Стачката в Ловеч освирка зам.-министър Камен Пенков

Стачкуващите учители освиркаха зам.-министъра на вътрешните работи Камен Пенков, днес, вторник, 16 октомври, когато той бе дошъл в Ловеч, за да се похвали с успехите в борбата с престъпността. Първоначалната информация бе, че ще дойде лично министър Румен Петков, но явно е преценено, че рискът от неприятни срещи в разбунения град е твърде голям и имиджа му ще пострада. Преди три седмици стачкуващите преградиха пътя на Георги Първанов под стените на крепостта и го подложиха на кръстосан разпит по проблемите на образованието и ниското заплащане. Има още

Канят ловчалии в Плевен на велокрос

Лов­ча­лии мо­гат да се вклю­чат във ве­лок­рос и дру­ги дис­цип­ли­ни в съ­се­ден Пле­вен.За пър­ви път там се ор­га­ни­зи­ра със­те­за­ние по ко­ло­ез­де­не в ня­кол­ко зре­лищ­ни дис­цип­ли­ни­те с по­мощ­та на Об­щи­на Пле­вен и ма­га­зи­ни “Ве­ло­цен­тър”. Има още