18 мераклии за кмет

Це­ли 18 ду­ши ще се бо­рят за сто­ла на се­гаш­ния кмет Мин­чо Ка­зан­джи­ев, в то­ва чис­ло и той са­ми­ят от лис­та­та на БСП.

За учас­тие в из­бо­ри­те в ОИК има ре­гис­три­ра­ни пар­тии и ко­а­ли­ции об­що 30. От тях 4 не са пред­ста­ви­ли кан­ди­да­ти – “Хрис­ти­ян-со­ци­а­лен съ­юз”, На­род­няш­ки зе­ме­дел­ски съ­юз “Ни­ко­ла Пет­ков”, ДРОМ и пар­тия “Де­мок­ра­тич­на граж­дан­ска ини­ци­а­ти­ва” и на прак­ти­ка ня­ма да учас­тват в из­бо­ри­те.

За кмет на Ло­веч са по­да­де­ни за­яв­ле­ния от 18 кан­ди­да­ти. От тях 3-ма са из­диг­на­ти от ини­ци­а­тив­ни ко­ми­те­ти, 3-ма от ко­а­ли­ции и 12 от пар­тии.

За об­щин­ски съ­вет­ни­ци са ре­гис­три­ра­ни 30 лис­ти, от ко­и­то от ини­ци­а­тив­ни ко­ми­те­ти – 4, от ко­а­ли­ции – 3, от пар­тии – 23. Об­що бро­ят на кан­ди­да­ти­те за об­щин­ски съ­вет­ни­ци е 315 при 33 мес­та за мес­тен пар­ла­мент.

Кан­ди­да­тите за кме­то­ве на кметства са 140, от ко­и­то из­диг­на­ти от ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет – 10, от ко­а­ли­ции – 3 и от пар­тии – 25. На те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та из­бо­ри за кме­то­ве на кметства ще се про­веж­дат в 22 се­ла с над 150 жи­те­ли. В Алек­сан­дро­во има 7 кан­ди­да­ти при 2100 жи­те­ли, Ба­хо­ви­ца с 985 жи­те­ли – 5 кан­ди­да­ти за кме­то­ве, Бъл­га­ре­не – 173 с 5 кан­ди­да­ти, Вла­ди­ня – 338 жи­те­ли с 6 кан­ди­да­ти, Го­ран – 236 с 6 кан­ди­да­ти, Де­ве­та­ки – 172 с 10 кан­ди­да­ти за кмет, Дой­рен­ци – 1177 с 6, Дре­нов – 293 с 8 кан­ди­да­ту­ри, Йог­лав – 294 с 5, Ка­за­че­во – 227 са­мо с 2, Кък­ри­на – 189 с 6, Ли­сец – 790 с 9, Ма­ли­но­во – 850 със 7 кан­ди­да­ти за кмет, Пре­ся­ка – 226 с 8 кан­ди­да­ту­ри, Ско­бе­ле­во – 280 с 8, Сла­вя­ни – 726 с 8, Сла­ти­на – 767 с 8 кан­ди­да­ти, Смо­чан – 256 с 2, Ра­дю­ве­не – 653 с 10 кан­ди­да­ти за кмет,

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.