Бутат незаконен строеж в Троян, собственикът аха… да се пали

Съ­бо­рен е не­за­ко­нен стро­еж на Цвят­ко Бах­чо­ван­с­ки от кв. „Ли­ва­де­то“ в Тро­ян. По­ли­ци­я­та два пъ­ти оси­гу­ря­ва дейс­т­ви­я­та на стро­и­тел­ния кон­т­рол. На 21 май соб­с­т­ве­ни­кът Цвят­ко зап­ла­ши със са­мо­за­пал­ва­не. Той се из­ка­чи на пок­ри­ва на зас­т­ра­ше­на­та сгра­да с ра­ни­ца с 10 л бензин, раз­пал­ки в ръ­це и нек­ро­лог на вра­та. До не­го се ве­е­ше чер­но зна­ме. Прочетете повече „Бутат незаконен строеж в Троян, собственикът аха… да се пали“