Бургаски бардове доминираха на Седмия фест в Ловеч

Димитър Таралежков си търси подходяща китара

Ма­си­ра­но при­със­т­вие на та­лан­т­ли­ви бур­гас­ки бар­до­ве се за­бе­ля­за на про­ве­де­ния в пе­тък и съ­бо­та Сед­ми бар­д­фест в Ло­веч. Сред тях бя­ха Пла­мен Став­рев, Емил Ан­ге­лов, Хрис­то Гра­ма­ти­ков, Ата­нас и Свет­ла­на Сто­я­но­ви. Очак­ва­ният Не­вен Кин­де­ров оба­че не прис­тиг­на от гра­да край мо­ре­то, как­то и дру­ги на­шу­ме­ли име­на ка­то Ро­берт Ле­ви. То­ва оба­че не пом­ра­чи хъш­лаш­ка­та ат­мос­фе­ра на ип­ро­ви­зи­ра­ния в го­ля­ма сте­пен праз­ник (обя­вя­ват един, из­ли­за друг, но ка­рай да вър­ви). Има още

Спор за рента в с. Радювене

Собстве­нич­ка на овощна гра­ди­на в с. Ра­дю­ве­не се жал­ва до про­ку­ро­ра на Ло­веч, че в про­дъл­же­ние на три го­ди­ни не е по­лу­ча­ва­ла рен­та от зе­ме­дел­ска­та си зе­мя. Жал­ба­та на проф. д-р Да­мян­ка Ге­то­ва е ад­ре­си­ра­на от­дел­но и до вес­тник “На­ро­ден глас”. Тя е сре­щу арен­да­то­ра Ве­лич­ка Ца­ло­ва от Ло­веч, ко­я­то сто­па­нис­ва гра­ди­на от бли­зо 500 дка в Ра­дю­ве­не. Има още

Гонят магазини от кино „Мизия“

До 1 но­е­м­в­ри пет­те ма­га­зи­на в ки­но “Ми­зия” в Ло­веч тряб­ва да на­пус­нат и ос­во­бо­дят сград­ата. За сро­ка те ве­че са би­ли пре­дуп­ре­де­ни от но­вия соб­с­т­ве­ник. Бив­ше­то ки­но “Ге­о­р­ги Ди­мит­ров” е зат­во­ре­но от го­ди­ни, а съ­щес­т­ву­ва­щи­те там ма­га­зи­ни са в на­ру­ше­ние на дос­та нор­ми и пред­пи­са­ния. Как­то и пре­ди сме пи­са­ли, един­с­т­ве­ни­ят нор­ма­лен ход е сгра­да­та да бъ­де раз­ру­ше­на и пос­т­ро­е­на дру­га.

 

Люпко взе BG гражданство

Бив­ши­ят треньор на Ли­текс Люп­ко Пет­ро­вич взе бъл­гар­ско граж­данство в Ло­веч в пе­тък, ми­на­ла­та сед­ми­ца. Люп­ко прис­тиг­на по-­ра­но и из­гле­да сре­ща­та с ал­бан­ския Бе­са (3:0 за Ли­текс), а на след­ва­щия ден взе лич­на­та си кар­та. Яв­но про­це­ду­ра­та е би­ла за­действа­на по-­ра­но, ко­га­то още ра­бо­те­ше за ло­веш­кия от­бор. За да бъ­де треньор не е об­хо­ди­мо оба­че бъл­гар­ско граж­данство. Въз­мож­но е Люп­ко да има дру­ги пла­но­ве за Бъл­га­рия. Спо­ред ня­кои из­точ­ни­ци той е ве­че­рял в ком­па­ни­я­та на Гри­ша Ган­чев.

Отговор на д-р Николай Николов

Ре­дак­ци­я­та по­тър­си мне­ни­е­то на за­сег­на­тия в ма­те­ри­а­ла д-р Ни­ко­лай Ни­ко­лов. Не­го­ви­ят пер­со­на­лен от­го­вор към авторите на материала бе цитат на Гриша Ганчев с един на­шу­мял на­пос­ле­дък израз: “Вие стро­и­ли  ли сте ня­ко­га къ­щич­ка за пи­лен­ца?”.

 Ръ­ко­вод­с­т­во­то на ВМРО- Ловеч, ще от­го­во­ри на по­ли­ти­чес­ки­те на­пад­ки с от­де­лен ма­те­ри­ал в следващ брой.

Основният материал виж по-долу

“Ред, законност и справедливост” в Ловеч разобличава ВМРО

 

 

Това се казва “опозиционер”!

 

 

На 3 август 2007 година в запис по Общинското радио „войводата“ от ВМРО – Ловеч, /ако все още има такова/  д-р Николай Николов се изцепи, че в Ловешкия общински съвет опозицията не си е на мястото. Действията й са неадекватни, че едни захождат на ляво, други на дясно. Само той бил на своето място и работел сам за дясната политика. Има още