ГЕРБ за Карапанчева, Екова и Славщенски

Прек­ра­ти­ха член­с­т­во­то на об­щин­с­кия съ­вет­ник от ГЕРБ – Ло­веч, Хрис­тин­ка Ка­ра­пан­че­ва в ГЕРБ. То­ва ста­на с ре­ше­ние от 26 май на из­пъл­ни­тел­на­та ко­ми­сия на ПП „ГЕРБ“. Новината съобщи об­лас­тният ли­дер на ГЕРБ д-р Ана­то­лий Йор­да­нов пре­ди за­се­да­ни­е­то на ОбС в чет­вър­тък. Прочетете повече „ГЕРБ за Карапанчева, Екова и Славщенски“

Абсурдни версии излизат за Ангел Бончев

Аб­сур­д­ни­те вер­сии за из­чез­ва­не­то на Ан­гел Бон­чев се мно­жат. Ве­че де­се­ти­на дни ня­ма ни­как­ва вест за съд­ба­та на из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на “Ли­текс“. Фут­бол­ни­ят бос из­чез­на през нощ­та на 22 сре­щу 23 май, ко­га­то пар­ки­ра ав­то­мо­би­ла си пред бло­ка, в кой­то жи­вее. Око­ло 1,10 ч. Ан­гел Бон­чев зак­люч­ва ко­ла­та си и от то­га­ва е в не­из­вес­т­ност. Вече е обявена и награда за достоверни сведения. Прочетете повече „Абсурдни версии излизат за Ангел Бончев“

Страна на безследно изчезващите – коментар на Цветан С. Тодоров

Днес, 2 юни (Ден на Ботев), жи­ве­ем в стра­на, къ­де­то мо­жеш да из­чез­неш и край! Ни­то си мър­тъв, ни­то си жив. Не си от­пъ­ту­вал, не си и прис­тиг­нал. Близ­ки­те ти не зна­ят къ­де си, вра­го­ве­те – съ­що. Най-мал­ко знае по­ли­ци­я­та, въп­ре­ки че ра­бо­ти не­у­мор­но. Абе, прос­то се из­па­ря­ваш. Аб­сор­би­раш се. Те­ле­пор­ти­раш се… Прочетете повече „Страна на безследно изчезващите – коментар на Цветан С. Тодоров“

Дело срещу бивш кмет на с. Микре в съда

Де­ло­то сре­щу бив­шия кмет на с. Мик­ре Ва­лен­тин Въ­лов за из­ма­ми със зе­ме­дел­с­ки зе­ми ще вле­зе в съ­деб­на­та за­ла до края на сед­ми­ца­та, съ­об­щи в пе­тък ок­ръж­ни­ят про­ку­рор на Ло­веч Хрис­то Хрис­тов. Въ­лов, Ве­се­ла Алек­сан­д­ро­ва и Или­ян Ичев ще бъ­дат об­ви­не­ни по чл. 321 от На­ка­за­тел­ния ко­декс за ор­га­ни­зи­ра­не на прес­тъп­на гру­па. Прочетете повече „Дело срещу бивш кмет на с. Микре в съда“

Анатолий Петров отпечата „Спомени от настоящето“

Из­ле­зе от пе­чат сбор­ни­кът с раз­ка­зи “Спо­ме­ни от нас­то­я­ще­то” от майс­то­ра на къ­сия раз­каз Ана­то­лий Пет­ров. Но­ва­та му кни­га е сим­п­то­ма­тич­на по две при­чи­ни: тя е де­се­та по ред и из­ли­за ме­се­ци пре­ди не­го­вия юби­лей. Но стой­ност­та й тряб­ва да ди­рим дру­га­де. В уме­ни­е­то на бе­лет­рис­та да пле­те уж обик­но­ве­ни, но ин­т­ри­гу­ва­щи ки­не­ма­тог­ра­фич­ни сю­же­ти, от ед­на стра­на; в спо­соб­ност­та му да оду­хот­во­ря­ва ге­ро­и­те си с бо­га­та­та жи­тейс­ка кул­ту­ра, от дру­га. Ана­то­лий Пет­ров и в но­ви­те си раз­ка­зи ос­та­ва ве­рен на мак­си­ма­та, че в на­ча­ло­то на по­вес­т­во­ва­ни­е­то ако вър­ху сте­на­та ви­си пуш­ка, то до края тряб­ва да гръм­не.

Осем­те твор­би в тън­ка­та книж­ка на­пъл­но зас­лу­жа­ват ори­ги­нал­но­то заг­ла­вие “Спо­ме­ни от нас­то­я­ще­то”. Пер­со­на­жи­те в тях са ак­тив­ни и ди­на­мич­ни лич­нос­ти, които гра­дят с би­ти­е­то си спо­ме­ни за се­бе си и за по­ко­ле­ни­я­та след тях. За­що­то мал­ци­на са ро­де­ни за ве­ли­ки де­ла, ала ве­ли­чи­е­то на Ана­то­лий-Пет­ро­ви­те ге­рои е в тях­на­та обик­но­ве­ност, в жиз­не­на­та им прав­ди­вост. Прочетете повече „Анатолий Петров отпечата „Спомени от настоящето““

Ловешкият театър с награда от Киев

Прес­тиж­на­та наг­ра­да за при­нос към до­пи­ра към чуж­дес­т­ран­но­то из­кус­т­во спе­че­ли ло­веш­ки­ят Дра­ма­ти­чен те­а­тър в Ки­ев. Те­ат­ра­ли­те учас­т­ва­ха на Меж­ду­на­род­ния те­ат­ра­лен фес­ти­вал „Съ­би­тие“ в Ки­ев (15 до 25 май) Прочетете повече „Ловешкият театър с награда от Киев“