Още един агент от Ловешко

Ед­но име на агент, ро­ден в Ло­веш­ко, из­ле­зе от пос­лед­ния спи­сък на Ко­ми­си­я­та за до­си­е­та­та във втор­ник. Цо­чо Ва­си­лев Би­ляр­с­ки е ро­ден през 1949 г. в Оре­шак, Тро­ян­с­ко. Вер­бу­вал го слу­жи­те­лят Ге­ор­ги Без­лов през 1984 г. той го е и ръ­ко­во­дил. Осъ­щес­т­вя­вал е сът­руд­ни­чес­т­во­то в Шес­то уп­рав­ле­ние на ДС, ка­то агент под псев­до­ним Сто­ян. Би­ляр­с­ки е бил ди­рек­тор в Цен­т­ра­лен дър­жа­вен ар­хив от 1993 г. до 1997 г. Пос­ле е на­чал­ник сек­тор в Цен­т­ра­лен дър­жа­вен ар­хив от 2000 г. до 2006 г.

Комисията огласи поредните тридесет сътрудници на бившата ДС, работили на високи места в изпълнителната власт. Най-известните имена са на писателите Вера Мутафчиева и Георги Данаилов. Прочетете повече „Още един агент от Ловешко“

Първо място за децата от ОДК Ловеч

Клу­бът “При­лож­ни из­кус­т­ва“ към Об­щин­с­ки дет­с­ки ком­п­лекс в Ло­веч с ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­а­на Мос­ко­ва спе­че­ли пър­во мяс­то в На­ци­о­нал­ния кон­курс по ди­зайн, про­вел се в Плов­див на 7 юни т. г. От­ли­чи­е­то е в нап­рав­ле­ние „Ино­ва­ци­о­нен ди­зайн“. Ко­лек­ци­я­та „При­ро­да­та в мо­и­те очи…“ е пос­ве­те­на на Све­тов­ния ден за опаз­ва­не на окол­на­та сре­да. Мно­го труд, фан­та­зия и усет към кра­си­во­то вло­жи­ха мла­ди­те ди­зай­не­ри в из­ра­бот­ва­не­то на мо­де­ли­те, а със сво­е­то шоу граб­на­ха пуб­ли­ка­та и жу­ри­то. В нап­рав­ле­ние „Мод­на ри­сун­ка“ ко­лек­ци­я­та от ски­ци на об­лек­ла пък е удос­то­е­на с вто­ро мяс­то.

Лидия Шулева: Държава без ред и правила е разграден двор

Ли­дия Шу­ле­ва е ро­де­на във Ве­лин­г­рад. Тя е за­вър­ши­ла елек­т­ро­ни­ка и фи­нан­си. Ра­бо­ти­ла е в   час­т­на кон­сул­тан­т­с­ка фир­ма и е би­ла из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Ал­бе­на ин­вест хол­динг“. През 2001 г. е из­б­ра­на за за­мес­т­ник ми­нис­тър-пред­се­да­тел и ми­нис­тър на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка в пра­ви­тел­с­т­во­то на НД­СВ. От 2003 до 2005 го­ди­на е ви­цеп­ре­ми­ер и ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та. Де­пу­тат е в 40-ото На­род­но съб­ра­ние, из­б­ра­на от Ло­веш­кия ре­ги­он. Не­от­дав­на бе­ше из­б­ра­на за зам.-пред­се­да­тел на но­вос­фор­ми­ра­на­та пар­тия Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция (БНД).

– Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция е дяс­на пар­тия, но към как­во се ори­ен­ти­ра в мо­мен­та?

– Глав­но към съз­да­ва­не на ред и пра­ви­ла в Бъл­га­рия. Нап­ра­вих­ме всич­ко въз­мож­но да за­ка­ра­ме Бъл­га­рия в Ев­ро­па, се­га тряб­ва да нап­ра­вим всич­ко въз­мож­но да нап­ра­вим Ев­ро­па в Бъл­га­рия – с ней­ни­те ред, пра­ви­ла и за­кон­ност. То­га­ва мо­жем на­пъл­но да сме си­гур­ни, че сме ев­ро­пейс­ки граж­да­ни. Прочетете повече „Лидия Шулева: Държава без ред и правила е разграден двор“