Крият учителските протести

Стачката в Езиковата

Да се ома­ло­ва­жи и до­ри скрие учи­тел­ска­та стач­ка опи­та­ха в Ло­веш­ко. На­тис­кът дой­де глав­но от ми­нис­терство­то, ко­е­то съ­об­щи за 10 % не­до­вол­ни в стра­на­та. Син­ди­ка­ти­те со­чат оба­че 81%. БиТиВи дори съ­об­щи, че в об­ластта ня­ма стач­ки. Има още

„Атака“ номинира Кирил Гумнеров

Кирил Гумнеров

Ки­рил Гум­не­ров е кан­ди­да­ту­ра­та за кмет на об­щи­на Ло­веч, но­ми­ни­ра­на от на­ци­о­нал­но­то и мес­тно­то ръ­ко­водство на “А­та­ка”. Пар­ти­я­та ще се бо­ри за кме­то­ве в 5 об­щи­ни в об­лас­тта – инж. Или­ян Пе­ев­ски – в Тро­ян, биз­нес­ме­нът Сто­ян Пе­лов­ски – в Угър­чин, Сто­ян Ген­ков – в Те­те­вен и инж. Си­ме­он Пет­ров – в Ап­рил­ци. Има още

Десните издигат инж. Пепо Дончев

Васил Мандев от ДСБ, Венци Христов от СДС и кандидат кметът инж. Пепо Дончев

Кан­ди­да­ту­ра­та на инж. Пе­по Дон­чев за кмет на Ло­веч е из­диг­на­та от ко­а­ли­ция “Десен алианс – Обе­ди­не­ни де­мок­ра­тич­ни си­ли (ДА-ОДС). В не­де­ля тя бе­ше вне­се­на в из­би­ра­тел­на­та ко­ми­сия. Ко­а­ли­ци­он­но­то спо­ра­зу­ме­ние е под­пи­са­но от СДС, ДСБ, Дви­же­ние за на­ци­о­нал­но въз­раж­да­не “О­бо­ри­ще”, На­ци­о­нал­но дви­же­ние “Гер­гьов­ден”, Във фор­ма­та са би­ли по­ка­не­ни и зе­ме­дел­ски­те фор­ма­ции, но те са ня­ма­ли пъл­но­мо­щия и не са се яви­ли. Има още

Нов супер „Слави мес“

Най-но­ви­ят ма­га­зи­нен ком­плекс на “Сла­ви мес” от­ва­ри вра­ти на 17 сеп­тем­ври, по­не­дел­ник, от 11,30. Той се на­ми­ра в кв. “Здра­вец” на Ло­веч, ка­то ин­вес­ти­ци­я­та е от 1 млн. лв. С то­зи су­пер­ком­плекс ве­ри­га­та ве­че има пет обек­та в гра­да. На откриването дойде и кметът Минчо Казанджиев.