Съдът: Информацията е публична, но данните не са

ПДОИ

В бю­ле­ти­на на Прог­ра­ма Дос­тъп до Ин­фор­ма­ция е по­пад­нал и слу­чаят с „На­ро­ден глас“, за кой­то на­ши­ят вес­т­ник ве­че е пи­сал. Пред­с­та­вя­ме ви те­зи ин­те­рес­ни слу­чаи, опи­са­ни в бр. 4 на бю­ле­ти­на.

Ин­фор­ма­ци­я­та от­нос­но из­раз­ход­ва­ни­те су­ми за пуб­ли­ка­ции в мес­т­на­та и цен­т­рал­на­та пре­са от Об­щи­на Ло­веч за пе­ри­о­да 2004 – 2006 г. е пуб­лич­на, но дан­ни­те за то­ва как са раз­п­ре­де­ле­ни из­раз­ход­ва­ни­те су­ми по съ­от­вет­ни­те пе­чат­ни из­да­ния не са. Има още

Успеваемостта на проектите е 50% – от Светлана Петрова

семинар в Чифлик

Про­уч­ва­не на струк­ту­ри­те на граж­дан­с­ко­то об­щес­т­во в об­ласт Ло­веч, ана­лиз и оцен­ка на ка­па­ци­те­та им и иден­ти­фи­ци­ра­не на не­об­хо­ди­ми­те обу­че­ния бе пред­с­та­ве­но на се­ми­нар на 13 май в с. Чиф­лик. Сре­ща­та е по про­ект „По­ви­ша­ва­не ка­па­ци­те­та и ефек­тив­ност­та на струк­ту­ри­те на граж­дан­с­ко­то об­щес­т­во в об­ласт Ло­веч“. Из­пъл­ни­те­лят е “Сд­ру­же­ние Граж­дан­с­ка ини­ци­а­ти­ва за про­фе­си­о­нал­но и со­ци­ал­но под­по­ма­га­не“ в пар­т­ньор­с­т­во със “Сд­ру­же­ние за на­сър­ча­ва­не на ико­но­ми­чес­ко­то раз­ви­тие на об­ласт Ло­веч“ и “Фон­да­ция Цен­тър за со­ци­ал­ни и ико­но­ми­чес­ки ини­ци­а­ти­ви“. Има още

Награждават журналисти в Ловеч

Наг­ра­да от кмет­с­кия жур­на­лис­ти­чес­ки кон­курс по по­вод 11 май по­лу­чи Свет­ла­на Три­фо­нов­с­ка за пуб­ли­ка­ции във в. “Па­ри“. От­ли­чие има и еки­път на тро­ян­с­ка­та ка­бел­на те­ле­ви­зия за фил­ма “Град на лю­ля­ци­те“ на Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва и Еми­ли­ян Ан­ге­лов. Има още

Най-ексцентричен в Ловеч бе Ja Rule

Ja RuleКа­то най-ек­с­цен­т­ри­чен сред гос­ти­те на Пар­ти­фес­та се по­ка­за ра­пъ­рът Джа Рул. Гос­ту­ва­ли­ят в Ло­веч аме­ри­кан­с­ки ра­пър не по­же­ла да опи­та от бъл­гар­с­ка­та би­ра, но по­ка­за вкус към ло­веш­ки­те мо­ми­че­та. Ню­йор­к­ча­ни­нът от­ка­зал да вклю­чи в ме­ню­то си пен­ли­ва­та теч­ност на род­ния про­из­во­ди­тел. В из­гот­ве­но­то от слу­жи­те­ли­те на хо­тел Presidivm ме­ню сре­щу име­то на Ja Rule сто­я­ха ня­кол­ко кен­че­та Hеineken, раз­лич­ни пло­до­ве и зе­лен­чу­ци и вну­ши­тел­на­та брой­ка от 30 ку­тий­ки Coca Cola. Има още

Ловчалийка се самоуби с киселина

Млада жена на 26 години от Ловеч се е самоуби със солна киселина, за да се спаси от системния тормоз на мъжа си, съобщи полицията в Ловеч в сряда. Това е трети опит за самоубийство на жената с киселина. Има още

Литекс взе Купата с гол на Манолев срещу Черно море


„Надигравахме се тактически и затова нямаше атрактивна игра. Моите футболисти бяха напрегнати, защото имаше възможност да останем извън Европа“, заяви треньорът на Литекс Миодраг Йешич на пресконференцията след мача. Както е известно, в сряда Литекс победи Черно море с един гол на Станислав Манолев с глава с 57 мин. Така за трети път (2001 и 2004) ловчалии са носители  на Купата на България. Има още