Камелия върната на Ангел Бончев срещу дарение за борба с рака

Съпругата на бившия президент на „Литекс“ Ангел Бончев – Камелия е открита от полицейски патрул в софийския квартал „Казичене“ около 4 ч. сутринта в сряда. Тя е била в „добро здраве“, друго полицията не съобщи. Цената е благородна – дарение за болни от рак.

Изненадващо няколко часа преди това Ангел Бончев се появи бТВ, за да обяви, че „дарява 157 000 евро за борба с рака на гърдата на фондация „Утре за всеки“. Парите са събрани от приятели, включително от Ловеч. Той прочете странно изявление и внуши, че няма новини за отвлечената си съпруга. С този жест бившият президент на „Литекс“ заявява, че иска да направи добро с надеждата то да му се върне. Оказа се съвсем друго нещо – това е бил знак, че ще послуша похитителите. Думите на Бончев, както и цялата приключила история, са многостранни и тепърва ще се изясняват.

Изявлението на Ангел Бончев:

„Знаете какво се случи с моето семейство. След като бях пуснат много хора, на които разчитах, се отдръпнаха от мен. Гриша Ганчев, собственикът на „Литекс Комерс“, ме отстрани от фирмата. Има още

Има 4 досъдебни случая срещу кметове в Ловешко

Че­ти­ри до­съ­деб­ни про­из­вод­с­т­ва сре­щу кме­то­ве са об­ра­зу­ва­ни в Ло­веш­кия съ­де­бен ре­ги­он, со­чи справ­ка, по­ис­ка­на от НГ от Ок­ръж­на­та про­ку­ра­ту­ра по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция. Дан­ни­те са за пе­ри­о­да 2003 – 2007 г., ка­то в до­ку­мен­та про­ку­ра­ту­ра­та не по­соч­ва име­на. Има още

Жалба срещу ареста на държавни служители на ДАИТС

Жал­ба сре­щу арес­ту­ва­не­то на три­ма слу­жи­те­ли на ДА­ИТС (Дър­жав­на аген­ция за ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии и сис­те­ми) бе раз­г­ле­да­на в пе­тък в Ад­ми­нис­т­ра­тив­ния съд в Ло­веч. Как­то съ­об­щи по­ли­ци­я­та ми­на­лия чет­вър­тък, дър­жав­ни­те слу­жи­те­ли Вен­цис­лав К. (52 г.) от Ло­веч, Иво В. (41 г.) от Пле­вен и Ге­на­дий Ц. (48 г.) от Дол­ни Дъб­ник са ули­че­ни в прис­во­я­ва­не на цвет­ни ме­та­ли по тра­се­то край Гор­но Пав­ли­ке­ни. Те оба­че се жал­ват от не­за­кон­но­то за­дър­жа­не за 24 ча­са, тъй ка­то не са спа­зе­ни про­це­ду­ри­те. Има още

Бонка Тасева е българска с висок морал и дух

До­ка­то има та­ки­ва бъл­га­ри ка­то Бон­ка Та­се­ва, стра­на­та ни има бъ­де­ще и въз­ход, пи­ше наш чи­та­тел. Без ни­как­ви лич­ни об­ла­ги те­зи бъл­га­ри пра­вят нуж­но­то за ро­ди­на­та. Те са с ви­сок мо­рал, бла­го­да­ре­ние на тях не заб­ра­вя­ме ми­на­ло­то си и оби­ча­ме Бъл­га­рия.

Бон­ка Та­се­ва (68 г.) е из­вес­т­на в Ло­веч на мно­зи­на ка­то дет­с­ка учи­тел­ка. Обу­ча­ва­ше де­ца в пре­ду­чи­лищ­на въз­раст. Се­га пен­си­о­нер­ка. Оби­ча де­ца­та. Ня­ма ра­вен ка­то ор­га­ни­за­тор-пе­да­гог. Всич­ки ро­ди­те­ли ис­кат де­ца­та им да бъ­дат в ней­на­та гру­па. С тях тя про­веж­да най-раз­но­о­б­раз­ни за­ни­ма­ния, чес­т­ва­ния на ре­ли­ги­о­з­ни и свет­с­ки праз­ни­ци. Ор­га­ни­зи­ра­ла е на сце­на­та до два ча­са прог­ра­ми. Има още

Камелия отвлякла Бончев? Гришата с охрана

Нов аб­сурд пус­на­ха сто­лич­ни­те ме­дии: Ан­гел Бон­чев е бил от­в­ле­чен от соб­с­т­ве­на­та си съп­ру­га. Ка­ме­лия Бон­че­ва иг­ра­е­ла ком­би­на с бан­ди­ти­те и е ор­га­ни­зи­ра­ла соб­с­т­ве­но­то си по­хи­ще­ние. Има още

Разрушете къщата и започнете строежа законно

Те­че про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­тел за при­ну­ди­тел­но съ­ба­ря­не на къ­ща в мес­т­ност­та „Ба­ба­ко­вец“ (виж НГ, бр. 53 от 17 юли). Проб­лем­на­та къ­ща е пос­т­ро­е­на без раз­ре­ше­ние за стро­еж. На 10 май 2007 г. ДНСК из­да­ва за­по­вед за пре­мах­ва­не­то й, тъй ка­то се на­ми­ра в бли­зост до на­по­рен во­доп­ро­вод. За­по­вед­та е об­жал­ва­на. Вър­хов­ни­ят ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд я пот­вър­ж­да­ва. След ка­то НГ раз­ка­за за проб­ле­ма, в ре­дак­ци­я­та се оба­ди­ха и жи­ве­е­щи­те в къ­ща­та, под­ле­жа­ща на­ съ­ба­ря­не.
Ко­га­то за­поч­на стро­е­жът, ни­кой ня­ма­ше пред­с­та­ва, че под мяс­то­то ми­на­ва ма­гис­т­ра­лен во­доп­ро­вод, раз­каз­ва Ма­рия Хрис­то­ва. Же­на­та жи­вее с дъ­ще­ря си в къ­ща­та, под­ле­жа­ща на съ­ба­ря­не. В пър­ва­та ски­ца, из­ва­де­на от ба­ща ми, во­доп­ро­во­дът не фи­гу­ри­ра­ше. Раз­б­ра­ха за не­го от „ВиК“, след ка­то го из­ко­пах­ме. То­га­ва вед­на­га пус­на­ха жал­ба сре­щу нас. Има още

Камелия Бончева е жива, нова версия я уличава

Ка­ме­лия Бон­че­ва е жи­ва, за­що­то ос­нов­на­та цел на по­хи­ти­те­ли­те са па­ри­те, ка­за във втор­ник, 22 юли, глав­ни­ят сек­ре­тар на МВР Пав­лин Ди­мит­ров. Ка­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во за ин­с­ти­ту­ци­и­те оп­ре­де­ли той от­в­ли­ча­ни­я­та у нас. По­хи­ще­ни­е­то на Ка­ме­лия е мно­го наг­ло и мно­го доб­ре ор­га­ни­зи­ра­но прес­тъп­ле­ние и са­мо със съв­мес­т­ни уси­лия мо­жем да се пре­бо­рим с не­го, до­пъл­ни той.Пав­лин Ди­мит­ров не по­же­ла да кон­к­ре­ти­зи­ра на ка­къв етап се на­ми­ра слу­чая с Бон­че­ви.В четвъртък изниква нова версия – Ангел Бончев е бил отвлечен от собствената си съпруга. Камелия Бончева играела комбина с бандитите и е организирала собственото си похищение. Следователите трескаво работят по нея, съобщава вестник „Стандарт“, като се позовава на високопоставени източници от МВР, предаде БГНЕС. Те подозират, че Камелия отдавна е напуснала България с парите на мъжа си.

Има още

Случаят „Ангел Бончев“, ако слушахме само властта

Как­во щях­ме да зна­ем, ако слу­шах­ме са­мо офи­ци­ал­ни­те съ­об­ще­ния:

23 май, два дни след из­чез­ва­не­то на Ан­гел Бон­чев: Ня­ма дан­ни за от­в­ли­ча­не, твър­ди по­да­ли­ят ос­тав­ка ди­рек­тор на Сто­лич­на ди­рек­ция „По­ли­ция“ ко­ми­сар Ру­мен Сто­я­нов. То­ва из­каз­ва­не ци­ти­рат кри­ми­на­лис­ти, спо­ред ко­и­то Бон­чев се ук­ри­ва с цел да спе­че­ли вре­ме по ня­как­ва при­чи­на. Има още

„Червените“ щели да пазаруват по-евтино в „Билла“

Как ак­ти­вис­ти­те на БСП да па­за­ру­ват по-ев­ти­но, уму­ват чер­ве­ни­те пар­тий­ни ше­фо­ве. Пар­тий­ци­те ще по­лу­чат де­бит­ни кар­ти, ко­и­то ще им да­ват пра­во на 5% от­с­тъп­ка в ма­га­зи­ни­те. По-то­зи на­чин се тър­сят ди­рек­т­ни пол­зи от то­ва, да ра­бо­тиш за БСП. Има още

Награждават Даниел Пишо за „Мерси, Бяла Анаста“ + коментар на Цветан С. Тодоров

С по­чет­на знач­ка на Ло­веч за из­к­лю­чи­те­лен при­нос за ак­ти­ви­зи­ра­не на френ­с­ко-бъл­гар­с­ки­те кон­так­ти в об­ласт­та на кул­ту­ра­та и по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на об­щи­на­та бе удос­то­ен в по­не­дел­ник фран­цу­зи­нът Да­ни­ел Пи­шо. Има още