ГЕРБ разкри „къртицата“ на „Ловеч прес“

ГЕРБ вче­ра по­со­чи „кър­ти­ца­та“ на в.“Ло­веч прес“, ко­я­то ре­дов­но сна­ся­ла ин­фор­ма­ция за пар­ти­я­та на Бой­ко Бо­ри­сов. Имен­но за та­ко­ва по­ве­де­ние, не­съв­мес­ти­мо с цен­нос­ти­те и це­ли­те на ГЕРБ, е прек­ра­те­но член­с­т­во­то на Хрис­тин­ка Ка­ра­пан­че­ва. Тя се­ри­оз­но е уро­ни­ла и прес­ти­жа на „гер­ба­джи­и­те“.

Пред НГ в ми­на­лия брой Ка­ра­пан­че­ва за­я­ви, че не зна­е­ла за как­во ста­ва на въп­рос. На 8 май в раз­го­вор с ли­де­ра Цве­тан Цве­та­нов тя за­я­ви­ла, че прек­ра­тя­ва ра­бо­та­та си ка­то об­щин­с­ки съ­вет­ник и още съ­щия ден внес­ла в ОбС мол­ба за на­пус­ка­не. На 9 май пус­ка но­ва мол­ба, из­тег­ля ста­ра­та, и обе­ща­ва да ра­бо­ти за бла­го­то на лов­ча­лии ка­то не­за­ви­сим съ­вет­ник. Ако всич­ко е вяр­но, Ка­ра­пан­че­ва яв­но ще пре­ми­не в ре­до­ве­те на БСП, или най-мал­ко­то ще ги под­к­ре­пя. Прочетете повече „ГЕРБ разкри „къртицата“ на „Ловеч прес““

ГЕРБ: Отдавна се чудим кой човек изнася

Ние от­дав­на се чу­дим кой из­на­ся ин­фор­ма­ция, ка­за д-р Ана­то­лий Йор­да­нов на прес­кон­фе­рен­ция вче­ра. Хрис­тин­ка Ка­ра­пан­че­ва е ог­ла­ся­ва­ла вът­реш­но-пар­тий­ни проб­ле­ми, как­то и раз­ни раз­ног­ла­сия по под­дреж­да­не на лис­та­та. Още не зна­ех­ме как ще бъ­де под­ре­де­на на­ша­та лис­та, а „Ло­веч прес“ ве­че пи­са. Най-ве­ро­ят­но тя е ини­ци­а­тор и на дреб­нав до­нос с ня­кол­ко под­пи­са сре­щу ръ­ко­вод­с­т­во­то. Прочетете повече „ГЕРБ: Отдавна се чудим кой човек изнася“

Кой движи вятърът? – коментар на Цветан Тодоров

От­к­ри­ти­е­то на сед­ми­ца­та е твър­де­ни­е­то на БСП, че це­ни­те у нас ска­чат, тъй ка­то на­се­ле­ни­е­то има­ло по­ве­че па­ри. То­ва бе ка­за­но на­пъл­но се­ри­оз­но от Ан­тон Ку­тев. Кол­ко хо­ра по­вяр­ва­ха, е друг въп­рос. Но вес­т­ни­ци­те пи­са­ха…По съ­ща­та ло­ги­ка мо­же да се твър­ди, че Зе­мя­та е плос­ка, че вятърните мел­ни­ци дви­жат вя­тъ­ра, а ко­ли­те про­из­веж­дат бен­зин. Прочетете повече „Кой движи вятърът? – коментар на Цветан Тодоров“

Нови лидери на ГЕРБ в Угърчин и Луковит

Но­ви­ят пред­се­да­тел на ГЕРБ в Угър­чин е Ка­ме­лия Кин­то­ва, а ор­га­ни­за­ци­о­нен сек­ре­тар – Мит­ко Пет­ров. За член на УС е ут­вър­ден Пла­мен Сер­ге­ев. В Лу­ко­вит съ­що има смя­на на ръ­ко­вод­с­т­во­то. Но­ви­ят пред­се­да­тел е д-р Ро­си­ца Ге­ор­ги­е­ва, сек­ре­тар Га­ли­на Ге­ор­ги­е­ва. Прочетете повече „Нови лидери на ГЕРБ в Угърчин и Луковит“

ГЕРБ в Ловеч гони „търтеите“

Чле­но­ве на об­лас­т­но­то ръ­ко­вод­с­т­во на ГЕРБ, ко­и­то са­мо кад­ру­ва­ли по вре­ме на из­бо­ри­те, а пос­ле се дис­тан­ци­ра­ли от пар­тий­ния жи­вот, са сме­не­ни. Из­пъл­ни­тел­на­та ко­ми­сия е ос­во­бо­ди­ла Ваньо Ди­мит­ров, Хрис­тин­ка Ка­ра­пан­че­ва, Кра­си­мир Ру­са­нов и Пет­ко Пет­ков. Прочетете повече „ГЕРБ в Ловеч гони „търтеите““

Ивайло Калфин в Ловеч: Очакваме обективност

Очак­ва­ме док­ла­дът по пра­во­съ­дие и вът­реш­ни ра­бо­ти на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия през юли да бъ­де обек­ти­вен, за­я­ви в Ло­веч ви­цеп­ре­ми­е­рът и ми­нис­тър на вън­ш­ни­те ра­бо­ти Ивай­ло Кал­фин. Бъл­га­рия не зас­лу­жа­ва на­ла­га­не­то на пред­паз­на кла­у­за, из­тък­на той. Стра­на­та се гле­да под лу­па, а скан­да­ли­те с из­ти­ча­не на ин­фор­ма­ция на най-ви­со­ко рав­ни­ще в МВР още по­ве­че са изос­т­ри­ли вни­ма­ни­е­то към нас. Ако ЕК ни сан­к­ци­о­ни­ра, ре­ше­ни­я­та на бъл­гар­с­ки­те съ­ди­ли­ща ня­ма да се приз­на­ват в стра­ни­те член­ки на ЕС.

Проб­ле­ми­те с из­точ­ва­не­то на ев­ро­па­ри и спи­ра­не­то на прог­ра­ми­те ФАР, СА­ПАРД и път­ния фонд са свър­за­ни с не­до­бър ад­ми­нис­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет на из­пъл­ни­тел­ни­те аген­ции, ло­ша ко­му­ни­ка­ция с Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия и не­дос­та­тъч­но уси­лие по кон­т­ро­ла и проз­рач­ност­та, ка­за ми­нис­тъ­рът. Прочетете повече „Ивайло Калфин в Ловеч: Очакваме обективност“

Ловешкото дело срещу кмета влезе в доклада на ПДИ

Ло­веш­ко съ­деб­но де­ло вле­зе в го­диш­ния док­лад „Със­то­я­ни­е­то на дос­тъ­па за ин­фор­ма­ция в Бъл­га­рия 2007„. Слу­ча­ят е опи­сан ка­то „На­ро­ден глас“ сре­щу кме­та на Об­щи­на Ло­веч“ и се от­на­ся за от­ка­за на ин­фор­ма­ция на Цве­тан То­до­ров, гла­вен ре­дак­тор на НГ, за то­ва как са раз­п­ре­де­ле­ни су­ми­те за рек­ла­ма по съ­от­вет­ни­те из­да­ния в Ло­веч и стра­на­та. От­ка­зът е об­жал­ван пред Ло­веш­кия ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд (за раз­воя на слу­чая НГ пи­са мно­гок­рат­но) Прочетете повече „Ловешкото дело срещу кмета влезе в доклада на ПДИ“

Христо Мутафчиев среща ученици от ЛовечЗвез­да­та на ки­но­то и те­а­тъ­ра Хрис­то Му­таф­чи­ев и уче­ни­кът Ми­рос­лав Ива­нов (9 кл. на ПМГ – Ло­веч) се срещ­на­ха след спек­та­къ­ла “Ох­ра­ни­те­ли” в Ма­лък град­с­ки те­а­тър “Зад ка­на­ла” в Со­фия. Лов­ча­ли­и­те бя­ха там след наг­ра­да в учи­лищ­ния фес­ти­вал. На за­ден план учи­тел­ка­та Иван­ка Ли­ло­ва.

Кукленият театър на Ловеч се завърна от Китай

Кукленият театър се завърна във вторник вечер от Китай, след продължителен полет през Москва. Сек­ре­та­рят на Лов­чан­с­ко­то чи­та­ли­ще­то Прочетете повече „Кукленият театър на Ловеч се завърна от Китай“