ГЕРБ в Ловеч бди за интересчии

ssa53656.jpg

Бъ­де­те бди­тел­ни към те­зи, ко­и­то во­де­ни от лич­ни и ко­рис­тни це­ли, вли­зат в ГЕРБ и тър­сят ре­а­ли­за­ция и об­ла­го­де­телства­не, за­я­ви на от­кри­ва­не­то на офи­са на пар­ти­я­та в Ло­веч ли­де­рът  Цветан Цве­та­нов. Той из­тък­на, че за два дни са из­клю­че­ни 8 чо­ве­ка от ГЕРБ в стра­на­та за­ра­ди то­ва, че са влез­ли с цел – да ста­нат об­щин­ски съ­вет­ни­ци или да бъ­дат но­ми­ни­ра­ни за кан­ди­дат-кме­то­ве. Пар­ти­я­та тряб­ва да бъ­де на ус­пе­ли­те и мо­же­щи­те, ка­за Цве­та­нов и до­пъл­ни, че ще се тър­сят лич­нос­ти с ав­то­ри­тет, до­ка­за­ли се в сво­я­та об­ласт, ко­и­то мо­гат да обе­ди­нят об­щес­тво­то за ка­у­за­та на ГЕРБ. Има още

Стачка на 15-и!

Повечето учи­ли­ща в Ло­веш­ка област ще от­к­ри­ят със стач­ка но­ва­та учеб­на го­дина на 15 септември, съ­об­щи­ха от Ре­ги­о­нал­ния съ­юз на Син­ди­кат об­ра­зо­ва­ние към КТ “Под­к­ре­па“. Има още

Шестима агенти на ДС от Ловешко

Ту­ка има, ту­ка не­ма аген­ти на ДС – та­ка мо­же да се оп­ре­де­ли ефек­тът от по­я­ва­та на по­ред­ния спи­сък с пар­ла­мен­та­рис­ти, свър­за­ни с ор­га­ни­те на Дър­жав­на си­гур­ност след 1990 г. Спи­съ­кът е от 139 име­на. По­не още 150 са пар­ла­мен­та­рис­ти­те, ко­и­то са би­ли из­ва­де­ни по ис­ка­не на спе­ци­ал­ни­те служ­би или прос­то не­по­да­де­ни, ко­мен­ти­ра пре­са­та.  По­чи­на­ли­те де­пу­та­ти-а­ген­ти съ­що не се обя­вя­ват. Има още

ВМРО отговаря на нападките

Дой­до­ха из­бо­ри и ръ­ко­водство­то на “Ред, за­кон­нос­т и спра­вед­ли­вост” в Ло­веч за­поч­на ак­тив­на про­дук­ция и раз­прос­тра­не­ние на сло­вес­ни уп­раж­не­ния. Ти­пич­но по ле­нин­ски, тях­на­та пуб­ли­ка­ция във вес­тник “На­ро­ден глас” бр. 64 от 3.09.2007 ня­ма пер­со­на­лен ав­тор. Ня­ма чо­век, ня­ма от­го­вор­ност, ня­ма проб­лем! Има още

Комисията за избори е ясна

По пред­ло­же­ние на кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев и след кон­сул­та­ция с по­ли­ти­чес­ки­те си­ли в сря­да ста­на ясен със­та­вът на Об­щин­ска­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия. Пред­се­да­тел на ОИК е Ва­ле­рия Три­фо­но­ва Ге­но­ва – Мар­ко­ва. Има още

И други се жалват от Цалова в Радювене

След като писахме за жал­ба­та на про­фе­сор Дамянка Гетова (виж бр. 64)  в ре­дак­ци­я­та пос­тъ­пи още един сиг­нал от още­те­на собстве­нич­ка на овощ­на гра­ди­на в с. Ра­дю­ве­не. В пис­мо до НГ Ке­ра­на Мой­но­ва твър­ди, че при­те­жа­ва 22,99 дка овощ­на гра­ди­на в зем­ли­ще­то на се­ло­то и ня­ма до­го­вор с фир­ма “Вих­рен” ООД. По на­реж­да­не на аг­ро­ном­ка­та Ве­лич­ка Ца­ло­ва гра­ди­на­та є е об­ра­на, ка­то не е по­лу­чи­ла ни­то сто­тин­ка за то­ва. Мой­но­ва е внес­ла жал­ба до Район­на про­ку­ра­ту­ра.

Ре­дак­ци­я­та по­тър­си за ко­мен­тар втори път аг­ро­ном­ка­та, ко­я­то ка­те­го­рич­но от­хвър­ли от­пра­ве­ни­те є об­ви­не­ния.

Пре­дос­та­вя­ме ви подробен от­го­во­р на  Величка Ца­ло­ва на по-долу..

Отговор на Величка Цалова за спора в Радювене

Про­фе­сор Ге­то­ва е собстве­нич­ка на 10,9 дка сли­во­ва гра­ди­на, уточнява Величка Цалова. Пар­це­лът е в края на ма­си­ва, къ­де­то по­ве­че от 40% от плод­ни­те дръв­че­та са про­пад­на­ли. Та­ко­ва е със­то­я­ни­е­то на всич­ки край­ни пар­це­ли, за­що­то гра­ди­на­та е за­о­би­ко­ле­на от го­ра, ко­я­то пре­чи за нор­мал­но­то є раз­ви­тие. С Ге­то­ва не сме под­но­ви­ли до­го­во­ра за арен­да по ней­на ви­на. Пред­ход­ни­ят до­го­вор е из­те­къл в края на 2003 г. и тя ня­ма ос­но­ва­ние да ис­ка рен­та за имо­та си. В пра­во е да се гри­жи за пар­це­ла си и да си при­би­ра ре­кол­та­та. Има още