Асфалтирането пресрочено с 19 месеца, искат неустойка 512 976 лв.

Факсимиле от НГ бр. 96 от 5 декември 2005 г., където се сигнализира за тревожния процес.

Ас­фал­ти­ра­не­то на ло­веш­ки­те ули­ци, за­поч­на­ло през 2005 г., е прес­ро­че­но. Об­щи­на­та е пре­дя­ви­ла иск за нес­паз­ва­не­то на до­го­во­ра, пи­ше в оди­та на Смет­на­та па­ла­та. Прочетете повече „Асфалтирането пресрочено с 19 месеца, искат неустойка 512 976 лв.“

„Атака“ пита Минчо Казанджиев за климатиците

Об­щин­с­ки­ят съ­вет­ник и ли­дер на „Ата­ка“ Ки­рил Гум­не­ров е вне­съл три пи­та­ния в Об­щин­с­кия съ­вет. Прочетете повече „„Атака“ пита Минчо Казанджиев за климатиците“

Роже Флюгелс, експерт на свободното слово, гостува в Ловеч

Един от все­ки три слу­чая, по ко­и­то е ра­бо­тил хо­лан­д­с­ки­ят ек­с­перт Ро­же Флю­гелс, са прив­ли­ча­ли вни­ма­ни­е­то на ме­ди­и­те. По­ве­че­то от те­зи слу­чаи са до­ве­ли и до но­ва съ­деб­на прак­ти­ка. Без­с­пор­ни­ят ка­па­ци­тет Ро­же Флю­гелс гос­ту­ва в Ло­веч по по­вод те­ма­та “Meстни­те ме­дии и сво­бо­да­та на ин­фор­ма­ция в Бъл­га­рия“. Дис­ку­си­я­та ще се про­ве­де на 24 юни 2008 г., в хо­тел „Пре­зи­ди­ум па­лас“ от 10 ч. Прочетете повече „Роже Флюгелс, експерт на свободното слово, гостува в Ловеч“

Лидия Шулева представи Красимир Павликянов като общински лидер на БНД

Пър­ва­та об­щин­с­ка струк­ту­ра за стра­на­та на пар­тия „Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция“ бе пред­с­та­ве­на вче­ра в Ло­веч от де­пу­та­тът Ли­дия Шу­ле­ва. Пред­се­да­тел на об­щин­с­ко­то ръ­ко­вод­с­т­во е Кра­си­мир Пав­ли­кя­нов( на снимката до Лидия Шулева). Чле­но­ве са Пен­ко Пен­ков, Ра­дос­лав Хи­тов, д-р Ата­нас Гри­го­ров и д-р Ге­ор­ги Ликьов. В про­цес на уч­ре­дя­ва­не са об­щин­с­ки­те ор­га­ни­за­ции и в ос­та­на­ли­те об­щи­ни. Об­щин­с­ки­те из­пъл­ни­тел­ни съ­ве­ти са в със­тав от 3 до 11 ду­ши. След из­би­ра­не­то на об­щин­с­ки­те ръ­ко­вод­с­т­ва всич­ки пред­се­да­те­ли ще бъ­дат по пра­во чле­но­ве на об­лас­т­ния из­пъл­ни­те­лен съ­вет.

Съг­лас­но ус­та­ва на БНД, ор­га­ни­за­ци­и­те са ав­то­ном­ни и имат пра­во да взе­мат ре­ше­ния без съг­ла­су­ва­не с цен­т­рал­ни­те ор­га­ни.

Пър­ва­та ини­ци­а­ти­ва на но­во­то ръ­ко­вод­с­т­во е сре­ща с биз­не­са за пос­лед­ни­те мер­ки по прог­ра­ма HR.


Станимир Кискинов – съвременен Одисей из дебрите на човешките връзки

Авторът представи книгата „Живот в тройка“ в Ловеч

Съв­ре­ме­нен Оди­сей бро­ди из деб­ри­те на опас­ни­те чо­веш­ки връз­ки. Та­ка мо­же да се оп­ре­де­ли но­ва­та кни­га на Ста­ни­мир Кис­ки­нов „Жи­вот в трой­ка“, ко­я­то бе пред­с­та­ве­на от ав­то­ра във втор­ник в КДК в Ло­веч. За нав­ли­за­не­то във фи­ло­со­фи­я­та на кни­га­та по­мог­на и Ки­рил Гру­ев, пред­се­да­тел на фон­да­ция “Бъл­гар­с­ко со­ци­ал­но пред­п­ри­е­ма­чес­т­во и ме­це­нат­с­т­во”. Прочетете повече „Станимир Кискинов – съвременен Одисей из дебрите на човешките връзки“

Мъри в Ловеч: Искам атакуващ футбол

Но­ви­ят треньор на Ли­текс Ста­ни­мир Сто­и­лов – Мъ­ри да­де прес­кон­фе­рен­ция час пре­ди пър­во­то за­ни­ма­ние на ти­ма в Ло­веч във втор­ник. Бив­ши­ят нас­тав­ник на Лев­с­ки го­во­ри за це­ли­те на от­бо­ра, плю­со­ве­те, ми­ну­си­те, как­то и за еки­па си. Ин­тер­вю­то е от офи­ци­ал­ния сайт на Ли­текс, а сним­ки­те са на Бон­чук Ан­до­нов.

– Г-н Сто­и­лов, как­ви са пър­ви­те ви впе­чат­ле­ния от Ли­текс? Прочетете повече „Мъри в Ловеч: Искам атакуващ футбол“