Личната „Френска връзка“ на Николай Н. Нинов

„Френ­с­ка­та връз­ка“ на Ни­ко­лай Н. Ни­нов (зем­ляк, ав­тор на кни­ги и сце­на­рии) е отворена твор­ба, гле­да­ща към френ­с­ко­то ки­но и кул­ту­ра по свой ин­ти­мис­т­ки на­чин. То­ва са пор­т­ре­ти, раз­го­во­ри и есе­та за френ­с­ки твор­ци, на­пи­са­ни след кон­к­рет­ни сре­щи в стил тет-а-тет, там, на па­риж­ка те­ри­то­рия. Прочетете повече „Личната „Френска връзка“ на Николай Н. Нинов“