Припадат на концерта на Туистед систер в Ловеч

twisted-sister

Два­ми­на зри­те­ли при­пад­на­ха на хе­ви-ме­тъл кон­цер­та на “Ту­ис­тед сис­тър” в съ­бо­та ве­чер в Ло­веч, ока­за­на им бе ме­ди­цин­с­ка по­мощ. Ли­ней­ка от­ка­ра мо­ми­че­то, а мом­че­то бър­зо се око­пи­ти на мяс­то. Има още

Хънио загина с мотор „Кавазаки“

Мла­де­жът Хрис­ти­ян Ва­ле­ри­ев Цвет­ков – Хъ­нио (15 г.) за­ги­на при ка­тас­т­ро­фа в Ло­веч на 8 ап­рил око­ло 14,10 ча­са в ж.к „Мла­дост“. Неп­ра­вос­по­соб­ни­ят Хрис­ти­ян уп­рав­ля­вал мо­то­цик­лет „Ка­ва­за­ки“, но не ус­пял да взе­ме ляв за­вой. От­к­ло­нил се от улич­но­то плат­но и се уда­рил в же­ле­зо­бе­тон­на га­раж­на клет­ка. В ре­зул­тат на уда­ра не­пъл­но­лет­но­то мом­че е за­ги­на­ло. Има още

Мартин Димитров (СДС) внася поправка срещу търговската тайна

Де­пу­та­тът Мар­тин Ди­мит­ров (СДС) вна­ся за­ко­но­ва поп­рав­ка, ко­я­то да поп­ре­чи на дър­жа­ва­та да от­каз­ва ин­фор­ма­ция на об­щес­т­во­то под пред­лог дър­жав­на тай­на. Прог­ра­ма Дос­тъп до ин­фор­ма­ция (ПДИ) счи­та съ­що, че ин­фор­ма­ция, ко­я­то е фир­ме­на тай­на, мо­же да се пре­дос­та­вя, ако над­де­ля­ва об­щес­тв­ве­ни­ят ин­те­рес. Има още

Георги Първанов в Ловеч за Празника 11 май

Георги Първанов открива паметник в Ловеч

Пре­зи­ден­тът Ге­ор­ги Пър­ва­нов по­се­ти Ло­веч в неделя по по­вод праз­ни­ка на гра­да, нав­ръх Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий – 11 май. От­к­ри и два па­мет­ни­ка. Пър­ви­ят е в Ма­ли­но­во и е на за­ги­на­ли­те във вой­ни­те. Вто­ри­ят е па­мет­ник на Ек­зарх Йо­сиф I в Ло­веч.

Георги Първанов е за филиал в Ловеч

Бо­га­ти­ят ду­хо­вен жи­вот в Ло­веч зас­лу­жа­ва да има фи­ли­ал на Сви­щов­с­ка­та ака­де­мия, из­тък­на в сло­во­то си пре­зи­ден­тът. Тук има се­ри­оз­ни де­мог­раф­с­ки проб­ле­ми, мла­ди­те хо­ра на­пус­кат, за­то­ва тряб­ват ин­вес­ти­ции и об­ра­зо­ва­ние. Въп­ре­ки то­ва Ге­ор­ги Пър­ва­нов пох­ва­ли об­щин­с­ко­то ръ­ко­вод­с­т­во и ка­за, че ще го под­к­ре­пя и в бъ­де­ще. Има още

Президентът говори за толерантност в Малиново, Ловешко

Първанов в Малиново

Пре­зи­ден­тът Пър­ва­нов прис­тиг­на в Ма­ли­но­во към 10 ч.в неделя, къ­де­то го очак­ва­ше мно­жес­т­во, об­ле­че­но в шал­ва­ри и униформи. До­ка­то те­че­ше сло­во­то му, от близ­ка­та кръч­ма се но­се­ше ти­пич­на за се­ло­то му­зи­ка. Има още

Носят декори на ръце за Playback

Диана Любенова и Николай Чилов в Плебейк

Пос­та­нов­ка­та Playback на Ели­ца Ма­те­е­ва, ко­я­то стар­ти­ра от Ло­веш­кия те­а­тър, има­ше ус­пеш­но пред­с­та­вя­не в Чер­ве­на­та къ­ща в Со­фия на 9 май (пе­тък). Пре­ди спек­та­къ­ла лов­ча­лии – ак­тьо­ри и по­мо­щен със­тав, друж­но пре­не­со­ха де­ко­ри­те на сто­ти­на мет­ра, тъй ка­то ня­ма­ха раз­ре­ше­ние за пар­ки­ра­не. Мул­ти­ме­дий­ни­ят те­ат­ра­лен спек­та­къл е ба­зи­ран вър­ху раз­ка­зи и ин­тер­вю­та на ис­пан­с­кия фил­мов ре­жисьор Пед­ро Ал­мо­до­вар.

Учас­т­ват Ди­а­на Лю­бе­но­ва, Ра­ли­ца Ко­ва­че­ва-Бе­жан, Сла­ва Ге­ор­ги­е­ва, Не­ве­на Ден­че­ва, Ни­ко­лай Чи­лов, Цвят­ко Сто­и­лов и Злат­ко Мит­рес­ки. Режисьорът Елица Матеева пък сподели пред НГ, че е готов видеофилма „Алмодовар, актьорите и аз“, за който има шанс да се представи и в Ловеч в КДК.

Коя звезда как отпускаше в Ловеч?

По време на Парти феста 2008 в Ловеч Ру­мъ­не­ца и Ен­чев по­ля­ха праз­ни­ка в за­ве­де­ни­е­то „Вер­сай“ до при­зо­ри. Въп­ре­ки то­ва из­г­леж­да­ха дос­та све­жи на следващата сут­рин­. Има още