Партиите в Ловеч плащат малко за много площ

Го­ле­ми по­ме­ще­ния се да­ват на срав­ни­тел­но нис­ки на­е­ми за по­ли­ти­чес­ки­те пар­тии в Ло­веч, со­чи справ­ка на об­щи­на­та към 31 де­кем­в­ри 2007 г. До­ку­мен­тът бе пред­с­та­вен по по­вод от­чет пред об­щин­с­ка се­сия. Има още