Седем троянци в ареста за наркотици

Седем троянци са арестувани пред дискотета в Троян, научи НГ. За тях има данни, че се занимават с разпространяването на наркотици в региона, съобщи на пресконференция в петък окръжният прокурор в Ловеч Христо Христов. Четирима от тях са в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“. Прочетете повече „Седем троянци в ареста за наркотици“

Спасяват самоубиец, посегнал си с ъглошлайф

Мъж от ловешко село е спасен след опит да отреже главата си с ъглошлайф, съобщи Дарик радио. Не се съобщава името на селото. Това е втори неуспешния опит на човека да се раздели с живота си, съобщи д-р Младен Овчаров, неврохирург в Плевенската многопрофилна болница. Прочетете повече „Спасяват самоубиец, посегнал си с ъглошлайф“

Спорят за „Ноя“- Ловеч

Об­щин­с­ки­те ко­ми­сии взе­ха еди­но­душ­но ре­ше­ние да не под­к­ре­пят на се­си­я­та в чет­вър­тък ис­ка­не­то на „НОЯ“ за оп­ро­ща­ва­не на внос­ки­те, съ­об­щи в по­не­дел­ник пред­се­да­те­лят на ОбС Мил­ко Не­дял­ков. Съ­щев­ре­мен­но „НОЯ“ нас­то­я­ва об­щи­на­та да ре­ши проб­ле­ма с шест спор­ни обек­та. В про­ти­вен слу­чай ще тър­сят пра­ва­та си в съ­да. Прочетете повече „Спорят за „Ноя“- Ловеч“

Вече седмица няма вест от Ангел Бончев

Ве­че ця­ла сед­ми­ца ня­ма ин­фор­ма­ция за из­чез­на­лия Ан­гел Бон­чев – из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ФК “Ли­текс”. Про­тив­но на лан­си­ра­ни­те очак­ва­ния, че до не­де­ля по­хи­ти­те­ли­те ще се оба­дят за от­куп, то­ва не се слу­чи. В мо­мен­та и цен­т­ра­ла­та на “Ли­текс”, и по­ли­ци­я­та па­зят ти­ши­на. Прочетете повече „Вече седмица няма вест от Ангел Бончев“

Сергей Станишев откри завод в Луковит

Ми­нис­тър-пред­се­да­те­лят Сер­гей Ста­ни­шев от­к­ри вче­ра на обяд в Лу­ко­вит един от най-мо­дер­ни­те за­во­ди за ке­ра­мич­ни тух­ли в Ев­ро­па. Прочетете повече „Сергей Станишев откри завод в Луковит“

При ловците д-р Пла­мен Вър­ба­нов сме­ни про­ку­ро­ра Хрис­то Хрис­тов

Д-р Пла­мен Вър­ба­нов сме­ни про­ку­ро­ра Хрис­то Хрис­тов ка­то пред­се­да­тел на Лов­но­ри­бар­с­ко­то дру­жес­т­во в Ло­веч. То­ва ста­на на об­що съб­ра­ние на 14 май, ко­га­то бя­ха при­е­ти и три­ма но­ви чле­на в Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет, кой­то ве­че е от 11 ду­ши. Прочетете повече „При ловците д-р Пла­мен Вър­ба­нов сме­ни про­ку­ро­ра Хрис­то Хрис­тов“

Деволският епископ Теодосий пое Троянския манастир

Де­вол­с­ки­ят епис­коп Те­о­до­сий е но­ви­ят игу­мен на Тро­ян­с­ки­я ма­нас­тир. Ро­ден е на 9 но­ем­в­ри 1934 г. в с. Дра­ги­же­во, Ве­ли­ко­тър­нов­с­ко. При­е­ма мо­на­шес­т­во през 1955 г. в Тро­ян­с­кия ма­нас­тир. Бил е игу­мен на Ло­пу­шан­с­кия ма­нас­тир.

Откриват риболова с шоу в събота край Александрово

На 31 май, съ­бо­та, тър­жес­т­ве­но се от­к­ри­ва ри­бо­ло­вът на язо­вир Алек­сан­ро­во, съ­об­щи­ха от Лов­но-ри­бар­с­ко­то дру­жес­т­во в Ло­веч. Ще бъ­де ор­га­ни­зи­ран го­лям улов на ри­ба с тра­ди­ци­он­ни­те за слу­чая съ­път­с­т­ва­щи дей­нос­ти. За 21 юни пък е пла­ни­ра­на го­ля­ма ки­но­лож­ка из­лож­ба, ко­я­то ще бъ­де раз­по­ло­же­на на об­щин­с­кия па­зар в Ло­веч.

Иван Ласкин се снима в „Стъклената река“ край Александрово

Иван Ласкин по време на снимките в река Осъм край Александрово, Ловешко. Сн. Кр. Пейчовски

Въп­ре­ки сту­де­ни­те во­ди на Осъм, ми­на­ла­та сед­ми­ца ак­тьо­рът Иван Лас­кин от­к­ри се­зо­на на къ­па­не­то. То­ва ста­на по вре­ме на сним­ки­те на фил­ма “Стък­ле­на­та ре­ка”. Ре­жисьо­рът Ста­ни­мир Три­фо­нов (“Хай­ка за въл­ци”) из­б­ра за фи­нал­ни кад­ри пок­рай­ни­ни­те на Алек­сан­д­ро­во и Кру­шу­на (виж бр. 38). За­ра­ди “вод­ни­те” сним­ки Иван Лас­кин е бил об­ле­чен под дре­хи­те със за­щи­тен кос­тюм. Осъ­ма има стра­нен ми­рис, кон­с­та­ти­рал след фи­нал­на­та кла­па из­вес­т­ни­ят ак­тьор.

Мъри поема Литекс?!

Уволненият от Тодор Батков наставник на Левски Станимир Стоилов – Мъри се очаква да поеме Литекс до края на тази седмица, съобщи БГНЕС. Подписването на договор се забавя поради отвличането на президента на клуба Ангел Бончев. За Стоилов не било нужно да му се поставя задача за спечелването на титлата и Купата на България, защото той отивал в Ловеч с тези познати му от Левски цели. След подписването на договора Стоилов ще започне работа по нужната селекция, а на 23 юни ще изведе Литекс на първа тренировка. Прочетете повече „Мъри поема Литекс?!“