„Данъчни“ подкупват жури с бонбони

Из­п­ра­ща­не­то на ви­пуск 2008 съв­пад­на с чес­т­ва­не­то на праз­ни­ка на Про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия по ико­но­ми­ка, тър­го­вия и ус­лу­ги в Ло­веч. Двой­ни­ят праз­ник бе от­бе­ля­зан на 22 май с ат­рак­тив­но­то със­те­за­ние „Ние мо­жем и го пра­вим“. Учас­т­ва­ха че­ти­ри от­бо­ра от раз­лич­ни­те спе­ци­ал­нос­ти. Уче­ни­ци­те от биз­нес ад­ми­нис­т­ра­ция бя­ха „Да­нъч­ни­те“, ко­и­то пра­ви­ха при­чес­ки и грим за­ед­но с гот­ва­чи­те от от­бор „Чер­но пи­пер­че“. На фризьо­ри­те от от­бор „Фик­саж“ и ши­ва­чи­те от от­бор “Ти­гел“ им бе да­де­на нес­войс­т­ве­на за­да­ча да при­гот­вят сан­д­ви­чи и да сер­ви­рат, как­то и да ре­ша­ват ка­зу­си и да ра­бо­тят в екип. Със­те­за­ни­е­то пре­ми­на мно­го ос­пор­ва­но под зор­ко­то око на жу­ри­то. Въп­ре­ки то­ва “Да­нъч­ни­те“ се опит­ва­ха да под­ку­пят жу­ри­то с бон­бо­ни и шам­пан­с­ко, но не ус­пя­ха. Иде­я­та за ку­по­на бе на Пър­во­ле­та Хрис­то­ва, пре­по­да­ва­тел по нем­с­ки език, и под­к­ре­пе­на от ко­ле­ги­те.

Ве­чер­та в чет­вър­тък екип на НГ за­се­че пък уче­ни­ци­те на Дон­ка Стан­е­ва в рес­то­рант „Ко­лор“ да се ве­се­лят пре­ди от­пъ­ту­ва­не­то им за мо­ре­то, къ­де­то праз­ну­ват ба­ла си.(на снимката горе)

Подкрепям НГ за случая в Езиковата

Предлагаме ед­но “ми­ро­дав­но мне­ние” по по­вод по­боя в Ези­ко­ва­та гим­на­зия, за кой­то пи­сах­ме по-ра­но. Случаят предизвика многобройни мнения в интернет, сега ни пишат и редовните читатели.
Из­ра­зя­вам под­к­ре­па на НГ и глав­ния му ре­дак­тор за две­те пуб­ли­ка­ции от­нос­но по­боя в мъж­ко­то об­ще­жи­тие на Ези­ко­ва­та гим­на­зия в Ло­веч. Та­ки­ва по­зор­ни ак­то­ве не би­ва да се пре­мъл­ча­ват.

Аз бях учи­тел по КИП и Ав­то­ма­ти­ка на 11 клас в Нем­с­ка­та гим­на­зия. Ко­га­то се зак­ри УПК /Учеб­но про­фе­си­о­на­лен ком­п­лекс/, ста­нах но­щен въз­пи­та­тел в об­ще­жи­ти­е­то. От там се пен­си­о­ни­рах. Иван Йон­ков ме за­мес­ти. Той бе­ше учи­тел по нем­с­ки език. С не­го сме ко­ле­ги и при­я­те­ли. Има още

Билетите от Ловеч до София скочиха на 14 лв.

Со­фийс­ки­те фир­ми в пе­тък вдиг­на­ха ав­то­бус­ни­те би­ле­ти от Ло­веч за Со­фия от 12 на 14 лв., на­у­чи НГ. По нап­рав­ле­ни­е­то Пле­вен и Тро­ян за­се­га ня­ма про­мя­на. По­ви­ша­ва­не­то на це­ни­те дой­де след про­тес­ти­те на пре­воз­ва­чи­те през ми­на­ла­та сед­ми­ца, ко­и­то ще про­дъл­жат и та­зи. От Кон­фе­де­ра­ци­я­та на ав­то­мо­бил­ния тран­с­порт из­тък­на­ха, че дър­жа­ва­та е по­ка­за­ла, че не въз­п­ри­е­ма се­ри­оз­но проб­ле­ма на пре­воз­ва­чи­те. Чух­ме обе­ща­ния, ко­и­то та­ка или ина­че са до­го­во­ре­ни с Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия – да се зам­ра­зи вди­га­не­то на ак­ци­за за две го­ди­ни, до­пъл­ни Ди­ми­тър Ни­ко­лов.Ак­ци­зът вър­ху хи­ля­да лит­ра на ди­зе­ло­во го­ри­во бе­ше до­го­во­рен на 302 ев­ро от на­ча­ло­то на 2009 г., но в Бъл­га­рия бе­ше въ­ве­де­н по-ра­но.