Община Ловеч не знае къде е харчила?!

Ло­веш­ка­та об­щи­на май не знае къ­де точ­но хар­чи па­ри­те си, въп­ре­ки че е да­ла де­сет­ки хи­ля­ди ле­во­ве за обя­ви и рек­ла­ми из ме­ди­и­те. То­ва ста­на яс­но от де­ло № 138/2007 г. в Ад­ми­нис­тра­ти­вен съд – Ло­веч, ко­е­то тръг­на на 18 сеп­тем­ври. Де­ло­то е пър­во­то по ро­да си в об­лас­тния град, въп­ре­ки че Прог­ра­ма Дос­тъп до Ин­фор­ма­ция има пред­ста­ви­тел по­ве­че от де­сет го­ди­ни. Има още

За правото да знаем!

Коментар на Цветан С. Тодоров

Пър­во­то де­ло по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­тве­на ин­фор­ма­ция (ЗДОИ) сре­щу об­щи­на­та в Ло­веч тръг­на дни пре­ди чес­тва­не­то на меж­ду­на­род­ния “Ден на пра­вото да знам” – 28 сеп­тем­ври. За­ко­нът да­ва пра­во на все­ки граж­да­нин да пи­та и да по­лу­ча­ва ин­фор­ма­ция от бюд­жет­ни­те ин­сти­ту­ции. Нас­то­я­що­то де­ло е в пол­за на са­ми­те ме­дии, тъй ка­то да­ва проз­рач­ност вър­ху уп­рав­ле­ни­е­то на на­ши­те па­ри. Има още

Извиха се опашки за хляб в Ловеч

опашка за хляб

Опаш­ка за хляб мо­же да се ви­ди в Ло­веч пред ма­га­зи­ни­те, къ­де­то вър­вят ку­по­ни­те на Хле­бо­за­во­да. С ку­пон на­същ­ни­ят е 40 ст., а без ку­пон – 55 ст.  Та­ка фа­ли­ра­ла­та об­щин­ска фир­ма се стре­ми да се из­дъл­жи на собстве­ни­ци­те. Са­ма­та по­я­ва на опаш­ки за хляб оба­че крас­но­ре­чи­во го­во­ри до­къ­де ни до­ве­де се­гаш­но­то об­щин­ско ръ­ко­водство.

Тръгна ефективна стачка в Ловешко

Об­що 11 учи­ли­ща стач­ку­ват ефек­тив­но днес в об­лас­тта, съ­об­щи РИО-Ло­веч. Спо­ред стач­ния ко­ми­тет обаче ефек­тив­но стач­ку­ват 16 учи­ли­ща и 6 дет­ски гра­ди­ни. Та­зи сед­ми­ца се очак­ва да се по­лу­чат днев­ни­ци­те по учи­ли­ща­та.

До 15 ч. на 21 сеп­тем­ври все още ня­ма­ше учеб­ни­ци от 1 до 4 кл. в СОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” – Угър­чин и ООУ “В. Лев­ски” – с. Го­лям Из­вор.стачка в ловечВ четвъртък миналата седмица имаше бдение пред областната управа.

Ут­ре син­ди­ка­ти­те ще се сре­щат с Ко­ми­си­я­та по об­ра­зо­ва­ние в пар­ла­мен­та, за да пос­та­вят сво­и­те ис­ка­ния за уве­ли­че­ние със 100% на всич­ки ра­бот­ни зап­ла­ти, а не как­то пред­ла­га об­ра­зо­ва­тел­но­то ми­нис­терство с 10% и до­пъл­ни­тел­ни 5% под фор­ма­та на ди­фе­рен­ци­ра­но зап­ла­ща­не.

 

 

Кой стач­ку­ва? Има още

Прогноза за листата на БСП

Лис­та­та на об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци на БСП ще бъ­де ре­гис­три­ра­на в сря­да. Спо­ред прог­но­за­та на НГ, в нея ще вля­зат точ­но съ­щи­те хо­ра, ко­и­то ще про­дъл­жат да ра­бо­тят за за­паз­ва­не на ста­тук­во­то. В то­зи сми­съл ня­ма ни­как­ва тай­на и из­не­на­да. Ето и прог­но­за­та ни за пър­ви­те де­сет мес­та от лис­та­та на БСП, кол­ко­то ве­ро­ят­но и ще бъ­дат из­бра­ни.

1. Мин­чо Ка­зан­джи­ев

2. Бо­го­мил Ка­рад­жов

3. Илин­ка Пе­че­ва

4. Ди­ми­тър Го­ров

5. Мла­ден Мла­де­нов

6. Мил­ко Не­дял­ков

7. д-р Ни­ко­лай Въ­цов

8. Фи­лип Фи­ли­пов

9. Пе­тър Ди­мит­ров

10. До­ро­тея Цан­ко­ва

Пак за Крушата и превземането на Ловчанската митрополия

протойерей Иван Наги шишков

Ма­кар да ми­на­ха ве­че де­се­ти­на го­ди­ни, съ­би­ти­я­та око­ло  т. нар. “прев­зе­ма­не на мит­ро­по­ли­я­та” чак се­га за­поч­на­ха да се изяс­ня­ват. След пър­во­на­чал­но­то “шо­ко­во” раз­кри­тие, че Сте­фан Ми­рос­ла­вов -Кру­ша­та е учас­твал в на­чи­на­ние­то, за­поч­на­ха да се чу­ват и дру­ги гла­со­ве.

В сре­да­та на ав­густ НГ да­де ду­ма­та на на­шия съг­раж­да­нин Илия Узу­нов. Спо­ме­ни­те до­пъл­ни и про­тойе­рей Иван На­ги Шиш­ков.  Ре­дак­ци­я­та е го­то­ва да да­де ду­ма­та и на дру­ги учас­тни­ци в цър­ков­на­та кри­за. Има още

Младите в театъра – Ловеч 2007

Пе­то­то из­да­ние на фес­ти­ва­ла “Мла­ди­те в те­а­тъ­ра” – Ло­веч 2007 стар­ти­ра на 1 ок­том­ври с пос­та­нов­ка­та на Алек­сан­дър Съ­бев “У­чи­тел” от Жан – Пи­ер До­пань.

Пред­ло­же­ни­те в прог­ра­ма­та спек­так­ли са  де­ло на де­бю­тан­ти. В про­дъл­же­ние на ед­на сед­ми­ца ло­веш­ка­та пуб­ли­ка ще има въз­мож­ност да се за­поз­нае с ед­но но­во, ин­те­рес­но и буд­но по­ко­ле­ние твор­ци.