Павлин Димитров става главен секретар на МВР

Роденият в Гложене, Тетевенско, Павлин Димитров поема отговорната длъжност главен секретар на МВР, съобщи БГНЕС. Министерският съвет предложи на 30 април на президента Георги Първанов да освободи от длъжността главен секретар в МВР главен комисар Валентин Петров. На на негово място да назначи като временно изпълняващ тези функции комисар Павлин Димитров, който в момента оглавява Областна дирекция на полицията /ОДП/ в Бургас. След Иван Драшков това е вторият кадър от Ловешко, издигнал се толкова високо в МВР. Има още

Скандал в Ловеч преди съкращаването на зам. областните

Броени дни преди Сергей Станишев да обяви кои зам.-областни управители ше бъдат съкратени, в Ловеч избухна скандал с началника на кабинета на Сурай Велиева – Добри Атанасов. В петък, 25 април, в. Стремление даде обилна информация с източник ДПС, според която Добри Атанасов си отива след проверка на министерството на Николай Василев. Има още

Още жертви по празниците

Жена на 47 г. е загинала на място, а петима души са ранени при катастрофа край ловешкото село Казачево на 27 април. Сред пострадалите има малко дете. Има още

Петко Георгиев с енергия от „Гроба“

Петко Георгиев Полковника

Из­вор на твор­чес­ка енер­гия се ока­за те­а­тъ­ра в Ло­веч, след ка­то ста­на по­вод на ре­ди­ца ху­до­жес­т­ве­ни фак­ти. Най-но­ви­ят ли­те­ра­ту­рен факт е сти­хос­бир­ка­та „Гро­ба“ на по­е­та Пет­ко Ге­ор­ги­ев -Полковника, ро­де­на от ат­мос­фе­ра­та и пер­со­на­жи­те на кул­то­во­то за­ве­де­ние „Арт-клу­ба“ (днес пре­об­ра­зе­но в ка­мер­на те­ат­рал­на за­ла). Има още

Общинското дружество „Еко“ е губещо

От­чет за дей­ност­та на „ЕКО“- ЕО­ОД, за 2007 г. со­чи вло­ше­но рав­ни­ще на по­ка­за­те­ли­те за рен­та­бил­ност. Раз­хо­ди­те са 838 хил. лв. и бе­ле­жат ръст от 106 хил. лв. спря­мо 2006 г. На­рас­т­ва­не­то на раз­хо­ди­те во­ди до на­ма­ля­ва­не на пе­чал­ба­та от 42 хил. лв. за 2006 г. на 25 хил. лв. за 2007 г. Има още

Шофьор загина в Ловешко

Шофьор загина, други четирима са ранени при три катастрофи на 24 април в Ловешко, съобщи полицията. Около 3 ч. през нощ на пътя с. Градежница – Боаза загина Веселин А. (31 г.) от с. Градежница. Има още

Заличават инфото за побоя в Езиковата в Ловеч

Ден след като НГ съобщи за побоя в Езиковата гимназия в Ловеч (виж по-ранни публикации), от посочения ученически сайт на училището беше изтрита цялата информация за случая. Това още веднъж показва, че вместо да се погледне сериозно на проблема с ученическото насилие, информация се крие. Днес ви предлагаме пълния текст, който вече не може да се прочете другаде. Имената на участниците даваме с инициали. Има още

Триумф на Общински фолклорен ансамбъл – Ловеч

Общински фолклорен ансамбъл Ловеч„Усмивки от старите снимки“ се нарича новата композиция на ОФА – Ловеч.

Бли­зо 70 тан­цьо­ри (от 16 до 35 го­ди­ни), че­ти­ри пе­ви­ци, три ор­кес­тъ­ра и осем тан­ца вла­дя­ха сно­щи пуб­ли­ка­та в те­а­тъ­ра в Ло­веч по вре­ме на Ве­лик­ден­с­кия кон­церт. За­що­то на сце­на­та бе Об­щин­с­ки­ят фол­к­ло­рен ан­сам­бъл – Ло­веч, с ху­до­жес­т­вен ръ­ко­во­ди­тел Ва­лен­тин Ба­раш­ки и хо­ре­ог­ра­фи Ва­сил Гър­мо­лов и Мар­га­ри­та Ата­на­со­ва. Пуб­ли­ка­та из­бух­на в ръ­коп­ляс­ка­ния на фи­нал­на­та изя­ва – ори­ги­нал­на хо­ре­ог­раф­с­ка твор­ба, на­ре­че­на „Ус­мив­ки от ста­ри­те сним­ки“. Има още

Лазар Лазаров за пенсиите

Твър­де­ни­я­та, че има ста­ри и но­ви пен­сии не от­го­ва­рят на ис­ти­на­та, за­я­ви в Ло­веч зам.-ми­нис­тъ­рът на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка Ла­зар Ла­за­ров (вто­рия от ля­во на дяс­но). Той не от­ре­че, че има изос­та­ва­не меж­ду пен­си­и­те, пре­из­чис­ле­ни през 2000 г., и те­зи на хо­ра­та, ко­и­то са се пен­си­о­ни­ра­ли през 2007 г., но из­тък­на, че то­ва се обус­ло­вя от сред­ния оси­гу­ри­те­лен до­ход. Има още

Мес­тят в Ло­веч два­та до­ма за въз­рас­т­ни хо­ра

Два­та до­ма за въз­рас­т­ни хо­ра в Сли­век и Вър­бов­ка да бъ­дат пре­мес­те­ни в Ло­веч, с цел на­ма­ля­ва­не на раз­хо­ди­те и по­доб­ря­ва­не ка­чес­т­во­то на со­ци­ал­на­та ус­лу­га, пред­ло­жи кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев. Има още