Случаят „Ангел Бончев“, ако слушахме само властта

Как­во щях­ме да зна­ем, ако слу­шах­ме са­мо офи­ци­ал­ни­те съ­об­ще­ния:

23 май, два дни след из­чез­ва­не­то на Ан­гел Бон­чев: Ня­ма дан­ни за от­в­ли­ча­не, твър­ди по­да­ли­ят ос­тав­ка ди­рек­тор на Сто­лич­на ди­рек­ция „По­ли­ция“ ко­ми­сар Ру­мен Сто­я­нов. То­ва из­каз­ва­не ци­ти­рат кри­ми­на­лис­ти, спо­ред ко­и­то Бон­чев се ук­ри­ва с цел да спе­че­ли вре­ме по ня­как­ва при­чи­на.

24 май: Не е ис­кан откуп за Ан­гел Бон­чев, има нап­ре­дък по слу­чая, твър­ди вът­реш­ни­ят ми­нис­тър Ми­ха­ил Ми­ков.

28 май: МВР ше­фът Ми­ха­ил Ми­ков твър­ди: „ра­бо­ти се из­к­лю­чи­тел­но ин­тен­зив­но по слу­чая с Бон­чев“.

2 юни: Ми­ха­ил Ми­ков: Ня­ма да ко­мен­ти­рам оп­ре­де­ле­ни, кон­к­рет­ни де­ла. Вър­ши се из­к­лю­чи­тел­но мно­го ра­бо­та, при­тес­нен съм, и то не са­мо за то­зи слу­чай. Има дос­та слу­чаи, ко­и­то са въп­рос на вре­ме, въп­рос на упо­ри­та ра­бо­та, въп­рос на уси­лие от слу­жи­те­ли­те.

10 юни: С все­ки из­ми­нал ден на­ма­ля­ват шан­со­ве­те от­в­ле­че­ни­ят шеф на „Ли­текс“ Ан­гел Бон­чев да се по­я­ви жив и зд­рав, твър­дят кри­ми­на­лис­ти.

11 юли, ве­чер­та: По­ли­цейс­ки пат­рул е от­к­рил след по­лу­нощ на 10 юли в кв. Кня­же­во мъж, кой­то по-къс­но е раз­поз­нат ка­то Ан­гел Бон­чев. Съп­ру­га­та му Ка­ме­лия е от­в­ле­че­на.

16 юни: Ня­ма лип­с­ва­щи пръс­ти от Ан­гел Бон­чев, ка­за пред Аген­ция „Фо­кус“ ге­не­рал Сто­ян То­нев, ди­рек­тор на Во­ен­но­ме­ди­цин­с­ка ака­де­мия (ВМА).

17 юни. От ля­ва­та ръ­ка на по­хи­те­ния лип­с­ват гор­ни­те фа­лан­ги на мал­кия и бе­зи­мен­ния пръст, обя­ви д-р Бе­ло­кон­с­ки от ВМА. Той обяс­ни, че въз­с­та­но­вя­ва­не­то ще про­дъл­жи с ме­се­ци, тъй ка­то Бон­чев е бил под­ло­жен на го­лям стрес – изо­ла­ция по­ве­че от 50 дни и са­мо­та. Ле­ка­рят пот­вър­ди, че по­ли­ци­я­та е про­веж­да­ла раз­пи­ти с па­ци­ен­та, до­ка­то е бил в бол­ни­ца­та.

Из­вод: За всич­ко дру­го, ко­е­то зна­е­те, са „ви­нов­ни“ жур­нал­ис­ти­те и ко­мен­та­то­ри­те.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.