Спасяват самоубиец, посегнал си с ъглошлайф

Мъж от ловешко село е спасен след опит да отреже главата си с ъглошлайф, съобщи Дарик радио. Не се съобщава името на селото. Това е втори неуспешния опит на човека да се раздели с живота си, съобщи д-р Младен Овчаров, неврохирург в Плевенската многопрофилна болница. Има още

Спорят за „Ноя“- Ловеч

Об­щин­с­ки­те ко­ми­сии взе­ха еди­но­душ­но ре­ше­ние да не под­к­ре­пят на се­си­я­та в чет­вър­тък ис­ка­не­то на „НОЯ“ за оп­ро­ща­ва­не на внос­ки­те, съ­об­щи в по­не­дел­ник пред­се­да­те­лят на ОбС Мил­ко Не­дял­ков. Съ­щев­ре­мен­но „НОЯ“ нас­то­я­ва об­щи­на­та да ре­ши проб­ле­ма с шест спор­ни обек­та. В про­ти­вен слу­чай ще тър­сят пра­ва­та си в съ­да. Има още

Вече седмица няма вест от Ангел Бончев

Ве­че ця­ла сед­ми­ца ня­ма ин­фор­ма­ция за из­чез­на­лия Ан­гел Бон­чев – из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ФК “Ли­текс”. Про­тив­но на лан­си­ра­ни­те очак­ва­ния, че до не­де­ля по­хи­ти­те­ли­те ще се оба­дят за от­куп, то­ва не се слу­чи. В мо­мен­та и цен­т­ра­ла­та на “Ли­текс”, и по­ли­ци­я­та па­зят ти­ши­на. Има още

Сергей Станишев откри завод в Луковит

Ми­нис­тър-пред­се­да­те­лят Сер­гей Ста­ни­шев от­к­ри вче­ра на обяд в Лу­ко­вит един от най-мо­дер­ни­те за­во­ди за ке­ра­мич­ни тух­ли в Ев­ро­па. Има още

При ловците д-р Пла­мен Вър­ба­нов сме­ни про­ку­ро­ра Хрис­то Хрис­тов

Д-р Пла­мен Вър­ба­нов сме­ни про­ку­ро­ра Хрис­то Хрис­тов ка­то пред­се­да­тел на Лов­но­ри­бар­с­ко­то дру­жес­т­во в Ло­веч. То­ва ста­на на об­що съб­ра­ние на 14 май, ко­га­то бя­ха при­е­ти и три­ма но­ви чле­на в Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет, кой­то ве­че е от 11 ду­ши. Има още

Деволският епископ Теодосий пое Троянския манастир

Де­вол­с­ки­ят епис­коп Те­о­до­сий е но­ви­ят игу­мен на Тро­ян­с­ки­я ма­нас­тир. Ро­ден е на 9 но­ем­в­ри 1934 г. в с. Дра­ги­же­во, Ве­ли­ко­тър­нов­с­ко. При­е­ма мо­на­шес­т­во през 1955 г. в Тро­ян­с­кия ма­нас­тир. Бил е игу­мен на Ло­пу­шан­с­кия ма­нас­тир.

Откриват риболова с шоу в събота край Александрово

На 31 май, съ­бо­та, тър­жес­т­ве­но се от­к­ри­ва ри­бо­ло­вът на язо­вир Алек­сан­ро­во, съ­об­щи­ха от Лов­но-ри­бар­с­ко­то дру­жес­т­во в Ло­веч. Ще бъ­де ор­га­ни­зи­ран го­лям улов на ри­ба с тра­ди­ци­он­ни­те за слу­чая съ­път­с­т­ва­щи дей­нос­ти. За 21 юни пък е пла­ни­ра­на го­ля­ма ки­но­лож­ка из­лож­ба, ко­я­то ще бъ­де раз­по­ло­же­на на об­щин­с­кия па­зар в Ло­веч.

Иван Ласкин се снима в „Стъклената река“ край Александрово

Иван Ласкин по време на снимките в река Осъм край Александрово, Ловешко. Сн. Кр. Пейчовски

Въп­ре­ки сту­де­ни­те во­ди на Осъм, ми­на­ла­та сед­ми­ца ак­тьо­рът Иван Лас­кин от­к­ри се­зо­на на къ­па­не­то. То­ва ста­на по вре­ме на сним­ки­те на фил­ма “Стък­ле­на­та ре­ка”. Ре­жисьо­рът Ста­ни­мир Три­фо­нов (“Хай­ка за въл­ци”) из­б­ра за фи­нал­ни кад­ри пок­рай­ни­ни­те на Алек­сан­д­ро­во и Кру­шу­на (виж бр. 38). За­ра­ди “вод­ни­те” сним­ки Иван Лас­кин е бил об­ле­чен под дре­хи­те със за­щи­тен кос­тюм. Осъ­ма има стра­нен ми­рис, кон­с­та­ти­рал след фи­нал­на­та кла­па из­вес­т­ни­ят ак­тьор.