Сергей Станишев на тържеството на БАРМ: Фен съм на всички медии

Степан Еремян и  Галентин Влахов разговарят със Сергей Станишев на срещата на БАРМ.

Фен съм на всич­ки ме­дии, вклю­чи­тел­но на мес­т­ни­те, ка­за в пе­тък пре­ми­е­рът Сер­гей Ста­ни­шев по вре­ме на тър­жес­т­во­то на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на ре­ги­о­нал­ни­те ме­дии (БАРМ), на ко­е­то при­със­т­ва­ше и пред­с­та­ви­тел на „На­ро­ден глас“. Имам го­ля­мо ува­же­ние към ре­ги­о­нал­ни­те вес­т­ни­ци, чрез тях пре­от­к­ри­вам Бъл­га­рия, ка­за още в сло­во­то си Ста­ни­шев. Има още

Марин Калчевски: Въвеждаме евростандарти в Ловешкия затвор

Ед­но от пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та, пред ко­и­то Бъл­га­рия е из­п­ра­ве­на ка­то член на ЕС, е въ­веж­да­не­то на ев­рос­тан­дар­ти в мес­та­та за ли­ша­ва­не от сво­бо­да. Спо­ред ев­ро­нор­ми­те на един зат­вор­ник се по­ла­гат ми­ни­мум шест квад­ра­та оби­та­е­ма площ и все­ки тряб­ва да е сам в от­дел­но по­ме­ще­ние. В мес­та­та за ли­ша­ва­не от сво­бо­да у нас към 31 де­кем­в­ри 2007 г. са из­ле­жа­ва­ли при­съ­ди 10 271, со­чи док­ла­дът за пра­ва­та на чо­ве­ка през 2007 г. на Бъл­гар­с­ки хел­зин­с­ки ко­ми­тет. Ка­па­ци­те­тът по ев­рос­тан­дар­ти­те е за око­ло 6000. Има зат­во­ри, къ­де­то в ед­но по­ме­ще­ние са нас­та­не­ни 15-20 ду­ши, ко­е­то е да­леч от вся­как­ви изис­к­ва­ния. Има още

Премиера на „Шипково векува“ в Троян

Но­во­из­ляз­ла­та кни­га „Шип­ко­во ве­ку­ва“ на Кольо Стан­чев­с­ки и Хрис­то Бе­лев­с­ки има­ше пре­ми­е­ра в чет­вър­тък в Тро­ян­с­ко­то чи­та­ли­ще “Наука”. С на­род­ни пес­ни в съп­ро­вод на ока­ри­на и ка­вал, ли­те­ра­тур­но че­те­не и кри­ти­чес­ки ана­лизи бе из­пъл­не­на ве­чер­та. Мно­гоб­рой­на­та пуб­ли­ка от при­я­те­ли и гос­ти от бли­зо и да­ле­че да­де ви­со­ка оцен­ка на то­зи труд (селищен очерк за Шипково), съб­рал мъд­рост­та, ис­то­ри­я­та и опи­та на шип­ко­ве­ни. Поч­ти че­ти­ри сто­ле­тия то­ва бал­кан­с­ко се­ло, из­вес­т­но и с ми­не­рал­ни­те си из­во­ри, прив­ли­ча бъл­га­ри­на. Лас­ка­во за кни­га­та се из­ка­за­ха по­е­тът Илия Ган­чев, ху­дож­ни­кът Хрис­то Ра­дев и жур­на­лис­тът Цве­тан С. То­до­ров. Спе­ци­а­лен гост на ве­чер­та бе из­вес­т­ни­ят шипковски пе­да­гог Иван По­пов (93 г.). Той е учи­тел на два­ма­та ав­то­ри и е на­пи­сал пър­ва­та кни­га за Шип­ко­во (1980 г.)

Ве­чер­та бе­ше бо­га­то „гар­ни­ра­на“ с шип­ков­с­ки ху­мор, ра­кия и ми­не­рал­на во­да.

Стефан Щерев – Чечо подари букет

Из­вес­т­ни­ят ко­мик Сте­фан Ще­рев – Че­чо (Шо­у­то на ка­на­ла) по­да­ри бу­ке­та си на Да­ни­е­ла Ге­ор­ги­е­ва от зас­т­ра­хо­ва­тел­на­та ком­па­ния HDI в Ло­веч. То­ва ста­на след пред­с­тав­ле­ни­е­то в чет­вър­тък в пъл­на­та за­ла на Лов­чан­с­ко­то чи­та­ли­ще. То­га­ва дра­ма­тич­но-кук­лен те­а­тър „Иван Ди­мов“ (Хас­ко­во) пред­с­та­ви кул­то­ва­та ко­ме­дия „Са­ко от ве­лур“ (1976) от Ста­нис­лав Стра­ти­ев. Има още

Кукленият театър в Ловеч заминава за Китай

За вто­ри път Ло­веш­ки­ят кук­лен те­а­тър за­ми­на­ва на тур­не в Ки­тай, къ­де­то ще пред­с­та­ви пи­е­са­та „Пе­пе­ляш­ка“ под ре­жи­су­ра­та на Алек­сан­дър Тка­чов, ди­рек­тор на Дър­жав­ния кук­лен те­а­тър в Ру­се. Гос­ту­ва­не­то е от 23 май до 2 юни в Шан Хай и е по по­ка­на на ки­тайс­ка­та стра­на.

СДС: Подведени сте с невярна информация

Длъж­ни сме да ви уве­до­мим, че сте би­ли под­ве­де­ни с не­вяр­на ин­фор­ма­ция – „Справ­ка на об­щи­на­та към 31 де­кем­в­ри 2007 г. „, ко­я­то ци­ти­ра­те в ста­ти­я­та „Пар­ти­и­те пла­щат мал­ко “ в бр. 35/15.05. т. г. на ува­жа­ва­ния и оби­чан от нас вес­т­ник „На­ро­ден глас“. Там по-до­лу ци­ти­ра­те ве­ро­ят­но справ­ка­та – „Об­щин­с­ки съ­вет на СДС пол­з­ва 542 кв. м площ на ул.“Мос­то­ва“ до Пок­ри­ти­я мост, а на­е­мът е 86.53 лв.“, ко­е­то не е вяр­но. Об­ща­та площ на ця­ла­та сгра­да на „Мос­то­ва“ 2 е 542 кв. м. С анекс към до­го­вор на Об­щин­с­кия съ­вет на Съ­ю­за на де­мок­ра­тич­ни­те си­ли са от­да­де­ни под наем 357 кв. м за 116,81 лв. /без ДДС/. Има още