Ще празнува ли Минчо Казанджиев?

Кметът Минчо прави челна стойка пред ГришатаУп­рав­ле­ни­е­то на кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев, на­ри­чан га­ле­но от населението “Праз­ни­ков”, ще се за­пом­ни с не­виж­дан въз­ход на тър­жес­тва­та. За че­ти­ри го­ди­ни гра­дът пре­жи­вя не­за­пом­не­ни праз­ни­ци, кон­цер­ти, шо­у­та по пло­ща­ди, по мос­то­ве и меж­ду кре­пос­тни­те зъ­бе­ри на “Хи­са­ря”. Без да обя­вя­ва пре­ди 4 го­ди­ни в пре­диз­бор­на­та си прог­ра­ма то­зи “бла­го­дат”, не­го яв­но го вле­че повече към спек­та­къ­ла, а не към ико­но­ми­ка­та. За­що­то ко­га­то спе­че­ли поста в ба­ло­таж с Бо­го­мил Ка­рад­жов (се­га не­гов зам.-кмет), той обе­ща­ва­ше съв­сем дру­ги не­ща. Обе­ща­ва­ше за­во­ди (пъ­лен про­вал пре­тър­пя рек­ла­ми­ра­ни­ят от в. “Ло­веч прес” за­вод за фойервер­ки в Ка­за­че­во), обе­ща­ва­ше от­ва­ря­не на град­ски­те Ха­ли (все още па­мет­ник на раз­ру­ха­та), обещ­ава­ше от­ва­ря­не на вис­ше учеб­но за­ве­де­ние (у­ви!) и най-ве­че обе­ща­ва­ше но­ви ра­бот­ни мес­та.

Е, в те­зи не­щи­ца не ус­пя. Има още

Питат за строежа на „Лиани“. Кметът мълчи

Раз­т­ре­во­же­ни от стро­е­жа сре­щу жи­лищ­ни­те бло­ко­ве “Ге­о­р­ги Ди­мит­ров” и “Ле­нин” в Ло­веч, жи­ве­е­щи­те там пи­шат жал­ба до кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев на 30 ав­густ т. г. До­се­га все още ня­мат от­го­вор, ни­то е нас­ро­че­на сре­ща с под­пи­са­ли­те се 81 граж­да­ни. Има още

Евгени Николов кандидат за кмет

Инициативен комитет из­ди­гна за кан­ди­дат на мес­тни­те из­бо­ри ловчалията Ев­ге­ни Ни­ко­лов, бивш дъл­го­го­ди­шен ди­рек­тор на “Ел­тос” и “Тръб­на ме­бел”. Досега той беше общински съветник от квотата на БСП, един от малкото принципни и откровени критици на днешното управление. Има още

Полицията плаши „Синовете на Тангра“

Стършела от Троян

По­ли­ци­я­та в Тро­ян зап­ла­ши­ла, че ако ме­роп­ри­я­ти­е­то  мо­тоб­ратство­то “си­но­ве­те­на Тан­гра” бъ­де про­ве­де­но на Ка­пин­чо, ще го бло­ки­рат със си­ла до­ри от­вън (“ка­чул­ки­те от Со­фия”).  Об­щи­на­та пък  от­ка­за­ла съ­действие с ар­гу­мен­та, че на 15 сеп­тем­ври в Тро­ян прис­ти­гат учас­тни­ци­те в ко­ло­ез­дач­на­та оби­кол­ка на Бъл­га­рия.

Две­те ин­сти­ту­ции не по­тър­си­ха ди­а­лог с нас за  при­ем­ли­во ре­ше­ние, пи­шат до ме­ди­и­те от братство­то. Осу­е­тя­ва се про­я­ва, ко­я­то спо­ма­га за раз­ви­ти­е­то на ту­риз­ма и прив­ли­ча­не­то на гос­ти, пи­шат още ро­ке­ри­те. Днес, чет­вър­тък, те да­ват прес­кон­фе­рен­ция в клу­ба си на ул. “Ан­гел Кън­чев” 1 в Тро­ян (сре­щу бан­ка ДСК). По­ка­на­та е от­пра­ве­на  от Пла­мен Ан­ге­лов-Стър­ше­ла, пред­се­да­тел на мо­тоб­ратство­то “Си­но­ве на Тан­гра” – Тро­ян.