Две са основните версии за изчезването на Ангел Бончев

Две са ос­нов­ни­те вер­сии за от­в­ли­ча­не­то на Ан­гел Бон­чев, по ко­и­то ра­бо­ти по­ли­ци­я­та, на­у­чи НГ. Вече 35 дни ня­ма яс­но­та око­ло съд­ба­та на пре­зи­ден­та на ПФК “Ли­текс“, кой­то из­чез­на без­с­лед­но на 22 май. Прочетете повече „Две са основните версии за изчезването на Ангел Бончев“