Двама съдии от Ловешко с досиета в ДС

Двама съдии, родени в Ловешко, са били сътрудници на бившата Държавна сигурност, разкри на 26 юни Комисията по досиетата. Емил Николов Райковски е роден през 1953 г. Старо Стефаново, обл. Ловеч. Вербувал го е о. р. Вълчан Петров през 1971 г., който го е и ръководил. Прочетете повече „Двама съдии от Ловешко с досиета в ДС“

Иван Костов гледа строежи в Рибарица, спори в Троян

Иван Кос­тов ми­нал през Ри­ба­ри­ца, за да ви­ди на­шу­ме­лия „Ка­за До­ми­ни“ (Къ­ща­та на бо­го­ве­те), съ­об­щи той на сре­ща със сим­па­ти­зан­ти в Тро­ян във втор­ник ве­чер­та. Спо­ред пуб­ли­ка­ции в пре­са­та зад лук­соз­на­та пос­т­рой­ка сто­ял ли­де­рът на ДПС. Офи­ци­а­лен соб­с­т­ве­ник оба­че е 36-го­диш­ни­ят Ар­бен Ха­вальов (36 г.), жи­тел от съ­сед­ни­те се­ла. Прочетете повече „Иван Костов гледа строежи в Рибарица, спори в Троян“

Искат отчет за Индустриалния парк в Летница

Да вне­се в Об­щин­с­кия съ­вет от­чет за дей­ност­та на „Лет­ни­ца-Ин­дус­т­ри­а­лен парк“ АД, пре­по­ръч­ва Смет­на­та па­ла­та на кме­та на Лет­ни­ца. То­ва со­чи оди­тът на фи­нан­со­во­то уп­рав­ле­ние на бю­дже­та, из­вън­бю­джет­ни­те сред­с­т­ва и уп­рав­ле­ни­е­то на иму­щес­т­во­то на об­щи­на Лет­ни­ца за пе­ри­о­да от 1 яну­а­ри 2007 г. до 31 де­кем­в­ри 2007 г. Прочетете повече „Искат отчет за Индустриалния парк в Летница“

Съдът отне имущество и коли на Петко Денчев

Ло­веш­ки­ят ок­ръ­жен съд пот­вър­ди от­не­ма­не­то на иму­щес­т­во­то на Пет­ко Ден­чев Ива­нов (39 г.), из­вес­тен ка­то Ма­га­ре­то, от Ло­веч в пол­за на дър­жа­ва­та. То­ва ста­на с ре­ше­ние от 19 юни т. г. Прочетете повече „Съдът отне имущество и коли на Петко Денчев“

Оценката за ГЕРБ-Ловеч е много добра

Об­лас­т­ни­те ръ­ко­во­ди­те­ли на ГЕРБ се срещ­на­ха с цен­т­рал­но­то ръ­ко­вод­с­т­во в ли­це­та на Бой­ко Бо­ри­сов и Цве­тан Цве­та­нов на 21 и 22 юни в ку­рор­та Ал­бе­на, за ко­е­то съ­об­щих­ме в ми­на­лия брой. Нап­ра­вен бе ана­лиз на вся­ка ед­на об­лас­т­на струк­ту­ра. Оцен­ка­та за ГЕРБ – Ло­веч и лич­но за об­лас­т­ния ли­дер д-р Ана­то­лий Йор­да­нов (на снимката) е мно­го доб­ра.

– Как­во е по­ло­же­ни­е­то на об­лас­т­ни­те струк­ту­ри в стра­на­та? Как бя­ха оце­не­ни от цен­т­рал­но­то ръ­ко­вод­с­т­во на партията? Прочетете повече „Оценката за ГЕРБ-Ловеч е много добра“

Елица Матеева представя филма си „Педро, актьорите и…аз“

Ре­жисьор­ка­та на PLAY/BACK („Плей­бек“) в Ло­веш­ки­я те­а­тър Ели­ца Ма­те­е­ва пред­с­та­вя в Со­фия на 1 юли в ТР „Сфу­ма­то“ но­вия си филм „ПЕД­РО, ак­тьо­ри­те и … аз“. Тя е сце­на­рист, ре­жисьор, опе­ра­тор, и мон­та­жист на 77 ми­нут­на­та лен­та. В нея са по­ка­за­ни Ди­а­на Лю­бе­но­ва, Сла­ва Ге­ор­ги­е­ва, Ра­ли­ца Ко­ва­че­ва-Бе­жан, Злат­ко Мит­рес­ки, Не­ве­на Ден­че­ва, Ни­ко­лай Чи­лов, Ми­рос­лав Ни­ко­лов, Пед­ро Ал­мо­до­вар, Кар­мен Ма­у­ра, Ха­ви­ер Бар­дем и мно­го при­я­те­ли. В пис­мо до ме­ди­и­те Ели­ца пише: Прочетете повече „Елица Матеева представя филма си „Педро, актьорите и…аз““

Представят успешни тактики за достъп до информация на семинар в Ловеч

Гергана Жулева, изпълнителендиректор на ПДИ (вляво) и Роже Флюгелс говориза за важността на Закона за достъп до информация. Чрез него гражданите могат да упражняват извънпарламентарен контрол над властта.

Ус­пеш­ни так­ти­ки и тън­кос­ти при фор­му­ли­ра­не и по­да­ва­не на за­яв­ле­ния за дос­тъп до ин­фор­ма­ция спо­де­ли пред жур­на­лис­ти от об­ласт­та Ро­же Флю­гелс – съ­вет­ник по въп­ро­си­те, свър­за­ни със сво­бо­да­та на ин­фор­ма­ция в Хо­лан­дия. „Мес­т­ни­те ме­дии и сво­бо­да­та на ин­фор­ма­ция в Бъл­га­рия“ бе те­ма­та на дис­ку­си­я­та, ко­я­то се про­ве­де във втор­ник в Ло­веч. Сре­ща­та е ор­га­ни­зи­ра­на от прог­ра­ма „Дос­тъп до ин­фор­ма­ция“. Цел­та е жур­на­лис­ти­те да се за­поз­на­ят с въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то да­ват пра­ва­та по пол­з­ва­не­то на За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция. Прочетете повече „Представят успешни тактики за достъп до информация на семинар в Ловеч“

Шест малолетни станали майки през 2007 г.

Шест де­ца са ро­де­ни от май­ки на въз­раст под 15 го­ди­ни в Ло­веш­ка об­ласт през 2007 г., со­чи ста­тис­ти­ка­та. 30,2% от жи­во­ро­де­ни­те де­ца са от май­ки на въз­раст 20-24 го­ди­ни, а 35% са от брач­ни двой­ки. Прочетете повече „Шест малолетни станали майки през 2007 г.“