Ексклузивно: Учители блокират кръстовище в Ловеч

Стачкуващите учители в Ловеч решиха тази вечер, 27 септември, в петък в 16,30 ч. да блокират кръстовището в Ловеч в знак на протест, че управляващите не забелязват техните искания.  В четвъртък вечер голяма група стачкуващи от всички училища в областния град се беше събрала спонтанно пред кметството, за да реши какво да прави. Ако не се получи разрешение от кмета за протестните действия, Стачният комитет има други идеи. Има още

Стачката обхвана 1/2 от учителите

Стачкуващи учители в училище “В. Левски”

Стач­ка­та на учи­те­ли­те в Ло­веш­ко об­хва­на бли­зо 45 % от ра­бо­те­щи­те в учи­ли­ща­та, съ­об­щи Со­ня Ка­ра­я­не­ва от Стач­ния ко­ми­тет в Ло­веч. Най-го­ля­ма е стач­на­та въл­на в Ло­веч и Те­те­вен, в Яб­ла­ни­ца пък ня­ма стач­ку­ва­щи. Има още

Подкрепям стачкуващите учители!

Нам­ра­зих та­зи ду­ма – ина­че, мно­гоз­вуч­на с ин­те­рес­на му­зи­кал­на ин­то­на­ция на раз­лич­ни срич­ки, глас­ни и съг­лас­ни. Ста­ва ду­ма  за “ди­фе­рен­ци­а­ци­я­та” и нейното без­раз­бор­но­ при­ло­же­ние към учи­тел­ска­та стач­ка. Има още

БСП прави коалиция за Казанджиев

Ко­а­ли­ци­он­но спо­ра­зу­ме­ние в под­кре­па на кан­ди­да­ту­ра­та за кмет на Мин­чо Ка­зан­джи­ев под­пи­са­ха вче­ра БСП, По­ли­ти­чес­ко дви­же­ние “Со­ци­ал­де­мок­ра­ти” и пар­тия “Бъл­гар­ски со­ци­ал­де­мок­ра­ти”. То включ­ва съв­мес­тно учас­тие за кмет и съ­вет­ни­ци в пред­сто­я­щи­те из­бо­ри и сле­диз­бор­но учас­тие в уп­рав­ле­ни­е­то на общината.

Пър­ви­те 12 кан­ди­да­ту­ри в лис­та­та за  съ­ве­ни­ци на ко­а­ли­ци­я­та са Мин­чо Ка­зан­джи­ев, Ди­ми­тър Го­ров, Мил­ко Не­дял­ков, Ана­то­ли Ива­нов, Ни­ко­лай Ни­ко­лов, Фи­лип Фи­ли­пов, д-р Ни­ко­лай Въ­цов, Илин­ка Пе­че­ва, Бо­го­мил Ка­рад­жов, Ви­то­мир Ву­тов, Ва­ля Ян­ко­ва, Мла­ден Мла­де­нов.

Во­де­що­то на­ча­ло при под­реж­да­не­то на лис­та­та е при­със­тви­е­то на пред­ста­ви­те­ли от всич­ки бран­шо­ви ор­га­ни­за­ции, уточ­ни об­щин­ски­ят ли­дер на БСП Ди­ми­тър Го­ров. Той прог­но­зи­ра ми­ни­мум 12 съ­вет­ни­ци в бъ­де­щия ОбС.

В ми­на­лия брой НГ прог­но­зи­ра лис­та­та и поз­на 90% от име­на­та. Из­не­на­да­та  е чо­ве­кът на “Ли­текс” Ви­то­мир Ву­тов и Ана­то­ли Ива­нов от “Спар­ки Ел­тос”, яв­но хо­ра на ос­нов­ни­те спон­со­ри.

Полицията залови ало-измамник

По­ли­ци­я­та за­ло­ви на 22 сеп­тем­ври из­мам­ни­ка по те­ле­фон Явор Ва­цов от с. Ясен, Пле­вен­ско. Мъ­жът ус­пял да за­ри­би лов­ча­лий­ка пър­во с 3700 лв, а пос­ле с още 5000 лв. Ка­то стръв из­пол­звал лъ­жа­та, че пле­мен­ник на же­на­та е ка­тас­тро­фи­рал и спеш­но са не­об­хо­ди­ми па­ри. Пър­ва­та су­ма би­ла да­де­на на ав­то­га­ра­та в Ло­веч, за вто­ра­та оба­че по­ли­ци­я­та под­гот­ви­ла бе­ля­за­ни па­ри. Из­мам­ни­кът е за­дър­жан при по­лу­ча­ва­не­то им на ав­то­га­ра­та в Пле­вен. Сиг­на­лът за из­ма­ма­на­та е по­да­ден от Ив. М. от Ло­веч.

Да не се страхуваме да питаме

Чо­век мо­же да се из­не­на­да, ко­га­то си да­де смет­ка кол­ко мно­го преч­ки има пред не­го, ако ис­ка да знае как­во вър­ши власт­та. Но не би­ва да се стра­ху­ва­ме да пи­та­ме – са­мо ин­фор­ми­ра­ни­ят чо­век мо­же да нап­ра­ви пра­ви­лен из­вод. Има още

Община Ловеч не знае къде е харчила?!

Ло­веш­ка­та об­щи­на май не знае къ­де точ­но хар­чи па­ри­те си, въп­ре­ки че е да­ла де­сет­ки хи­ля­ди ле­во­ве за обя­ви и рек­ла­ми из ме­ди­и­те. То­ва ста­на яс­но от де­ло № 138/2007 г. в Ад­ми­нис­тра­ти­вен съд – Ло­веч, ко­е­то тръг­на на 18 сеп­тем­ври. Де­ло­то е пър­во­то по ро­да си в об­лас­тния град, въп­ре­ки че Прог­ра­ма Дос­тъп до Ин­фор­ма­ция има пред­ста­ви­тел по­ве­че от де­сет го­ди­ни. Има още

За правото да знаем!

Коментар на Цветан С. Тодоров

Пър­во­то де­ло по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­тве­на ин­фор­ма­ция (ЗДОИ) сре­щу об­щи­на­та в Ло­веч тръг­на дни пре­ди чес­тва­не­то на меж­ду­на­род­ния “Ден на пра­вото да знам” – 28 сеп­тем­ври. За­ко­нът да­ва пра­во на все­ки граж­да­нин да пи­та и да по­лу­ча­ва ин­фор­ма­ция от бюд­жет­ни­те ин­сти­ту­ции. Нас­то­я­що­то де­ло е в пол­за на са­ми­те ме­дии, тъй ка­то да­ва проз­рач­ност вър­ху уп­рав­ле­ни­е­то на на­ши­те па­ри. Има още

Извиха се опашки за хляб в Ловеч

опашка за хляб

Опаш­ка за хляб мо­же да се ви­ди в Ло­веч пред ма­га­зи­ни­те, къ­де­то вър­вят ку­по­ни­те на Хле­бо­за­во­да. С ку­пон на­същ­ни­ят е 40 ст., а без ку­пон – 55 ст.  Та­ка фа­ли­ра­ла­та об­щин­ска фир­ма се стре­ми да се из­дъл­жи на собстве­ни­ци­те. Са­ма­та по­я­ва на опаш­ки за хляб оба­че крас­но­ре­чи­во го­во­ри до­къ­де ни до­ве­де се­гаш­но­то об­щин­ско ръ­ко­водство.

Тръгна ефективна стачка в Ловешко

Об­що 11 учи­ли­ща стач­ку­ват ефек­тив­но днес в об­лас­тта, съ­об­щи РИО-Ло­веч. Спо­ред стач­ния ко­ми­тет обаче ефек­тив­но стач­ку­ват 16 учи­ли­ща и 6 дет­ски гра­ди­ни. Та­зи сед­ми­ца се очак­ва да се по­лу­чат днев­ни­ци­те по учи­ли­ща­та.

До 15 ч. на 21 сеп­тем­ври все още ня­ма­ше учеб­ни­ци от 1 до 4 кл. в СОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” – Угър­чин и ООУ “В. Лев­ски” – с. Го­лям Из­вор.стачка в ловечВ четвъртък миналата седмица имаше бдение пред областната управа.

Ут­ре син­ди­ка­ти­те ще се сре­щат с Ко­ми­си­я­та по об­ра­зо­ва­ние в пар­ла­мен­та, за да пос­та­вят сво­и­те ис­ка­ния за уве­ли­че­ние със 100% на всич­ки ра­бот­ни зап­ла­ти, а не как­то пред­ла­га об­ра­зо­ва­тел­но­то ми­нис­терство с 10% и до­пъл­ни­тел­ни 5% под фор­ма­та на ди­фе­рен­ци­ра­но зап­ла­ща­не.

 

 

Кой стач­ку­ва? Има още