ле­ние на бю­дже­та, из­вън­бю­джет­ни­те сред­с­т­ва и уп­рав­ле­ни­е­то на иму­щес­т­во­то на об­щи­на Лет­ни­ца за пе­ри­о­да от 1 яну­а­ри 2007 г. до 31 де­кем­в­ри 2007 г. Има още

Съдът отне имущество и коли на Петко Денчев

Ло­веш­ки­ят ок­ръ­жен съд пот­вър­ди от­не­ма­не­то на иму­щес­т­во­то на Пет­ко Ден­чев Ива­нов (39 г.), из­вес­тен ка­то Ма­га­ре­то, от Ло­веч в пол­за на дър­жа­ва­та. То­ва ста­на с ре­ше­ние от 19 юни т. г. Има още

Оценката за ГЕРБ-Ловеч е много добра

Об­лас­т­ни­те ръ­ко­во­ди­те­ли на ГЕРБ се срещ­на­ха с цен­т­рал­но­то ръ­ко­вод­с­т­во в ли­це­та на Бой­ко Бо­ри­сов и Цве­тан Цве­та­нов на 21 и 22 юни в ку­рор­та Ал­бе­на, за ко­е­то съ­об­щих­ме в ми­на­лия брой. Нап­ра­вен бе ана­лиз на вся­ка ед­на об­лас­т­на струк­ту­ра. Оцен­ка­та за ГЕРБ – Ло­веч и лич­но за об­лас­т­ния ли­дер д-р Ана­то­лий Йор­да­нов (на снимката) е мно­го доб­ра.

– Как­во е по­ло­же­ни­е­то на об­лас­т­ни­те струк­ту­ри в стра­на­та? Как бя­ха оце­не­ни от цен­т­рал­но­то ръ­ко­вод­с­т­во на партията? Има още

Елица Матеева представя филма си „Педро, актьорите и…аз“

Ре­жисьор­ка­та на PLAY/BACK („Плей­бек“) в Ло­веш­ки­я те­а­тър Ели­ца Ма­те­е­ва пред­с­та­вя в Со­фия на 1 юли в ТР „Сфу­ма­то“ но­вия си филм „ПЕД­РО, ак­тьо­ри­те и … аз“. Тя е сце­на­рист, ре­жисьор, опе­ра­тор, и мон­та­жист на 77 ми­нут­на­та лен­та. В нея са по­ка­за­ни Ди­а­на Лю­бе­но­ва, Сла­ва Ге­ор­ги­е­ва, Ра­ли­ца Ко­ва­че­ва-Бе­жан, Злат­ко Мит­рес­ки, Не­ве­на Ден­че­ва, Ни­ко­лай Чи­лов, Ми­рос­лав Ни­ко­лов, Пед­ро Ал­мо­до­вар, Кар­мен Ма­у­ра, Ха­ви­ер Бар­дем и мно­го при­я­те­ли. В пис­мо до ме­ди­и­те Ели­ца пише: Има още