Камелия върната на Ангел Бончев срещу дарение за борба с рака

Съпругата на бившия президент на „Литекс“ Ангел Бончев – Камелия е открита от полицейски патрул в софийския квартал „Казичене“ около 4 ч. сутринта в сряда. Тя е била в „добро здраве“, друго полицията не съобщи. Цената е благородна – дарение за болни от рак.

Изненадващо няколко часа преди това Ангел Бончев се появи бТВ, за да обяви, че „дарява 157 000 евро за борба с рака на гърдата на фондация „Утре за всеки“. Парите са събрани от приятели, включително от Ловеч. Той прочете странно изявление и внуши, че няма новини за отвлечената си съпруга. С този жест бившият президент на „Литекс“ заявява, че иска да направи добро с надеждата то да му се върне. Оказа се съвсем друго нещо – това е бил знак, че ще послуша похитителите. Думите на Бончев, както и цялата приключила история, са многостранни и тепърва ще се изясняват.

Изявлението на Ангел Бончев:

„Знаете какво се случи с моето семейство. След като бях пуснат много хора, на които разчитах, се отдръпнаха от мен. Гриша Ганчев, собственикът на „Литекс Комерс“, ме отстрани от фирмата. Прочетете повече „Камелия върната на Ангел Бончев срещу дарение за борба с рака“

Има 4 досъдебни случая срещу кметове в Ловешко

Че­ти­ри до­съ­деб­ни про­из­вод­с­т­ва сре­щу кме­то­ве са об­ра­зу­ва­ни в Ло­веш­кия съ­де­бен ре­ги­он, со­чи справ­ка, по­ис­ка­на от НГ от Ок­ръж­на­та про­ку­ра­ту­ра по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция. Дан­ни­те са за пе­ри­о­да 2003 – 2007 г., ка­то в до­ку­мен­та про­ку­ра­ту­ра­та не по­соч­ва име­на. Прочетете повече „Има 4 досъдебни случая срещу кметове в Ловешко“

Жалба срещу ареста на държавни служители на ДАИТС

Жал­ба сре­щу арес­ту­ва­не­то на три­ма слу­жи­те­ли на ДА­ИТС (Дър­жав­на аген­ция за ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии и сис­те­ми) бе раз­г­ле­да­на в пе­тък в Ад­ми­нис­т­ра­тив­ния съд в Ло­веч. Как­то съ­об­щи по­ли­ци­я­та ми­на­лия чет­вър­тък, дър­жав­ни­те слу­жи­те­ли Вен­цис­лав К. (52 г.) от Ло­веч, Иво В. (41 г.) от Пле­вен и Ге­на­дий Ц. (48 г.) от Дол­ни Дъб­ник са ули­че­ни в прис­во­я­ва­не на цвет­ни ме­та­ли по тра­се­то край Гор­но Пав­ли­ке­ни. Те оба­че се жал­ват от не­за­кон­но­то за­дър­жа­не за 24 ча­са, тъй ка­то не са спа­зе­ни про­це­ду­ри­те. Прочетете повече „Жалба срещу ареста на държавни служители на ДАИТС“

Бонка Тасева е българска с висок морал и дух

До­ка­то има та­ки­ва бъл­га­ри ка­то Бон­ка Та­се­ва, стра­на­та ни има бъ­де­ще и въз­ход, пи­ше наш чи­та­тел. Без ни­как­ви лич­ни об­ла­ги те­зи бъл­га­ри пра­вят нуж­но­то за ро­ди­на­та. Те са с ви­сок мо­рал, бла­го­да­ре­ние на тях не заб­ра­вя­ме ми­на­ло­то си и оби­ча­ме Бъл­га­рия.

Бон­ка Та­се­ва (68 г.) е из­вес­т­на в Ло­веч на мно­зи­на ка­то дет­с­ка учи­тел­ка. Обу­ча­ва­ше де­ца в пре­ду­чи­лищ­на въз­раст. Се­га пен­си­о­нер­ка. Оби­ча де­ца­та. Ня­ма ра­вен ка­то ор­га­ни­за­тор-пе­да­гог. Всич­ки ро­ди­те­ли ис­кат де­ца­та им да бъ­дат в ней­на­та гру­па. С тях тя про­веж­да най-раз­но­о­б­раз­ни за­ни­ма­ния, чес­т­ва­ния на ре­ли­ги­о­з­ни и свет­с­ки праз­ни­ци. Ор­га­ни­зи­ра­ла е на сце­на­та до два ча­са прог­ра­ми. Прочетете повече „Бонка Тасева е българска с висок морал и дух“

Камелия отвлякла Бончев? Гришата с охрана

Нов аб­сурд пус­на­ха сто­лич­ни­те ме­дии: Ан­гел Бон­чев е бил от­в­ле­чен от соб­с­т­ве­на­та си съп­ру­га. Ка­ме­лия Бон­че­ва иг­ра­е­ла ком­би­на с бан­ди­ти­те и е ор­га­ни­зи­ра­ла соб­с­т­ве­но­то си по­хи­ще­ние. Прочетете повече „Камелия отвлякла Бончев? Гришата с охрана“

Разрушете къщата и започнете строежа законно

Те­че про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­тел за при­ну­ди­тел­но съ­ба­ря­не на къ­ща в мес­т­ност­та „Ба­ба­ко­вец“ (виж НГ, бр. 53 от 17 юли). Проб­лем­на­та къ­ща е пос­т­ро­е­на без раз­ре­ше­ние за стро­еж. На 10 май 2007 г. ДНСК из­да­ва за­по­вед за пре­мах­ва­не­то й, тъй ка­то се на­ми­ра в бли­зост до на­по­рен во­доп­ро­вод. За­по­вед­та е об­жал­ва­на. Вър­хов­ни­ят ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд я пот­вър­ж­да­ва. След ка­то НГ раз­ка­за за проб­ле­ма, в ре­дак­ци­я­та се оба­ди­ха и жи­ве­е­щи­те в къ­ща­та, под­ле­жа­ща на­ съ­ба­ря­не.
Ко­га­то за­поч­на стро­е­жът, ни­кой ня­ма­ше пред­с­та­ва, че под мяс­то­то ми­на­ва ма­гис­т­ра­лен во­доп­ро­вод, раз­каз­ва Ма­рия Хрис­то­ва. Же­на­та жи­вее с дъ­ще­ря си в къ­ща­та, под­ле­жа­ща на съ­ба­ря­не. В пър­ва­та ски­ца, из­ва­де­на от ба­ща ми, во­доп­ро­во­дът не фи­гу­ри­ра­ше. Раз­б­ра­ха за не­го от „ВиК“, след ка­то го из­ко­пах­ме. То­га­ва вед­на­га пус­на­ха жал­ба сре­щу нас. Прочетете повече „Разрушете къщата и започнете строежа законно“

Камелия Бончева е жива, нова версия я уличава

Ка­ме­лия Бон­че­ва е жи­ва, за­що­то ос­нов­на­та цел на по­хи­ти­те­ли­те са па­ри­те, ка­за във втор­ник, 22 юли, глав­ни­ят сек­ре­тар на МВР Пав­лин Ди­мит­ров. Ка­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во за ин­с­ти­ту­ци­и­те оп­ре­де­ли той от­в­ли­ча­ни­я­та у нас. По­хи­ще­ни­е­то на Ка­ме­лия е мно­го наг­ло и мно­го доб­ре ор­га­ни­зи­ра­но прес­тъп­ле­ние и са­мо със съв­мес­т­ни уси­лия мо­жем да се пре­бо­рим с не­го, до­пъл­ни той.Пав­лин Ди­мит­ров не по­же­ла да кон­к­ре­ти­зи­ра на ка­къв етап се на­ми­ра слу­чая с Бон­че­ви.В четвъртък изниква нова версия – Ангел Бончев е бил отвлечен от собствената си съпруга. Камелия Бончева играела комбина с бандитите и е организирала собственото си похищение. Следователите трескаво работят по нея, съобщава вестник „Стандарт“, като се позовава на високопоставени източници от МВР, предаде БГНЕС. Те подозират, че Камелия отдавна е напуснала България с парите на мъжа си.

Прочетете повече „Камелия Бончева е жива, нова версия я уличава“

Случаят „Ангел Бончев“, ако слушахме само властта

Как­во щях­ме да зна­ем, ако слу­шах­ме са­мо офи­ци­ал­ни­те съ­об­ще­ния:

23 май, два дни след из­чез­ва­не­то на Ан­гел Бон­чев: Ня­ма дан­ни за от­в­ли­ча­не, твър­ди по­да­ли­ят ос­тав­ка ди­рек­тор на Сто­лич­на ди­рек­ция „По­ли­ция“ ко­ми­сар Ру­мен Сто­я­нов. То­ва из­каз­ва­не ци­ти­рат кри­ми­на­лис­ти, спо­ред ко­и­то Бон­чев се ук­ри­ва с цел да спе­че­ли вре­ме по ня­как­ва при­чи­на. Прочетете повече „Случаят „Ангел Бончев“, ако слушахме само властта“

„Червените“ щели да пазаруват по-евтино в „Билла“

Как ак­ти­вис­ти­те на БСП да па­за­ру­ват по-ев­ти­но, уму­ват чер­ве­ни­те пар­тий­ни ше­фо­ве. Пар­тий­ци­те ще по­лу­чат де­бит­ни кар­ти, ко­и­то ще им да­ват пра­во на 5% от­с­тъп­ка в ма­га­зи­ни­те. По-то­зи на­чин се тър­сят ди­рек­т­ни пол­зи от то­ва, да ра­бо­тиш за БСП. Прочетете повече „„Червените“ щели да пазаруват по-евтино в „Билла““

Награждават Даниел Пишо за „Мерси, Бяла Анаста“ + коментар на Цветан С. Тодоров

С по­чет­на знач­ка на Ло­веч за из­к­лю­чи­те­лен при­нос за ак­ти­ви­зи­ра­не на френ­с­ко-бъл­гар­с­ки­те кон­так­ти в об­ласт­та на кул­ту­ра­та и по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на об­щи­на­та бе удос­то­ен в по­не­дел­ник фран­цу­зи­нът Да­ни­ел Пи­шо. Прочетете повече „Награждават Даниел Пишо за „Мерси, Бяла Анаста“ + коментар на Цветан С. Тодоров“