ГЕРБ- Троян се отказват от заплати

ГЕРБ

Об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци в Тро­ян, из­б­ра­ни с лис­та­та на пар­тия ГЕРБ, вла­гат съ­вет­ни­чес­ки­те си зап­ла­ти в спе­ци­а­лен фонд за на­сър­ча­ва­не на да­ро­ви­ти де­ца от об­щи­на Тро­ян, съ­об­щи кме­тът Мин­ко Аки­мов. Има още

Сбогом на Недко Минчев

НедкоНа 6 май казахме сбогом на инж. Недко Минчев, собственик на печатницата Инфовижън, която от години печата Народен глас. Недко си отиде внезапно, покосен на 4 май от инфаркт, само на 43 години. Не успя да види докрай мечтите си, но ние сме сигурни, че неговите хора ще ги осъществят. Защото той беше от хората, които никога не се отказват…

Светла му памет!

Народен глас

Съкращават звеното БОП в Ловеч

Тъй ка­то Ло­веч по­па­да сред гра­до­ве­те с най-мал­ко раз­ра­бот­ки сре­щу ор­га­ни­зи­ра­на­та прес­тъп­ност, там ще сък­ра­тим звеното БОП, ка­за но­ви­ят вът­ре­шен ми­нис­тър Ми­ха­ил Ми­ков във вторник. Има още

ДПС – Ловеч, къса със Сурай Велиева

Раз­цеп­ле­ние в ДПС ня­ма, но ди­а­ло­гът меж­ду пар­ти­я­та и об­лас­т­ния уп­ра­ви­тел Су­рай Ве­ли­е­ва е скъ­сан, за­я­ви об­лас­т­ни­ят ли­дер Юнал Мъс­тъ­нов. Има или не раз­кол в ДПС бе ос­нов­на­та те­ма на прес­кон­фе­рен­ция в сря­да с учас­ти­е­то на об­щин­с­ки­те пред­се­да­те­ли на струк­ту­ри­те на 8-те об­щи­ни в об­ласт­та. Има още

Георги Георгиев отбеляза Гергьовден с голям купон с Тони Стораро, Глория, Галена и Анелия

Анелия

Чес­тит имен ден, мис­тър Ге­ор­ги­ев – та­ка То­ни Сто­ра­ро се обър­на към ше­фа на „Ге­ни­мекс“ и да­де старт на вих­ре­ния ку­пон нав­ръх Гер­гьов­ден в Ин­тер-хо­тел “Ве­ли­ко Тър­но­во”. Има още

Шефове укриват злополуки – от Светлана Петрова

Има ос­но­ва­ние да се смя­та, че ше­фо­ве на фир­ми ук­ри­ват тру­до­ви зло­по­лу­ки, ко­и­то впос­лед­с­т­вие ми­на­ват за би­то­ви. Има още

Нифлор прави фурор в Литекс

В на­ча­ло­то на го­ди­на­та при­вър­же­ни­ци­те на Геньон, френ­с­ки клуб от вто­ра ди­ви­зия, бя­ха от­ча­я­ни от пър­ва­та тран­с­фер­на но­ви­на за се­зо­на. Вил­ф­ред Ниф­лор, 26-го­диш­ни­ят гол­майс­тор на от­бо­ра, на­пус­ка­ше ста­ди­он „Жан Ла­вил“, за да оти­де да иг­рае… в Бъл­га­рия. Има още

Dr. Alban откри фест 2008 в Ловеч

д-р Албан пя в ЛовечД-р Албан пя в Ловеч на 6 май.

Швейцарският зъболекар Д-р Албан откри феста в Ловеч на 6 май. Преди него Ру­мъ­не­ца и Ен­чев из­не­на­да­ха при­със­т­ва­щи­те на кон­цер­та. Ко­га­то Ру­мъне­ца и Ен­чев се ка­чи­ха на сце­на­та пре­ди Dr.Alban, те пред­с­та­ви­ха но­ва­та си пе­сен “Burn“, съв­мес­тен про­ект с Ма­рия Или­е­ва. Син­гъ­лът е с на­пъл­но раз­лич­но зву­че­не от до­се­гаш­ни­те пес­ни на най-ек­с­цен­т­рич­но­то хип-хоп дуо, ко­е­то пос­та­вя нов етап в му­зи­кал­на­та им ка­ри­е­ра. Пар­че­то е в R`n`B стил и от­го­ва­ря на всич­ки съв­ре­мен­ни­ кри­те­рии – клу­бен са­унд и мо­де­рен звук. Има още