Ангел Бончев в неизвестност, полицията търси помощ

ангел бончевДясната ръка на Гриша Ганчев – Ангел Бончев (47 г.), изчезна безследно в нощта срещу четвъртък, феновете на Литекс са в шок. Бончев е изпълнителен директор на ПФК ”Литекс”. Сигналът за изчезването му е подаден до Столична дирекция на полициятаот близките му в 1,10 часа след полунощ. Никой не иска да тълкува какво значи това изчезване, анонимни източници твърдят, че става дума за предупреждение. Има още

Горя кола в Ловеч

По­жар уни­що­жи паркиран „Фи­ат бра­во“, соб­с­т­ве­ност на зам.-ше­фа на Дър­жав­но лес­ни­чейс­т­во – Ло­веч, Цве­те­ли­на Пен­че­ва, око­ло 14 ч. на 19 май на ул. „22 ав­густ“, съ­об­щи по­ли­ци­я­та. Из­го­ре­ли са пред­на­та част на ав­то­мо­би­ла, въз­ли­те и де­тай­ли­те в об­се­га на дви­га­те­ля. Огъ­нят е на­не­съл ще­ти и на пар­ки­ран в бли­зост „Мер­це­дес Е 290 ТД“. Има още

ГЕРБ обсъжда образованието в Пловдив

Кръг­ла ма­са на те­ма „Бъл­гар­с­ко­то об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка – ин­вес­ти­ция в раз­ви­ти­е­то на чо­веш­ки­те ре­сур­си и стра­те­ги­чес­ки сек­тор на ико­но­ми­ка­та“ се про­ве­де на 17 май в за­ла „Princess“ на хо­тел „Trimontium Princess“ в Плов­див. Съ­би­ти­е­то бе под пат­ро­на­жа на Бой­ко Бо­ри­сов, а ор­га­ни­за­то­ри са Сд­ру­же­ние ГЕРБ и Фон­да­ция „Ханс Зай­дел“. Има още

„Кърваво писмо“ от Горно Павликени обикаля Ловешко

Пис­мо с на­с­лов „Опо­ни­ра­не“ оби­ка­ля от дос­та вре­ме сред чле­но­ве­те на БСП в се­ло Гор­но Пав­ли­ке­ни, об­щи­на Ло­веч, и най-нак­рая стиг­на до НГ. Об­шир­но­то из­ло­же­ние е на­пи­са­но от Илия То­до­ров, член на бю­ро­то на БСП. Има още

Поетът Марин Колев с награда

Поетът Ма­рин Ко­лев е от­ли­чен със спе­ци­ал­на­та наг­ра­да за sмs-по­е­зия „Сво­бо­да­та, лю­бов­та…“ в ре­ги­о­нал­ния по­лу­фи­нал на ХХI На­ци­о­на­лен кон­курс за из­пъл­не­ние на ун­гар­с­ка и бъл­гар­с­ка ли­те­ра­ту­ра, кой­то се про­ве­де на 10 и 11 май в Пле­вен. Има още

Ловчалийчета са шампиони по авиомоделизъм

Лов­ча­лий­че­та са шам­пи­о­ни по ави­о­мо­де­ли­зъм. В ин­ди­ви­ду­ал­но­то кла­си­ра­не на със­те­за­ни­е­то де­ца­та от Обе­ди­нен детс­ки ком­п­лекс (ОДК), за­во­ю­ваха един зла­тен, един сре­бъ­рен и три брон­зо­ви ме­да­ла. (на снимката Ивайло  Ненчев) Има още