Прогноза за листата на БСП

Лис­та­та на об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци на БСП ще бъ­де ре­гис­три­ра­на в сря­да. Спо­ред прог­но­за­та на НГ, в нея ще вля­зат точ­но съ­щи­те хо­ра, ко­и­то ще про­дъл­жат да ра­бо­тят за за­паз­ва­не на ста­тук­во­то. В то­зи сми­съл ня­ма ни­как­ва тай­на и из­не­на­да. Ето и прог­но­за­та ни за пър­ви­те де­сет мес­та от лис­та­та на БСП, кол­ко­то ве­ро­ят­но и ще бъ­дат из­бра­ни.

1. Мин­чо Ка­зан­джи­ев

2. Бо­го­мил Ка­рад­жов

3. Илин­ка Пе­че­ва

4. Ди­ми­тър Го­ров

5. Мла­ден Мла­де­нов

6. Мил­ко Не­дял­ков

7. д-р Ни­ко­лай Въ­цов

8. Фи­лип Фи­ли­пов

9. Пе­тър Ди­мит­ров

10. До­ро­тея Цан­ко­ва

Пак за Крушата и превземането на Ловчанската митрополия

протойерей Иван Наги шишков

Ма­кар да ми­на­ха ве­че де­се­ти­на го­ди­ни, съ­би­ти­я­та око­ло  т. нар. “прев­зе­ма­не на мит­ро­по­ли­я­та” чак се­га за­поч­на­ха да се изяс­ня­ват. След пър­во­на­чал­но­то “шо­ко­во” раз­кри­тие, че Сте­фан Ми­рос­ла­вов -Кру­ша­та е учас­твал в на­чи­на­ние­то, за­поч­на­ха да се чу­ват и дру­ги гла­со­ве.

В сре­да­та на ав­густ НГ да­де ду­ма­та на на­шия съг­раж­да­нин Илия Узу­нов. Спо­ме­ни­те до­пъл­ни и про­тойе­рей Иван На­ги Шиш­ков.  Ре­дак­ци­я­та е го­то­ва да да­де ду­ма­та и на дру­ги учас­тни­ци в цър­ков­на­та кри­за. Има още

Младите в театъра – Ловеч 2007

Пе­то­то из­да­ние на фес­ти­ва­ла “Мла­ди­те в те­а­тъ­ра” – Ло­веч 2007 стар­ти­ра на 1 ок­том­ври с пос­та­нов­ка­та на Алек­сан­дър Съ­бев “У­чи­тел” от Жан – Пи­ер До­пань.

Пред­ло­же­ни­те в прог­ра­ма­та спек­так­ли са  де­ло на де­бю­тан­ти. В про­дъл­же­ние на ед­на сед­ми­ца ло­веш­ка­та пуб­ли­ка ще има въз­мож­ност да се за­поз­нае с ед­но но­во, ин­те­рес­но и буд­но по­ко­ле­ние твор­ци.

БСП в Ловеч грубо манипулира

Гумнеров Сн. Милко НедялковМандев и Христов. Снимка Милко Недялков

Ло­веш­ко­то БСП за­поч­на “чер­на кам­па­ния” сре­щу ос­нов­ни­те си опоненти с гру­би фо­то­на­пад­ки. Две ма­ни­пу­ла­тив­ни сним­ки се по­я­ви­ха в ло­веш­кия вес­т­ник Ловеч прес, кой­то се спис­ва с по­мощ­та на пред­се­да­те­ля на Об­щин­с­кия съ­вет. Тъй ка­то въп­рос­ни­ят Милко Недялков е член на Вис­шия съ­вет на БСП, както и фо­тог­раф в ано­ним­но­то из­да­ние, той си е поз­во­лил да “мон­ти­ра” вър­ху гла­ва­та на един от ли­де­ри­те бук­ви­те ДС (Дър­жав­на си­гур­ност), а до дру­гия ан­г­лийс­ка­та ду­ма SHIT, ко­я­то има оп­ре­де­ле­но мръс­но зна­че­ние. Запи­тан от по­тър­певш за­що го е нап­ра­вил, той се къл­нял, че всич­ко е ста­на­ло слу­чай­но. Има още

Училища готвят ефективна стачса

Шес­т учи­ли­ща в Ло­веч за­поч­ват ефек­тив­на без­сроч­на стач­ка от 24 сеп­тем­ври, ако МОН не из­пъл­ни ис­ка­ни­я­та на учи­те­ли­те. То­ва са ГЧЕ, ОУ “Проф. Д. Ди­мов”, СОУ “Т. Кир­ков”, СОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” и ПГМЕТ. Гим­на­зи­я­та по ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на съ­що ще се вклю­чи в стач­ни­те действия, но по-­къс­но за­ра­ди за­ба­вя­не в ор­га­ни­за­ци­я­та. Има още

Преиграват мача?!

Въз­мож­но е ма­чът Ли­текс – Хам­бур­гер (0:1) от тур­ни­ра за Ку­па­та на УЕФА да се пре­иг­рае, съ­об­щи аген­ция Фо­кус. При­чи­на­та е ре­фе­рът То­ни Асу­маа, кой­то по­ка­за вто­ри жълт кар­тон на Ге­ре­ро, без да го отстра­ни. УЕФА ще по­ис­ка спе­ци­а­лен док­лад по слу­чая и, ако се ус­та­но­ви греш­ка от стра­на на Асу­маа, е въз­мож­но да се нас­ро­чи нов мач. В Ло­веч до­се­га не е гос­ту­вал от­бор от ран­га на Хам­бур­гер. Ма­чът из­пъл­ни ули­ци­те със сто­ти­ци фе­но­ве.Те създадоха и превъзходна атмосфера по време на целия мач, за която в столицата може дамо да се мечтае. ( Още в спорт)

Тръгва делото за комплекс „Лиани“

Тръг­ва де­ло­то за ком­плекс “Ли­а­ни” на 28 сеп­тем­ври (пе­тък) в Ад­ми­нис­тра­ти­вен съд в Ло­веч, съ­об­щи об­щин­ски­ят съ­вет­ник Ане­лия Ива­но­ва. Тя за­щи­ти ин­те­ре­си­те си по вре­ме на прес­кон­фе­рен­ция, на ко­я­то бе обявена кандидатурата й за кмет. Има още

Крият учителските протести

Стачката в Езиковата

Да се ома­ло­ва­жи и до­ри скрие учи­тел­ска­та стач­ка опи­та­ха в Ло­веш­ко. На­тис­кът дой­де глав­но от ми­нис­терство­то, ко­е­то съ­об­щи за 10 % не­до­вол­ни в стра­на­та. Син­ди­ка­ти­те со­чат оба­че 81%. БиТиВи дори съ­об­щи, че в об­ластта ня­ма стач­ки. Има още

„Атака“ номинира Кирил Гумнеров

Кирил Гумнеров

Ки­рил Гум­не­ров е кан­ди­да­ту­ра­та за кмет на об­щи­на Ло­веч, но­ми­ни­ра­на от на­ци­о­нал­но­то и мес­тно­то ръ­ко­водство на “А­та­ка”. Пар­ти­я­та ще се бо­ри за кме­то­ве в 5 об­щи­ни в об­лас­тта – инж. Или­ян Пе­ев­ски – в Тро­ян, биз­нес­ме­нът Сто­ян Пе­лов­ски – в Угър­чин, Сто­ян Ген­ков – в Те­те­вен и инж. Си­ме­он Пет­ров – в Ап­рил­ци. Има още