Рибно стопанство съди САПАРД

Братя Велеви от Тетевен очакват подкрепа и от държавата

Риб­но сто­пан­с­т­во „Ри­бе­на“ ООД – Те­те­вен, е спе­че­ли­ло де­ло на пър­ва ин­с­тан­ция сре­щу СА­ПАРД за от­каз за из­п­ла­ща­не на суб­си­дии по про­ект, съ­об­щи­ха в пе­тък соб­с­т­ве­ни­ци­те на фир­ма­та бра­тя­та Цве­те­лин (вля­во) и Ми­рос­лав Ве­ле­ви. Прочетете повече „Рибно стопанство съди САПАРД“

Търсят останките на Ангел Бончев

С все­ки из­ми­нал ден на­ма­ля­ват шан­со­ве­те от­в­ле­че­ни­ят шеф на “Ли­текс“ Ан­гел Бон­чев да се по­я­ви жив и зд­рав, твър­дят кри­ми­на­лис­ти. Прочетете повече „Търсят останките на Ангел Бончев“

„Слави мес“ зариби Осъм

Пре­зи­ден­тът и соб­с­т­ве­ник на „Сла­ви мес“ ООД Ста­нис­лав Най­де­нов е за­ри­бил със соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва р. Осъм с 4000 броя сом в ра­йо­на меж­ду с. Ума­рев­ци и с. Алек­сан­д­ро­во, съ­об­щи д-р Йор­дан Най­де­нов, шеф на ло­веш­ко­то зве­но на Из­пъл­ни­тел­на аген­ция по ри­бар­с­т­во и ак­ва­кул­ту­ри. Прочетете повече „„Слави мес“ зариби Осъм“

Пишат на НГ: Крадците нищо не ги плаши

Крад­ци­те ни­що не ги пла­ши – ни­то ре­шет­ки, ни­то сек­ре­ти. Дейс­т­ват в тъм­но­то, бя­гат от свет­ли­на­та. Пред моя ма­га­зин спе­ци­а­л­на лам­па мон­ти­рах, ко­га­то в тъм­но­то ня­кой ми­не по тро­то­а­ра, ав­то­ма­тич­но свет­ва и крад­ци­те бя­гат. Вът­ре сен­зор­на сиг­на­ли­за­ция пос­та­вих, щом ня­кой вле­зе, алар­ма­та се включ­ва и крад­ци­те бя­гат. Прочетете повече „Пишат на НГ: Крадците нищо не ги плаши“