Търсят Ангел Бончев чрез ясновидци

Тър­сят ис­ти­на­та за Ан­гел Бон­чев при яс­но­вид­ци, на­у­чи НГ. Близ­ки­те на из­чез­на­лия фут­бо­лен бос на “Ли­текс” са по­тър­си­ли из­вън­ред­ната по­мощ, тъй ка­то ве­че 42 дни ня­ма ин­фор­ма­ция за лов­ча­ли­я­та. Прог­но­за­та за оп­ти­мис­ти­чен фи­нал обаче би­ла ми­ни­мал­на. До днес по­ли­ци­я­та все още не е да­ла офи­ци­ал­но ста­но­ви­ще за то­ва как вър­ви раз­с­лед­ва­не­то.Досега са проверени редица версии, като вече са ограничени до две. Прочетете повече „Търсят Ангел Бончев чрез ясновидци“

Роже Флюгелс: Дирижираното информиране води до зависима журналистика

Оби­чам аб­со­лют­ни­те ог­ра­ни­че­ния, те пред­по­ла­гат ис­тин­с­ка бит­ка, каз­ва за се­бе си хо­лан­д­с­ки­ят ек­с­перт по сво­бо­да на ин­фор­ма­ци­я­та Ро­же Флю­гелс (на снимката). Препо­да­ва­те­лят на сво­бод­на прак­ти­ка е с 21-го­ди­шен опит в ор­га­ни­зи­ра­не­то и про­веж­да­не­то на соб­с­т­ве­ни кур­со­ве и обу­че­ние на ор­га­ни­за­ции на те­ма раз­с­лед­ва­ща жур­на­лис­ти­ка и сво­бо­да на ин­фор­ма­ция. Над 2000 за­яв­ле­ния за дос­тъп до ин­фор­ма­ция е по­дал ек­с­пер­тът от 1990 г. на­сам за сво­и­те кли­ен­ти – ме­дий­ни ор­га­ни­за­ции, НПО, со­ци­о­ло­зи и час­т­ни ли­ца. Ре­зул­та­тът е над 1000 жал­би в сто­ти­ци ра­йон­ни и вър­хов­ни съ­ди­ли­ща. Прочетете повече „Роже Флюгелс: Дирижираното информиране води до зависима журналистика“

Луди гонки на автокроса край Дълбок дол, Троянско

Луди гонки между участниците имаше в събота и неделя край Дъл­бок дол, Троянска община. Тогава се про­ве­де Сед­ми кръг от на­ци­о­нал­ния шам­пи­о­нат по ав­ток­рос, ор­га­ни­зи­ран от СБА – Тро­ян. На пред­ва­ри­тел­ния крък в съ­бо­та най-доб­ро вре­ме пос­тиг­на Алек­сан­дър Ата­на­сов от от “Старт и Кръ­во­дол”. Сред­на­та му ско­рот бе 68 км./ч. Фи­нал­но­то кла­си­ра­не в два­та кла­са ста­на яс­но след прик­люч­ва­не­то на броя в не­де­ля.

Христо Бъжев отпътува за Виена

Му­зи­кан­тът Хрис­то Бъ­жев (1965 г.) от­пъ­ту­ва в не­де­ля за Ви­е­на, къ­де­то ще взе­ме учас­тие в по­ре­ди­ца кон­цер­ти на ор­ган. Хрис­то е ма­гис­тър по му­зи­кал­на пе­да­го­ги­ка, син на из­вес­т­ния му­зи­кант Ми­шо Бъ­жев. В мо­мен­та учи в Ака­де­ния за му­зи­кал­но тан­цо­во и изоб­ра­зи­тел­но из­кус­т­во в Плов­див. Па­ра­лел­но с то­ва изу­ча­ва и ор­ган при Ве­лин Или­ев. Ми­на­ла­та го­ди­на през юли той от­но­во бе­ше в Ав­с­т­рия.

Хрис­то Бъ­жев е ав­тор на ста­тии, пос­ве­те­ни на ис­то­ри­я­та на ор­га­на в Бъл­га­рия.