БСП в Ловеч грубо манипулира

Гумнеров Сн. Милко НедялковМандев и Христов. Снимка Милко Недялков

Ло­веш­ко­то БСП за­поч­на “чер­на кам­па­ния” сре­щу ос­нов­ни­те си опоненти с гру­би фо­то­на­пад­ки. Две ма­ни­пу­ла­тив­ни сним­ки се по­я­ви­ха в ло­веш­кия вес­т­ник Ловеч прес, кой­то се спис­ва с по­мощ­та на пред­се­да­те­ля на Об­щин­с­кия съ­вет. Тъй ка­то въп­рос­ни­ят Милко Недялков е член на Вис­шия съ­вет на БСП, както и фо­тог­раф в ано­ним­но­то из­да­ние, той си е поз­во­лил да “мон­ти­ра” вър­ху гла­ва­та на един от ли­де­ри­те бук­ви­те ДС (Дър­жав­на си­гур­ност), а до дру­гия ан­г­лийс­ка­та ду­ма SHIT, ко­я­то има оп­ре­де­ле­но мръс­но зна­че­ние. Запи­тан от по­тър­певш за­що го е нап­ра­вил, той се къл­нял, че всич­ко е ста­на­ло слу­чай­но. Има още

Училища готвят ефективна стачса

Шес­т учи­ли­ща в Ло­веч за­поч­ват ефек­тив­на без­сроч­на стач­ка от 24 сеп­тем­ври, ако МОН не из­пъл­ни ис­ка­ни­я­та на учи­те­ли­те. То­ва са ГЧЕ, ОУ “Проф. Д. Ди­мов”, СОУ “Т. Кир­ков”, СОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” и ПГМЕТ. Гим­на­зи­я­та по ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на съ­що ще се вклю­чи в стач­ни­те действия, но по-­къс­но за­ра­ди за­ба­вя­не в ор­га­ни­за­ци­я­та. Има още

Преиграват мача?!

Въз­мож­но е ма­чът Ли­текс – Хам­бур­гер (0:1) от тур­ни­ра за Ку­па­та на УЕФА да се пре­иг­рае, съ­об­щи аген­ция Фо­кус. При­чи­на­та е ре­фе­рът То­ни Асу­маа, кой­то по­ка­за вто­ри жълт кар­тон на Ге­ре­ро, без да го отстра­ни. УЕФА ще по­ис­ка спе­ци­а­лен док­лад по слу­чая и, ако се ус­та­но­ви греш­ка от стра­на на Асу­маа, е въз­мож­но да се нас­ро­чи нов мач. В Ло­веч до­се­га не е гос­ту­вал от­бор от ран­га на Хам­бур­гер. Ма­чът из­пъл­ни ули­ци­те със сто­ти­ци фе­но­ве.Те създадоха и превъзходна атмосфера по време на целия мач, за която в столицата може дамо да се мечтае. ( Още в спорт)

Тръгва делото за комплекс „Лиани“

Тръг­ва де­ло­то за ком­плекс “Ли­а­ни” на 28 сеп­тем­ври (пе­тък) в Ад­ми­нис­тра­ти­вен съд в Ло­веч, съ­об­щи об­щин­ски­ят съ­вет­ник Ане­лия Ива­но­ва. Тя за­щи­ти ин­те­ре­си­те си по вре­ме на прес­кон­фе­рен­ция, на ко­я­то бе обявена кандидатурата й за кмет. Има още