Плашат с пожар шеф на дърводобивна фирма

Със за­ля­та с наф­та вход­на вра­та на до­ма си на ул. „Тър­гов­с­ка“ №79 осъм­на на 12 юни ше­фът на „Пър­во час­т­но гор­с­ко сто­пан­с­т­во“ Ге­на­ди Ма­рков. В нощ­та сре­щу пе­тък, 13, не­из­вес­тен из­вър­ши­тел е счу­пил про­зо­ре­ца на па­ви­ли­о­на му за ри­ба на га­ра­та. Обек­тът е об­щин­с­ки и се пол­з­ва под на­ем.

От на­ча­ло­то на го­ди­на­та Ма­рков и се­мейс­т­во­то му са под­ло­же­ни на се­рия от по­се­га­тел­с­т­ва и зап­ла­хи. Кир­ка бе­ше за­би­та на 29 яну­а­ри в ав­то­мо­бил „Пе­жо Пар­т­нер“, соб­с­т­ве­ност на съп­ру­га­та му. В но­во­го­диш­на­та нощ има­ше опит да бъ­дат за­па­ле­ни ка­ми­о­ни­те му, с ко­и­то пре­воз­ва дър­ва в с. Ра­дю­ве­не. Ге­на­ди Ма­рков е на 33 г., се­ме­ен, с 1 де­те. Жи­вее и ра­бо­ти в Ло­веч. Дей­ност­та на фир­ма­та му е дър­во­до­бив и тър­го­вия с дър­ве­си­на. В нея ра­бо­тят 25 ра­бот­ни­ци на тру­до­ви до­го­во­ри. Ма­рков е соб­с­т­ве­ник на гор­с­ки ма­си­ви, на­ми­ра­щи се в зем­ли­ща­та на се­ла­та Ра­дю­ве­не, Из­вор­че, Ско­бе­ле­во, Ли­сец и др. Из­вес­тен е ка­то ко­рек­тен пла­тец на соб­с­т­ве­ни­ци­те на го­ри. Прочетете повече „Плашат с пожар шеф на дърводобивна фирма“

Всички журналисти с проверка за досиета

За про­мя­на в За­ко­на за до­си­е­та­та от­нос­но жур­на­лис­ти­те се из­ка­за в не­де­ля по БНР пред­се­да­те­лят на вът­реш­на­та ко­ми­сия на 40-то На­род­но съб­ра­ние Минчо Спа­сов. Прочетете повече „Всички журналисти с проверка за досиета“

Забранено ли е да питаш за Ангел Бончев?

Го­ле­ми­ят въп­рос на ло­веш­ка­та об­щес­т­ве­ност е „Къ­де е Ан­гел Бон­чев“? Ня­ма ден, през кой­то поз­нат или не­поз­нат чо­век да не ме спи­ра и пи­та. Ши­рят се как­ви ли не вер­сии. Но как­во зна­ем на­ис­ти­на? Ни­що! За­що­то ни­що не каз­ват от по­ли­ци­я­та, след­с­т­ви­е­то, фир­ма­та, се­мейс­т­во­то… Що за от­но­ше­ние към чо­веш­ка­та съд­ба? Прочетете повече „Забранено ли е да питаш за Ангел Бончев?“

Ловчалии хващат 13 кг. бял амур

Два­ма­та зак­ле­ти ри­ба­ри Ана­то­ли То­нев (на снимката) и Ва­ле­рий Хо­мя­ков по­зи­рат с ус­пе­шен улов. В чет­вър­тък те из­тег­ли­ха две пар­че­та бял амур (7 и 5 кг.). Го­ля­ма бор­ба бе­ше, чак кеп­че­то се счу­пи, спом­ня си из­вес­т­ни­ят му­зи­кант Хо­мя­ков. Два­ма­та упо­ри­то от­каз­ват да съ­об­щят кой е мес­т­ни­ят во­до­ем, за да ня­ма нап­лив от кон­ку­рен­ти.