Бина Харалампиева поставя Бърнард Шоу в Ловеч

Из­вес­т­на­та ре­жисьор­ка Би­на Ха­ра­лам­пи­е­ва („На ху­ба­вия син Ду­нав“) пос­та­вя в Ло­веч „Про­фе­си­я­та на г-жа Уо­рън“ от Бър­нард Шоу. В пе­тък тя се срещ­на с ак­тьор­с­кия със­тав за пър­ва­та ре­пе­ти­ция. Учас­т­ват Лен­ко Гур­ков, Соф­ро­ни Ра­цов, Цвят­ко Сто­и­лов, Сла­ва Ге­ор­ги­е­ва, Со­фия Бобчева, Христо Цанков и др.

Изнервен шофьор-каубой стреля в движение

Из­нер­вен шофьор-каубой стре­ля с пис­то­лет от дви­жещ се то­ва­рен ав­то­мо­бил „Вол­во“ на път I-4 при раз­к­ло­на за с. Кир­че­во, в по­со­ка Со­фия-Вар­на, око­ло 17,30 ч. на 19 юни, съ­об­щи по­ли­ци­я­та. Прочетете повече „Изнервен шофьор-каубой стреля в движение“

Намаляването на лекарската такса за пенсионерите е популизъм

На­ма­ля­ва­не­то на так­са­та за ле­кар­с­ки прег­лед на пен­си­о­не­ри­те ня­ма да ре­ши проб­ле­ми­те в зд­ра­ве­о­паз­ва­не­то, а ще ги за­дъл­бо­чи, за­я­ви в Ло­веч пред­се­да­те­лят на БЛС д-р Ан­д­рей Ке­ха­йов. Прочетете повече „Намаляването на лекарската такса за пенсионерите е популизъм“

Законопроект иска разширяване кръга на задължените по ЗДОИ

За раз­ши­ря­ва­не на кръ­га на за­дъл­же­ни­те су­бек­ти по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция (ЗДОИ) нас­то­я­ва за­ко­ноп­ро­ект. Към не­го да се вклю­чат те­ри­то­ри­ал­ни­те зве­на на власт­та, как­то и на фи­нан­си­ра­ни­те от дър­жа­ва­та тър­гов­ци чрез по­ня­ти­е­то “пуб­лич­ноп­рав­ни ор­га­ни­за­ции“. Прочетете повече „Законопроект иска разширяване кръга на задължените по ЗДОИ“

ПДИ представя филм за журналистическите разследвания

Филм за жур­на­лис­ти­чес­ки­те раз­с­лед­ва­ния и дос­тъ­па до ин­фор­ма­ция ще бъ­де пред­с­та­вен на ра­бот­на сре­ща във втор­ник, 24 юни, в хо­тел „Пре­зи­ди­ум“ в Ло­веч. То­га­ва глав­ни ре­дак­то­ри и жур­на­лис­ти ще дис­ку­ти­рат сво­бо­да­та на ин­фор­ма­ци­я­та в мес­т­ни­те ме­дии. Съ­би­ти­е­то включ­ва пре­зен­та­ции, дис­ку­сии и об­мя­на на опит. Прочетете повече „ПДИ представя филм за журналистическите разследвания“

ГЕРБ обсъжда коалициите в Албена

Ко­а­ли­ци­он­ни­те си пар­т­ньо­ри в пред­с­то­я­щи­те из­бо­ри об­съж­да­ше в съ­бо­та ГЕРБ в ку­рор­та Ал­бе­на, хо­тел „Ра­ли­ца Су­пе­ри­ор“. На ра­бот­на­та сре­ща сво­и­те въз­г­ле­ди раз­ви­ха Бой­ко Бо­ри­сов – ли­дер на ПП ГЕРБ и Цве­тан Цве­та­нов – пред­се­да­тел на ПП ГЕРБ. Прочетете повече „ГЕРБ обсъжда коалициите в Албена“

Още един французин в „Литекс“

Още един френ­с­ки фут­бо­лист се при­съ­е­ди­ни към под­го­тов­ка­та на Ли­текс. От съ­бо­та в за­ни­ма­ни­е­то на “оран­же­ви­те“ се вклю­чи дош­ли­ят на про­би Алек­сис Бер­тен. Прочетете повече „Още един французин в „Литекс““